Organisation

Pages: 28 (6261 words) Published: January 8, 2011
Kapitel 1
Introduktion

Begrebet organisation
Side 10
* En organisation er et antal mennesker der samarbejder om at nå et eller flere fælles mål * Består af mere end en person
* Mellem deltagerne foregår et samarbejde der på den ene eller anden måde er koordineret. * Rette sig imod at opfylde et eller flere mål
* Muligt at afgrænse hvad der hører med til organisationen og hvad der ligge udenfor.

Organisationsniveauer
Side 11
* Individer; En organisation består af nogle individer som udfylder forskellige roller. Indgår i et samarbejde, men er ofte forskellige som personer fx intelligens, personlighed, værdier og holdninger. Hvis interessen samler sig om enkeltpersoner taler man om organisation på individniveau. * Personerne indgår ofte i arbejdsgrupper. Samarbejdet medfører gruppesammenhold inadtil men også konflikter internt og i forhold til andre grupper. Forskelle i værdier, holdninger og normer kan påvirke effektiviteten i positiv og negativ retning. Ved større grupper; hovedafdeling, afdeling, underafdeling. Flydende grænser. Grupperne/afdelingerne udgør tilsammen organisationen.deres aktiviteter skal planlægges og koordineres så organisationen som helhed fungere som en enhed udadtil. * En organisation er afgrænset i forhold til omgivelserne, men skal fungere i samspil med det omgivende samfund. Lokalsamfundet og det danske samfund. * Altså individerne er en del af gruppen og gruppen er en del af organisationen som er en del af samfundet. * Individets adfærd påvirker gruppen som påvirker organisationen. * Mikroniveau: adfærd i organisationen. Makroniveau: organisationens adfærd.

Transformationsenhed
Side 13
* En organisation er en transformationsenhed som omdanner input til output. * Input: får fra omgivelserne tilført ressourcer i form af maskiner, arbejdskraft og kapital. Kommer en løbende strøm af råvarer, komponenter som skal omdannes(transformeres) fra input til output i form af færdigvarer, som derefter leveres til omgivelserne igen. * Output; en organisation kan kun eksistere hvis der er nogen som har behov for dens ydelser. Derfor skal en virksomhed have kunder der kan og vil betale for dens produkter. * Organisation; består af flere personer som bidrager til transformationsprocessen. F.eks. sælgere eller indkøn af materialer. Pga. konkurrence skal de kunne fungere effektivt. Værdien af output skal overstige værdien i input for at få overskud.

Kapitel 2
Organisationsteoriens udvikling

Klassiske og nyere organisation
Side 21
* Klassiske skoler; Den bureaukratiske skole, videnskabelig virksomhedsledelse, den administrative skole * 1900-1920
* Nyere skoler; den humanistiske skole, systemteori, situationsafhængig organisation * 1940-2000

Hvad kendetegner den bureaukratiske skole:
Side 22+23
* Skal opdeles i faste hoved og underafdelinger, samt det enkelte job skal være specialiseret – få arbejdsopgaver * Opbygges hierarki.
* Lederne skal tildeles den nødvendige myndighed.
* Lederne skal stå til ansvar for deres ovorordnede, hvis de ikke leverer * System af regler, så ensartede problemer bliver løst på samme måde. * Løsningen skal ikke være afhængig af den enkelte leders eller medarbejders vurdering eller skøn * Organisationen skal fungere upersonligt – uafhængig af holdninger eller opfattelse af løsninger. * Beslutninger skal følges forud fastlagte procedurer

Videnskabelig virksomhedsledelse
Side 23
* Adskillelse mellem planlægning og udførelse. Ledelsen skal gennem studier af arbejdsprocessen finde frem til de optimale arbejdsmetoder og instruere i hvordan arbejdet skal udføres. * Arbejdsstudier; opsplitter arbejdet i små bevægelser og tager tid på hver enkelt, og herefter fjerner alle overflødelige bevægelser * Udvælgelse og træning af arbejderne; arbejderne skal omhyggeligt udvælges til arbejdet og instrueres og trænes i udførelsen. * Løn som motivationsfaktor;...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Organisation Essay
  • Organisation Essay
  • Organisation Essay
  • Essay on Organisation structure
  • Organisation Essay
  • Organisation Essay
  • organisations Essay
  • Significance of Organisation Culture in an Organisation Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free