Online Ordering of Caskets for St. Thomas Funeral Service

Topics: Funeral, Funeral home, Death customs Pages: 47 (12982 words) Published: May 4, 2013
CITY COLLEGE OF SAN FERNANDO PAMPANGA
City of San Fernando (P)

ONLINE ORDERING OF CASKETS FOR ST. THOMAS FUNERAL SERVICE

Jellie S. Garcia Nancy M. Salvador

March 2013

A Capstone Project presented to the City College of San Fernando Pampanga in partial fulfillment of the Degree in Bachelor of Science in Information Technology

ADVISER’S RECOMMENDATION

The Capstone Project entitled

Online Ordering of Caskets for St.

Thomas Funeral Service

was reviewed and assessed as compliant to the requirements stipulated by the College, is hereby approved and recommended for implementation and presentation before the Panel set by the College.

CHRISTIAN S. MALLARI

PANELS’ APPROVAL
The Capstone Project entitled

Online Ordering of Caskets for St.

Thomas Funeral Service

has been presented before the Panel set by the College. It was reviewed, assessed and approved as compliant to the requirements set for the Degree in Bachelor of Science in Information Technology.

GLENN S. PAMINTUAN Panel

KELVIN PAUL S. MALLARI Panel

MARK JOSEPH D. DIZON Lead Panel Accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science in Information Technology.

AVEGAILLE M. FERRER, MSIT Program Head

LOURDES M. JAVIER, Ed. D. President

ACKNOWLEDGEMENT

This research project would not have been possible without the support of these people. Thank you to our adviser Mr. Christian Mallari for helping us in this project. Thank you for the patience and understanding that you gave to us. Thank you for all the comments. It helped us in developing the system and conducting this research paper. And also, we would like to thank our client, Mr. Jayson Munoz for being cooperative every time we go to their business establishment to conduct interview, on site visits and surveys. We would also want to thank the Program Head for IT Department, Avegaille Mamangun-Ferrer for guiding us in this subject, Capstone Project. In addition, we would also like to thank Noel P. Valencia who proof-read our document and gave us valuable information as the guidance of our documentation. And an honorable mention goes to our families and friends for their understandings and supports on us in completing this project. Without the help of the particular that mentioned above, we would face many difficulties while doing this capstone project.

iii

DEDICATION

Natapos na ang paghihirap. Mga walang katapusang over night. Nagtatanong kayo siguro bakit gabi at medaling araw kami gumagawang system at documents namin? Kasi, mas malakasang logic naming kapag tulog na ang lahat. At bakit lagging puyat ang mga IT students gabi-gabi? Ito ay sa kadahilanang hindi naman kami makakapagpuyat ng umaga. Joke ‘yon. Tumawa ka, please. Haha. At isa pa, ang tulog ay nababawi, ang grade, hindi. Kahit madalas mas marami pa ang

kwentuhan kaysa sa mga nagagawa, ayos lang, masaya naman. Tingnan mo ngayon, tapos na kami. Iniaalay naming ang proyektong ito sa aming mga pamilya. Sa mga magulang ni Nancy, na sina Anatolia at Reynaldo Salvador. Sa mga magulang ni Jellie, na sina Jessie at Estrelita Garcia. Maraming salamat po sa suporta, sa pagmamahal, sa mga baon at sa lahat lahat. Gayon din sa aming adviser na si Mr. Christian Mallari, salamat po sa pangunawa, sa pagtuturo ng mga dapat gawin. Pasensya po at minsan matigas ang ulo namin. Salamat po Sir. Sa aming minamahal na paaralan, City College of San Fernando, Pampanga. Ang nagsilbing tahanan naming sa loob ng apat na taon. Iniaalay din naming ito sa aming mga minamahal na kamag-aral. BSIT 4B, sa hirap o ginhawa ay magkakasama tayong nagtatawanan. Salamat sa samahan nasana’y di malimutan. Sa aming mga Katoda Federasyon. Hindi po yan samahan ng mga tricycle driver, kundi samahan ng mga magaganda, gwapo, singer, dancer, comedian, matatakaw at mahilig mag Mcdo O Jollibee, depende kung saan may coupon na available. Mahal namin kayo at inaalay din naming sa inyo ito. iv

Sa...

Bibliography: http://php.about.com/od/phpbasics/p/php_reasons.htm Chris Heilmann (2009, February). What is Java?. From
http://dev.opera.com/articles/view/javascript-best-practices/ Grace Smith, (2010) 43 Must Read PHP Articles and Resources
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • st THOMAS MORE Essay
  • online ordering Essay
  • online food ordering services Essay
  • Online Services- Download Services Essay
  • Online Food Ordering Essay
  • Essay on Online ordering system
  • Online Ordering System Essay
  • Online Ordering System Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free