Trening Og Eldre

Pages: 28 (8099 words) Published: March 5, 2011
Bacheloroppgave
IDR600 Sport Management Fysisk aktivitet og livskvalitet blant eldre Renate Klokseth og Stine- Marie F. Jonstad Totalt antall sider inkludert forsiden: 30 Molde, 21.05.2010

Publiseringsavtale
Tittel på norsk: Fysisk aktivitet og livskvalitet blant eldre Tittel på engelsk: Physical activity and quality of life among elders Forfatter(e): Renate Klokseth og Stine- Marie F. Jonstad Fagkode: IDR 600 Studiepoeng: 15 Årstall: 2010 Veileder: Kjell Marius Herskedal

Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven
Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (Åndsverkloven. §2). Alle oppgaver som fyller kriteriene vil bli registrert og publisert i Brage HiM med forfatter(ne)s godkjennelse. Oppgaver som er unntatt offentlighet eller båndlagt vil ikke bli publisert.

Jeg/vi gir herved Høgskolen i Molde en vederlagsfri rett til å gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering:

ja

nei

Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)? (Båndleggingsavtale må fylles ut) - Hvis ja: Kan oppgaven publiseres når båndleggingsperioden er over?

ja

nei

ja

nei

Er oppgaven unntatt offentlighet? (inneholder taushetsbelagt informasjon. Jfr. Offl. §13/Fvl. §13) Dato: 20.05.2010

ja

nei

Antall ord: 6000 – 8000

Forord
Samarbeidet mellom oss som forfattere har fungert godt fra den dagen vi ble enig om å skrive sammen. Vi har vært flinke å diskutere, vært både enige og uenige og på den måten blitt bedre kjent med temaet og ikke minst hverandre. Det har på ingen måte vært enkelt, men vi sitter igjen med økt kunnskap om fysisk aktivitet, oppgaveskriving, samarbeid og ikke minst om eldre.

Det har vært en spennende, lærerik og interessant prosess som vi vil ta med oss videre både i studiesammenheng og i livet ellers.

Til slutt vil vi takke vår veileder, Kjell Marius Herskedal, for hjelpen med utarbeiding av problemstilling og gode råd underveis i arbeidet med oppgaven.

Sammendrag
Eldre og gamle er en stadig økende aldersgruppe i Norge og ellers i verden. Mange av disse har nådd, eller kommer til og nå, en alder hvor de blir avhengige av forskjellig typer hjelp. Fysisk aktivitet kan være med å øke livskvalitet, helse og evnen til å holde seg selvhjulpen lenger. God fysisk og psykisk helse er nøkkelord når det gjelder livskvalitet både for yngre og eldre mennesker. Mange undersøkelser er gjort om emnet og det har vist seg at fysisk utfoldelse i form av forskjellige aktiviteter og intensitet har vist seg å ha god effekt på helsen. Det er fremdeles uenighet om dose- responsforholdet, samt årsakssammenheng og korrelasjon mellom fysisk aktivitet og bedre helse. Den generelle enigheten forskere mellom er likevel at fysisk aktivitet viser positiv effekt ut i fra undersøkelser utført over kortere tidsperioder. For å se om den langvarige virkningen er den samme, trengs det flere undersøkelser.

Innhold
1.0 Innledning ....................................................................................................................... 1  1.1 Begrunnelse for valg av tema ...................................................................................... 1  1.2 Avgrensning ................................................................................................................ 2  1.3 Problemstilling ............................................................................................................ 2  1.4 Oppgavens oppbygging............................................................................................... 3  2.0 Metode ............................................................................................................................. 3  2.1 Valg av metode ........................................................................................................... 3  2.2 Operasjonalisering...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • og culture Essay
  • Faith Og Humanity Essay
  • The Order Og Things Essay
  • roles og management Essay
  • Essay about Y Journey Og Growth
  • Empire Og Light Essay
  • Secret Life Og Bees Research Paper
  • Nomotetik Og Idegrafi Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free