Literatuurstudie 1

Pages: 4 (480 words) Published: March 20, 2011
Omvang van de literatuurstudie
• Maximaal 6.000 woorden
(inleiding, methode, kern en slot)
• Niet meetellen in aantal woorden;
– Voorpagina, titelpagina, samenvatting, literatuurlijst, rapportage zoekstrategie etc.

Voorbladinformatief
Titelbladinformatief
Voorwoordinformatief
Samenvattinginformatief
Inhoudstructuur van het verslag
1.Inleidingkop, de start
2.Methode literatuurstudiemethode, hoe is gezocht
2.Hoofdtekst 1kerntekst
3.Hoofdtekst 2kerntekst
… etc.kerntekst
5. Conclusie(s), aanbevelingenafsluiting
Literatuurlijstcontroleerbaar
Bijlage I: Rapportage zoekstrategiecontroleerbaar

Functies van de inleiding

• Introduceert het onderwerp

• Bereidt voor op de kernhoofdstukken

• Wekt belangstelling voor de kernhoofdstukken

• Maakt dat de rest ook gelezen wordt…

Tips voor de inleiding

– Begin met een herkenbare opening
(bijv. actualiteit of casuïstiek)

– Bespreek de context van het onderwerp
(relevantie van het onderwerp, waarom en voor wie)

– Noem de hoofdvraag en deelvragen
(deelvragen verduidelijken, specificeren
de hoofdvraag)

• Formulering van de vraagstelling: beeldvormend (of evaluatief of beleidsbepalend) Bijv. “Wat is in de literatuur bekend over …?”
Wat is in de literatuur bekend over de invloed van beweegprogramma’s voor ouderen op hun vermogen om zelfstandig te blijven functioneren? • Van hoofdvraag naar deelvragen
Wat is in de literatuur bekend over de invloed van leefstijlbegeleiding voor ouderen op hun vermogen om zelfstandig te blijven functioneren? - Wat is leefstijlbegeleiding voor ouderen?
- Waaruit bestaat het vermogen om zelfstandig te blijven functioneren als oudere? - Heeft leefstijlbegeleiding invloed op het vermogen van ouderen om zelfstandig te blijven functioneren?

Methode van de literatuurstudie:
Dit hoofdstuk gaat niet in op...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • MKT 571 Quizzes week 1 6 Essay
  • APUSH Chapter 1 Cornell Notes Essay
  • eco349 mid summer2 2013 mc sol 1 Essay
  • Printable Flashcard On IT302 Quiz 1 Fr Essay
  • Essay about Space Race Project 1
  • Womens rights since 1848 Essay
  • REFLECTION ON Ep.1 FS Essay
  • The worst birthday ever Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free