Saijo Owazamono

Pages: 7 (887 words) Published: April 10, 2011
Saijō ōwazamono
Nagasone Okisato (長曾弥興里?) or Kotetsu (虎徹?)
Nagasone Okimasa (長曾弥興正?)
Hatsu Nidai Kanemoto (初二代兼元?)
Izumi no Kami Kanesada (和泉守兼定?)
Sendai Shodai Kunikane (仙台初代国包?)
Soboro Sukehiro (ソボロ助広?)
Shodai Tadayoshi (初代忠吉?)
Mutsu no Kami Tadayoshi (陸奥守忠吉?)
Tatara Nagayuki (多々良長幸?)
Sanzen Shodai Nagamichi (三善初代長道?)
Osafune Hidemitsu (長船秀光?)
Osafune Motoshige (長船元重?)
[edit]
Ōwazamono
Takatenjin Kaneaki (高天神兼明?)
Kashū Shodai Kanewaka (加州初代兼若?)
Kanenori (兼則?)
Iyo Dairoku Shodai Katsukuni (伊予大椽初代勝国?)
Horikawa Kunihiro (堀川国広?)
Izumi no Kami Shodai Kunisada (和泉守初代国貞?)
Horikawa Kuniyasu (堀川国安?)
Higo no Kami Shodai Kuniyasu (肥後守初代国康?)
Shodai Tsushima no Kami Sadashige (初代対馬守貞重?)
Yosazaemon Yūsada (与三左衛門祐定?)
Fujishiro Yūsada (藤四郎祐定?)
Tsuda Sukehiro (津田助広?)
Ōmi Daijō Tadahiro (近江大椽忠広?)
Echigo no Kami Nidai Kanesada (越後守二代包貞?)
Fujishima Tomoshige (藤島友重?)
Echizen no Kami Nobuyoshi (越前守信吉?)
Mondonoshō Masakiyo (主水正正清?)
Shūri no Suke Morimitsu (修理亮盛光?)
Sakyō Ryō Yasumitsu (左京亮康光?)
Ichidaira Yasuyo (一平安代?)
Mihara Masaie (三原正家?)
[edit]
Ryōwazamono
Osafune Nidai Iesuke (長船二代家助?)
Wakasa no kami Ujinobu (若狭守氏房?)
Jirō Saemon Katsumitsu (次郎左衛門勝光?)
Ukyō Susumu Katsumitsu (右京進勝光?)
Sandai Kanesada (三代兼定?)
Seki Kanefusa (関兼房?)
Seki Kanetsune (関兼常?)
Kōzukenosuke Kaneshige (上総介兼重?)
Echizen Kaneue (越前兼植?)
Echizen Kanenori (越前兼則?)
Aizu Kanesada (会津兼定?)
Echigo no Kami Kunihiro (越後守国儔?)
Nidai Yamashiro no Kami Kunitsutsu (二代山城守国包?)
Yamashiro Dairoku Shodai Kunitsugu (山城大椽初代国次?) Okayama Kunimune (岡山国宗?)
Daiyogo Kunishige (大与五国重?)
Musashi Dairoku Shodai Koreichi (武蔵大椽初代是一?)
Iga no kami Sadatsugu (伊賀守定次?)
Nanki Shodai Shigekuni (南紀初代重国?)
Tsudayoshi Sukenao (津田好助直?)
Osafune Sukemitsu (長船祐光?)
Yokoyama Sukesada (横山祐定?)
Osafune Tadamitsu (長船忠光?)
Ichi Saoshi Tadatsuna (一竿子忠綱?)
Settsu no Kami Shodai Tadayuki (摂津守初代忠行?)
Mutsu Tadashige (陸奥忠重?)
Sōshū Shodai Shigehiro (相州初代綱広?)
Tsushima no Kami Tsunehiro (対馬守常光?)
Tango no Kami Naomichi (丹後守直道?)
Osafune Shodai Norimitsu (長船初代則光?)
Sukeuemon Norihiro (助右衛門則光?)
Osafune Shonidai Norimitsu (長船初二代法光?)
Osafune Hidesuke (長船秀助?)
Ōmi no kami Shodai Hisamichi (近江守初代久道?)
Kanefusa Shoshin (金房正真?)
Itakura Shonidai Masatoshi (坂倉初二代正利?)
Yamato Dairoku Shodai Masanori (大和大椽初代正則?)
Ōshū Masanaga (奥州政長?)
Hioki Mitsuhira (日置光平?)
Sakyō Susumu Munemitsu (左京進宗光?)
Hioki Munehiro (日置宗弘?)
Ōmiya Munekage (大宮盛景?)
Shonidai Yasutsugu (初二代康継?)
Yamato no Kami Yasusada (大和守安定?)
Bitchū no Kami Yasuhiro (備中守康広?)
Takada Yukinaga (高田行長?)
Kyō Shonidai Yoshimichi (京初二代吉道?)
Ōsaka Shonidai Yoshimichi (大阪初二代吉道?)
Musashi no Kami Yoshikado (武蔵守吉門?)
Ise Dairoku Yoshihiro (伊勢大椽吉弘?)
[edit]
Wazamono
Sasaki Kazuhiro (Second) (佐々木一法 (ニ代)?)
Yamato Dairoku Shodai Ujishige (大和大椽初代氏重?)
Kashū Shonidai Katsuie (加州初二代勝家?)
Aizu Shodai Kanetomo (会津初代兼友?)
Echizen Kaneue (越前兼植?)
Musashi no Kami Kanenaka (武蔵守兼中?)
Sakushū Kanekage (作州兼景?)
Tsutsui Tsutsukuni (筒井包国?)
Gorōzaemon Kiyomitsu (五郎左衛門清光?)
Katsube Kiyomitsu (勝兵衛清光?)
Hachiman'yama Kiyohira (八幡山清平?)
Hachiman Daijō Kiyomitsu (八幡大椽清光?)
Niō Kiyomi (二王清実?)
Iga no Kami Shodai Kanemichi (伊賀守初代金道?)
Izumi no Kami Shonidai Kanemichi (和泉守初二代金道?) Dewa Dairoku Kunimichi (出羽大椽国路?)
Sesshū Kunimitsu (摂州国光?)
Onikamimaru Kunishige (鬼神丸国重?)
Sagami no Kami Kunikore (相模守国維?)
Kawachi no Kami Shonisandai Kunisuke (河内守初二三代国助?) Yamashiro no Kami Shonidai Kunikiyo (山城守初二代国清?) Aizu Kunisada (会津国貞?)
Sagami no Kami Kunitsuna (相模守国綱?)
Takai Kuniyoshi (高井国義?)
Sugawara Kunitake (菅原国武?)
Suzuki Sadanori (鈴木貞則?)
Izumi no Kami Sadashige (和泉守貞重?)
Kaga no Kami Sadahiro (加賀守貞広?)
Yamato Dairoku Sadayuki (大和大椽貞行?)
Inoue Makai (井上真改?)
Dohi Maryō (土肥真了?)
Maitada Shigeyoshi (埋忠重義?)
Harima Dairoku Shodai Shigetaka (播磨大椽初代重高?)
Shinkoku Kunitsutsu (信国国包?)
Shinkoku Shigesada (信国重貞?)
Takada Shigeyuki (高田重行?)
Tsuda Sōsho Mei Sukehiro (津田草書銘助広?)
Sesshū Suketaka (摂州助高?)
Dewa no Kami Sukenobu (出羽守助信?)
Bizen no Kami Yūkoku (備前守祐国?)
Hizen Shodai...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free