The American Dream

Pages: 10 (3248 words) Published: December 17, 2012
Ribe Katedralskole|
The American Dream|
SRO|
Spansk/Engelsk|
Ida Enevoldsen|
30-11-2012|

|

Abstract
In
This assignment is written firstly to make a state of the term “The American Dream” and secondly to analyze a novel and a poem about emigration to the U.S and the problems this can cause. The novel “Soñar in Cubano” is about a girl and her family who emigrated from Cuba when she was two years old. Her greatest issue is to find out which culture she belongs to, because she was so little when she left Cuba, she can barely remember Cuba and wants to found out whether she is Cuban or American. The poem “Speak Up, Chicano, Speak up” is an appeal to Chicanos to speak up and be heard by the Americans. Finally the paper contains a discussion whether “The American Dream” is achievable for immigrants or not. The reader will gain an insight into the difficulties and challenges of immigrants’ life in the US. By reading and analyzing the above mentioned texts the conclusion is that immigrants are discriminated and have trouble gaining “The American Dream”.

Indholdsfortegnelse
Forside
Abstract1
Indholdsfortegnelse2
Indledning3
Problemformulering3
Indledning3
The American Dream4
Soñar en Cubano - uddrag4
Resumé4
Personkarakteristik5
Pilar5
Celia5
Lourdes6
Fortolkning6
Temaer6
Komposition7
Perspektivering7
Speak up, Chicano, Speak up8
Resume8
Fortæller8
Komposition8
Ydre komposition8
Indre komposition8
Persongallari8
Genre9
Rytme9
Fortolkning9
Perspektivering9
Miljø9
Modsætninger10
Er ”The American Dream” opnåelig for immigranter?10
Diskussion10
Vurdering10
Litteraturliste11

Indledning

Problemformulering
Der ønskes en redegørelse af begrebet ”The American Dream” Dernæst ønskes en spansk- og engelskfagligt analyse af en eller flere tekster, der indeholder eksempler på hvordan ”The American Dream” indgår i teksterne. Til sidst ønskes en diskussion og vurdering af hvorvidt ”The American Dream” er opnåelig for immigranter. Jeg vil i min redegørelse af begrebet ”The American Dream” komme ind på betydningen af begrebet og hvorfor og hvordan begrebet er opstået, samt udviklingen siden begrebets frembrud. Jeg vil udover min redegørelse analysere to tekster, en spansk ”Soñar en Cubano” af Cristina García og ”Speak up, Chicano, Speak up” af Tino Villanueva. Her vil jeg også komme med eksempler på hvordan ”The American Dream” indgår for personerne i teksterne. Jeg vil til sidst diskutere og vurdere om ”The American Dream” er opnålig for immigranter. Indledning

Allerede før 2.verdenskrig begyndte mexicanerne at immigrere til USA. USA så det som en mulighed for billig arbejdskraft, og immigranterne tog hvad de kunne få. Det begyndte at opstå en raceadskillelse og racediskrimination. Fordi det var let for mexicanerne at komme til USA blev de rettighedsløse mexicanere udnyttet arbejdsmæssigt. Under 2.verdenskrig var en fjerdel af de udsendte mexicanske-amerikanere. Da de overlevende vendte hjem oplevede de stadig den sammen racediskrimination og det var efter dette, de begyndte at sige, at alle der tjente USA’s interesser skulle have de samme rettigheder. Der er fortsat mange der emigrerer til USA og det skaber problemer for f.eks. Mexico fordi landet mister ung arbejdskraft, de drages mod bedre levevilkår i USA, hvis dette fortsætter, vil emigrationen fra Mexico være en uudtømmelig kilde. (Mexicanske indvandrere i USA, Red. Aase Kledal, Berenice Lara Laursen, Somos Latinos in the U.S, 1. Udgave, 1. oplag, Systime A/S 2007. S. 19).

The American Dream

Begrebet ”The American Dream” strækker sig helt tilbage til Den Amerikanske Uafhængighedskrig som blev skrevet i 1776. Denne erklæring går kort fortalt ud på at alle er født med lige rettigheder uanset baggrund, social status osv. Begrebet blev først italesat i 1931 af historikeren og forfatteren James Truslow Adams (Historienet.dk, n.p, Bonnier...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • American Dream Essay
  • American Dream Essay
  • Essay about American Dream
  • American dream Essay
  • American Dream Essay
  • The American Dream. Essay
  • The american dream Essay
  • Essay about american dream

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free