Communication and Pr

Pages: 5 (1201 words) Published: April 6, 2011
Comunicare, negociere şi relaţii publice

1.Conceptul de comunicare: cele două dimensiuni ale sale
- axa orizontală a comunicării;
- axa verticală a comunicării,
- distincţia comunicare – comunicaţie (cuminecare şi comunicare: deosebiri şi întrepătrunderi) Bibliografie:
-. Mihai DINU - Comunicarea – repere fundamentale, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 2007. - Ion HAINEŞ - Introducere în teoria comunicării, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 1998. - Corina RĂDULESCU - Comunicare şi protocol, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009. - Nicki STANTON - Comunicarea, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, 1995.

2.Modele comunicaţionale (Shannon şi Weaver, W. Schramm, Roman Jakobson, etc); - elementele componente ale procesului de comunicare.
- funcţiile comunicării (şi funcţiile limbajului la Roman Jakobson) - barierele comunicării (obiective şi subiective).
Bibliografie:
- Roman JAKOBSON –Lingvistică şi poetică, în Probleme de stilistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964. - Schramm WILBUR - Procesul comunicării, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987. - Ioan DRĂGAN –Comunicarea, paradigme şi teorii, Ed. RAO, Bucureşti, 2007. - Denis MCQUAIL –Comunicarea, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004. - Ion-Ovidiu PÂNIŞOARĂ - Comunicarea eficientă, Polirom, Iaşi, 2008.

3.Contribuţia şcolii de la PaloAlto cu privire la limbaj (axiomele comunicării). Bibliografie:
- Ioan DRĂGAN –Comunicarea, paradigme şi teorii, Ed. RAO, 2007. - Mihai DINU – Comunicarea, repere fundamentale, Ed. Orizonturi, 2007. - Armand şi Michelle MATTELARD – Istoria teoriilor comunicării, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.

4.Forme ale comunicării; Comunicare verbală şi comunicare umană non-verbală; a. comunicarea verbală: caracterul arbitrar ale semnului lingvistic; b. comunicarea non verbală: proxemica, kinezica, rolul privirii etc. - distincţia semn – simbol.

c. comunicarea în organizaţii/instituţii
Bibliografie:
-Mihai DINU - Comunicarea, repere fundamentale, Ed. Orizonturi, 2007. -Corina RĂDULESCU –Comunicare şi protocol, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009. -Denis MCQUAIL –Comunicarea, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004. -Allan PEASE – Limbajul trupului, Ed. Polimark, Bucureşti, 1995. -Ferdinand de SAUSSURE –Curs de lingvistică generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1998. -Ion-Ovidiu PÂNIŞOARĂ –Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi, 2008. -Andre LEROI –GOURHAN – Gestul şi cuvântul, Ed. Meridiane, 1973. c. pentru comunicarea în organizaţii:

- Rosemarie HAINEŞ – Tipuri şi tehnici de comunicare în organizaţii, Ed. Universitară, 2008; - Rosemarie HAINEŞ – Imaginea instituţională, Editura Universitară, 2010. -Alex MUCCHIELLI – Comunicarea în instituţii şi organizaţii, Polirom, Iaşi, 2008. -Diana-Maria CISMARU – Comunicarea internă în organizaţii, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2008.

5. Mijloace de comunicare (progresul tehnologic în comunicare şi consecinţele sale sociale); -conceptul de comunicare de masă: definiţie, caracteristici, teorii şi paradigme ale lui. Bibliografie:

- Mihai COMAN – Introducere în sistemul mass-media, Ed. Polirom, Iaşi, 2007. - Marshall MCLUHAN – Galaxia Gutenberg, Ed. Politică, 1975. - Marshall MCLUHAN – Texte esenţiale, Ed. Nemira, Bucureşti, 2008. - Alvin TOFFLER– Puterea în mişcare, Ed. Antet, 1995.

- Cătălin ZAMFIR, Lazăr VLĂSCEANU, Dicţionar de sociologie, Ed. Babel, Bucureşti, 1993. - Denis Mcquail – Comunicarea, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004. -BERTRAND C. J. – Deontologia mijloacelor de comunicare, Ed. Institutul European, Iaşi, 2000. - Ioan DRĂGAN – Paradigme ale comunicării de masă, Ed. Şansa, Bucureşti, 1996. - Jean-Noel JEANNENEY – O istorie a mijloacelor de comunicare de la origini şi pană astăzi, Ed. Institutul European, Iaşi, 1997.

6.Rolul relaţiilor publice în managementul crizei
Bibliografie:
- Cristina COMAN - Relaţii publice. Principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001; - Cristina COMAN - Comunicarea de criză şi strategiile de restaurare a imaginii, articol publicat în Revista română de Jurnalism şi Comunicare, Anul...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Communications and Pr Research Paper
  • Essay about communication
  • communication Essay
  • Communication Essay
  • Essay about Communication
  • communication Essay
  • communication Essay
  • Communication Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free