Idrettens Skyggesider

Pages: 9 (3192 words) Published: November 26, 2009
Innledning:
Oppgaveteksten lyder som følgende: Redgjør for noen av sportens skyggesider (f.eks. vold, doping og gamling). Drøft problemenes framvekst i et sosiologisk perspektiv, og antyd mulige løsninger på problemene.

I denne besvarelsen vil vi først begynne med å redegjøre for noen av sportens skyggesider, de vi har valgt å se nærmere på er vold, doping og spisevegring. Dette er alle interessante problemer innenfor idretten, som igjen har ringvirkninger på resten av samfunnet. Skyggesider i sporten forklares som brudd på idrettens formelle og uformelle regler, i sosiologien blir dette sett på som avvik. Vi vil se på hvor omfattende avvikene er og hvordan samfunnet reagerer på dem. Når det gjelder vold, har vi valgt å begrense oss til kun å se på hooligans og vold innenfor visse idrettsgrener. Vi har også tatt med en del eksempler for å belyse dette ytterligere. Den andre skyggesiden vi har bestemt oss for å se nærmere på er doping. I den siste tiden har dette problemet hatt stor mediedekning, det er en av grunnene til at vi har valgt dette temaet. Vi vil bruke idrettens definisjon av doping, dette fordi definisjonen kan variere i ulike deler av et samfunn og mellom samfunn. Idretten har mange ulike stoff på dopinglisten, både oppkvikkere og reaksjons baserte, vi kommer til å ta alt i ett fordi vi må klare å begrense oss. Det siste problemet vi ser på er spisevegring, dessverre er dette voksende innenfor idretten. Her er det nok mange mørketall som vi ikke vet om, dette kan påvirke den delen av oppgaven, men vi kommer til å se på eksempler som kan belyse problemet på en god måte. I drøftingsdelen har vi valgt å se på problemene etter tur og drøfte dem hver for seg. Vi vil prøve å se sammenhenger mellom idrett og samfunn, og om mulig se på forklaringer på hvorfor de er så utbredt i idretten. Vi skal antyde mulige løsninger ved alle skyggesidene vi har valgt. Her vet vi at idretten selv har tiltak for å begrense omfanget, vi vil komme med noen nye måter å løse problemet, og muligens trekke de som allerede er lengre.

2.1 Gjør rede for:

Vi har valgt å se nærmere på vold som en av sportens skyggesider. Vold er utbredt og har mange former i sporten. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om fotballhooligans og utøvernes voldelig atferd på idrettsarenaen. Hooligans er en betegnelse på voldelige fotballsupportere, som ofte starter bråk og voldelige opptøyer mot motstandernes supportere. Hooligankulturen blir ofte kalt ”den engelske syken” ettersom den har sitt opphav i England. Det er en egen subkultur som eksisterer i supporterkulturen rundt fotball. Det som er det spesielle med hooligans er at mange av dem lever for volden og ikke fotballen. Mange av gjengene blir styrt av prinsippet “ min fiendes fiende er min venn”. Samtidig er det viktig å påpeke at de fleste fotballsupporterne ikke kan betegnes som hooligans. Millwall Bushwackers er en av de mest «tradisjonsrike» hooligangrupperingene, og dette er et sitat fra Ginger Bob som beskrives som en av klubbens mest beryktede hooligan. ”Når jeg var 18 år hadde jeg slått hull i skallen, to brukkne kinnbein, mistet 12 tenner, brukket nesen, brukket kjeven, 4 brukkne ribben og et brukket kragebein samt indre blødninger, og jeg kom meg enda opp.” (Discovery channel, The real football factories) Casualkulturen er en videreutvikling av hooliganskulturen. De er lett gjenkjennelig gjennom tøyet, med dyre merkeklær. Den største forskjellen mellom hooligans og casuals er at casuals har organiserte slåsskamper hvor de kun utøver vold mot andre casuals. Casualkulturen oppstod da Aberdeen og Liverpool spilte kamper i Europa, der supporterne plyndret alt de kom over av sports-, og designerbutikker på jakt etter merkeklær. Dette for å skille seg ut fra de vanlige supporterne ikledd drakter, skjerf, osv. såkalte ”christmas trees”. Det er mange idretter som har vold som utgangspunkt, noen eksempler er: boksing, bryting og kickboksing. Her er det akseptert å skade...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free