Delprøve Mk

Pages: 4 (984 words) Published: January 30, 2011
Delprøve 1 (MK)

1.
1)Once they were friends, but now they hate each other.
På engelsk har man ofte ligefrem ordstilling, dvs. subjektet (grundleddet) skal være før verbet (udsagnsordet), dog ikke hvis man skal lave nægtende, spørgende eller begrænsende sætninger. Da denne sætning ikke er nogle af de tre ting, skal they være foran were .

2)He feels that now he is able to play the piece good.
Nutid og datid er begge til stede i denne sætning, fordi der står feels, now og was. Sætningen skal derfor rettes til nutid, fordi der står feels og now. Til adjektivet good svarer adverbiet well. Samtidig skal adjektivet good blive til adverbiet well, fordi adverbier ligger sig til verber, adjektiver samt andre adverbier, derfor skal well bruges, da det ligger sig op af verbet play.

3)He spoke to her in a friendly manner.
Speak og talk kan ofte bruges i samme betydning, men talk bruges til en lidt mere afslappet tale, mens speak kun kan bruges om korte samtaler. Omvendt ordstilling med to her og friendly, selvom adjektiverne friendly, lively, lovely mm ikke kan dannes til adverbier ved tilføjelse af -ly, men de kan omskrives til et adverbielt udtryk, og i denne sætning lægger friendly sig til manner, derfor skal der stå in a friendly manner.

4)You just throw the wrapping away when you have finished eating your burger. You’re er en forkortelse af you are, så du skal bruge your i denne sætning, fordi de skriver din burger. Finish skal have en ed-form på, fordi formen bruges i imperfektum og i perfektum participium, og det kan vi se, fordi have bestemmer det.

5)She is very perceptive and always notices if something is not quiet right. Da det er 3. person ental i nutid, der bliver bruge, så skal der et s på novice.

6)The fries were soft and the salad was not that good either. Neither betyder ingen af dem, derfor bliver man nød til at ændre på sætningen, men alt efter hvor meget hensyn der skal tages til fejlen kan et not også erstatte ordet....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Mk Case Study
  • mr mk Essay
  • Essay on Mk 421
  • Ghbjk, Mk, Essay
  • ACCT444 WK4 HW4 Mk Essay
  • Engelsk STX Delprøve A Essay
  • Mk Case Study Essay
  • Cosmetic Mk in Thailand Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free