opdracht 1.8.3. Moderne strategiebenaderingen

Pages: 9 (2187 words) Published: November 10, 2014
INVULSJABLOON BIJ OPDRACHTEN BINNEN ASM

Bij opdrachten binnen de cursus ASM, die door een docent beoordeeld moeten worden, dient u _bij elke opdracht_ de volgende gegevens in te vullen:

OPDRACHTNUMMER:

(3 cijfers, zijnde blok, taak en opdracht)

OPDRACHT 1.8.3.

OPDRACHTNAAM (indien van toepassing)

MODERNE STRATEGIEBENADERINGEN

DATUM VAN INZENDING

27-10-2014

VOOR- EN ACHTERNAAM

SAAD ABDULMAHMOUD

STUDENTNUMMER

851532293

TELEFOON PRIVÉ EN/OF ZAKELIJK

020-6960991 EN 0612989620

E-MAIL ADRES(SEN)

SABDULMAHMOUD@GMAIL.COM

Eventuele opmerkingen

Uitwerking van de opdracht

Probeer voor de keuzen ten aanzien van de sleutelvraagstukken argumenten voor ondersteuning of kritiek te vinden in de Business model Canvas benadering en de Blue Ocean Strategy benadering:

Casus Cirque du Soleil:

Het doelstellingsvraagstuk: (spanningsveld tussen shareholder en stakeholder perspective)

Voor de belangen van de stakeholders in een bedrijf, is de aantekening van Charkham belangrijk: het management heeft meer belangen te dienen dan die van de shareholders. Het management moet ook de belangen van de medewerkers, de cliënten, de leveranciers, de banken en de gemeenschap dienen. Een bedrijf kan niet slagen zonder de belangen van al deze groepen in acht te nemen. [1: ibid]

Een stakeholder is die groep zonder wiens ondersteuning, de organisatie niet kanbestaan. Zij kunnen de prestatie, activiteiten- en doelstellingen van de organisatie beïnvloeden. [2: The Stanford Resarch Institute´s definition. In: Th. Clarke the stakeholder corporation: A business philosopy for the information age. OU Reader. 2013. P.125.]

De belangen van alle stakeholders dienen is voor Cirque van begin al een doel op zich geweest. Cirque heeft duale doelen nagestreefd het artistieke en tegelijkertijd winst maken. In de cijfers van het bedrijf en aan de bezoekers aantallen terug te zien dat het Cirque gelukt is de twee doelen te realiseren.

Dat Cirque alle belangen van de stakeholders dient is ook terug te lezen in de woorden van Guy Laliberté, oprichter, president en Chief van Cirque dat toen begonnen in 1984 met een simpele droom van jonge entertainers om toeschouwers te vermaken, wat van de wereld te zien en plezier te maken. Hier is te zien dat Cirque in staat is de belangen van alle stakeholders te dienen. Zij hadden geen moeite balans te maken tussen alle groepen. Daarin ligt ook het succes van Cirque; gezien dat iedereen is tevreden. [3: Geciteerd in Even a clown can do it: Cirque du Soleil recreates live entertainment. Williamson, M., Kim, W.C., Mauborgne, R. & Bensaou, B.M. (2002)]

Blue Ocean wordt bereikt wanneer het gehele systeem (diensten, prijs, kosten) werkt. Bule Ocean strategie voor Cirque is waarde toevoegen zoals in Williamson et al (2002) Cirque heeft het circus opnieuw uitgevonden. Door meerwaarde te creëren voor alle stakeholders. Voor de bezoekers verhoogt de waarde van de circuservaring. Voor de eigenaren is er genoeg winst te maken. Cirque is actief binnen de lokale gemeenschappen door de permanente shows die ze bouwen. De artiesten zijn tevreden door de toptraining die ze krijgen. De managers en de medewerkers zijn tevreden doordat ze in een internationale omgeving werken. Voor hun is het ook prestige voor een bedrijf te werken die ruime voorsprong heeft op de concurrenten.

Kortom, voor alle stakeholders geldt dat ze tevreden zijn met Cirque. Dit is te zien in de omzet, in bezoekersaantallen en in de groei van Cirque.

Het succesverhaal van Cirque ondersteunt de keuzes van het bedrijf voor de Blue Ocean strategie. Alleen rijst de vraag in het geval dat het bedrijf geen of weinig winst gaat maken, wie van de stakeholders de dupe wordt? Zijn dat de klanten die meer moeten betalen voor het bezoek aan Cirque? Of zijn dat de medewerkers die als eerste worden ontslagen om kostenbesparingen te realiseren. Blue Ocean uitgangspunt is dat strategie de omgeving bepaalt. In...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Opdracht 5 Essay
  • • Opdracht 2.2.1: Stakeholdersanalyse en krachtenveld Essay
  • Essay on Auditing Opdracht 1

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free