Skywest Inc

Topics: Regional airline, Delta Air Lines, Airline Pages: 45 (4324 words) Published: February 24, 2010
Case 6 : Sky West Inc. and the Regional Airline Industry

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัทและสินค้าหรือบริการ อุตสาหกรรมการบินในสหรัฐอเมริกา การให้บริการสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกามีด้วยกัน 3 ลักษณะ ให้บริการภายใต้ Business Model ที่ต่างกัน คือ 1. สายการบินแบบ Network Carriers หมายถึงสายการบินหลัก หรือ legacy carriersให้บริการเป็นแบบ Hub-and-Spoke โดยในต้นปี 2007 สายการบิน United, Northwest, American, Continental และ Delta ถือเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ ในปี 2005 รายได้รวมของสายการบินทั้ง 5 สายการบินนี้รวมกันคิดเป็น 82 % ของรายได้ทั้งหมดของ 10 สายการบินใหญ่ในกลุ่มนี้รวมกันโดยรายได้รวมของสายการบินทั้ง 10 สายการบินคิดเป็นเงิน 25.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 2. สายการบินแบบ Low Cost Carriers หมายถึงสายการบินที่ดำเนินการภายใต้ low cost business model จะให้บริการเที่ยวบินแบบ point-to-point ซึ่งสายการบินรูปแบบนี้มีสายการบิน Southwest และ JetBlue เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุด สายการบินแบบ legacy หลายๆ สายการบิน ได้ก่อตั้งสายการบินแบบ Low Cost ขึ้นเพื่อแย่งชิงรายได้ที่สูญเสียให้กับสายการบิน Low Cost ไป ตัวอย่างเช่น สายการบิน United Airlines ได้ก่อตั้ง สายการบิน Low Cost ของตนขึ้นในชื่อ United Ted Airlines และสายการบิน Delta ได้ก่อตั้งสายการบิน Low Cost ของตนขึ้นด้วยเช่นกัน คือ Delta’s Song Airlines 3. สายการบินแบบ Regional Carriers หมายถึงสายการบินที่ให้บริการจากเมืองเล็กๆ โดยใช้เครื่องบิน Jets ที่มีจำนวนที่นั่งไม่มาก เพื่อสนับสนุนการให้บริการของสายการบินแบบ Legacy ที่เป็นสายการบินแบบ Network (Hub-and-Spoke) มีความชำนาญในการให้บริการแบบ short-haul flight ที่ให้บริการเที่ยวบินในเมืองเล็กๆ โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบนเที่ยวบิน โดยค่าตอบแทนหรือรายได้ของสายการบิน Regional Airlines ที่ได้รับมาจากการจ่ายคืนต้นทุนทางตรงบวกกับรายได้ในรูปของแรงจ

ูงใจคือรายได้ต่อ block-hour และค่าชดเชยจากการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแต่เนินๆ จำนวนเที่ยวบินที่บิน จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าเสื่อมราคาของเค

รื่องบินและเงินช่วยเหลือหรือค่าตอบแทนจากการสั่งซื้อเครื่องบิ

นใหม่ในแต่ละครั้งนอกจากนั้นยังมีรายได้ในรูปของ incentive โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในการให้บริการ วัตถุประสงค์เดิมของสายการบินแบบ Regional คือการให้บริการผู้โดยสารจากเมืองเล็กๆ ที่ต้องการบินจากหรือบินสู่สนามบินใหญ่ๆ เพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่ตนต้องการด้วยเครื่องบินที

่ใหญ่กว่าและบินได้ในระยะทางที่ไกลกว่า ซึ่งผู้โดยสารสูงถึง 95 % ที่ใช้บริการสายการบินแบบ Regional ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มีการก่อตั้งสายการบินแบบ Regional ขึ้นมาคือการเปิดให้บริการในเส้นทางบินที่ไม่มีสายการบินใดบิน และให้บริการแก่ชุมชนที่ห่างไกลที่สายการบินเป็นเพียงหนทางเดีย

วที่จะเดินทางระหว่างเมืองนั้นๆ กับเมืองใหญ่ๆ ได้ และช่วยให้การบริการแบบ Hub-and-Spoke ของสายการบินแบบ Legacy มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางแสดง Regional Airlines และ Partner SkyWest Inc History
Origins in the Early 1970s
SkyWest สร้างตัวขึ้นมาจากความล่มสลายของสายการบิน Dixie Airline ในเมืองเล็กๆชื่อ St. George ซึ่งอยู่ทางใต้ของรัฐ Utah เมื่อปี 1972 โดย J. Ralph Atkin และเพื่อนอีก 4 คน ได้ทำการเช่าพื้นที่สนามบิน Dixies เพื่อใช้สิทธิ์เป็น Commuter Airline นอกจากนี้ Atkin ยังได้เริ่มกิจการ Fixed Base Operation (FOB) ซึ่งประกอบไปด้วย Air Charters โรงเรียนการบิน ซ่อมบำรุงเครื่องบิน และ Air Ambulance Service วันที่ 2 Mar 1972 Atkin ได้ตั้งบริษัทสายการบินเพื่อการพาณิชย์ชื่อ SkyWest Airlines ปี 1974 บริษัทมีหนี้จำนวนมากและถูกพิจารณาเข้าข่ายการล้มละลาย Jerry C. Atkin และ Ralph Atkin's nephew ซึ่งเป็นผู้ร่วมธุรกิจได้พยายามขายบริษัทที่ราคา $25,000 แต่ไม่มีใครต้องการ Oct 1975 บริษัทได้ทำการ Reorganized และด้วยการขายเครื่องบิน 3 ลำ ลดเส้นทางบิน และลดพนักงาน SkyWest จึงรอดจากวิกฤติการล้มละลายในครั้งนี้ได้

Expansion in the Late 1970s
ปี 1976 บริษัทได้เริ่มทำกำไรเป็นครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือจาก Hughes Air West ที่ให้เส้นทางบิน Cedar City-Salt Lake City ซึ่ง SkyWest ได้ขยายฝูงบินโดยการซื้อเครื่องใหม่แบบ Navajo Chieftans อีก 2 ลำรวมของเดิมเป็น 5 ลำและขยายธุรกิจออกไปทำรถเช่าในชื่อของ National Parks Transportation Company เพื่อบริหาร Avis Franchises 2 แห่งที่ Cedar City และ St. George. ปี 1977...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Apple Inc. Essay
  • Food Inc. Research Paper
  • Apple Inc Essay
  • Monsters Inc Essay
  • Apple Inc. Essay
  • Apple Inc. Essay
  • Essay on Differentiation: Apple Inc and Dell Inc
  • Apple Inc Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free