Practicum and Ethical Considerations: Gap Between Actual and Desired Behaviours

Topics: Ethics, Education, School Pages: 13 (3519 words) Published: January 30, 2013
Eğitimde Kuram ve Uygulama 2011, 7 (2):259-279
Journal of Theory and Practice in Education Articles /Makaleler ISSN: 1304-9496 http://eku.comu.edu.tr/index/7/2/anaz_anasreen_rnawan_gnoureen.pdf © Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education. All rights reserved. © Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Bütün hakları saklıdır. PRACTICUM AND ETHICAL CONSIDERATIONS: GAP BETWEEN ACTUAL AND DESIRED BEHAVIOURS (UYGULAMA VE ETĠK DEĞERLENDĠRMELER: GERÇEK VE BEKLENEN DAVRANIġLAR ARASINDAKĠ FARK) Anjum NAZ1

Abida NASREEN2
Riffat un Nisa AWAN3
Ghazala NOUREEN4
ABSTRACT
Practice teaching or practicum is more directly concerned with values and ethical issues than any other educational activity. The motivation for this study comes from the assumption that students feel stress during the practicum sessions due to the unethical behavior of supervisors and cooperating institutions. What is the nature of ethics followed by supervisors and cooperating institutes during the practicum? What are the reasons behind the unethical behavior of supervisors? What are the significant ethics which supervisors and cooperating institutes have to follow during the practicum? These are the questions which have been tried to get answered in this research paper. Researchers selected five public universities of Punjab. All Student Teachers (STs) enrolled in Education departments of selected five universities were target population of the study. Out of this population researchers selected thirty six (36) students from each university, who had successfully completed practicum. The multiple data sources consisted of questionnaire for students comprised of open ended and close ended questions and in-depth-interviews with faculty supervisors and heads of cooperating institutions. The study analyzed the responses of students about ethical considerations of the Faculty Supervisors (FSs) and cooperating institutes. The results provide evidence that the reasons behind the unethical behavior of faculty supervisors and heads of cooperating institutes are non-existence of code of ethics, unawareness of responsibilities regarding practicum, conflict of interest, students‟ non-serious attitude, inconsistency in relationships, lack of diversity and non-availability of proper facilities for proper conduction of the practicum. Keywords: Practicum, Teaching Practice, Ethics

ÖZ
Öğretim uygulamaları ya da staj etkinlikleri lisans ve lisans sonrası ders müfredatlarından ziyade değerler ve etik konularla daha yakından iliĢkilidir. Bu çalıĢmanın ortaya çıkmasına sebep olan varsayım, öğrencilerin uygulama süresince danıĢmanların ya da kurumların etik olmayan davranıĢlarından dolayı stres hissetmeleridir. Fakülte danıĢmanlarının ve koordinede bulunulan kurumların uygulama esnasında izlediği etikler nelerdir? DanıĢmanların etik olmayan davranıĢlarının altında yatan sebepler nelerdir? DanıĢmanların ve koordinede bulunulan kurumların uygulama esnasında takip etmesi gereken etik unsurlar nelerdir? Bunlar çalıĢmada cevapları bulunmaya çalıĢılmıĢ sorulardır. AraĢtırmacılar Punjab‟da 5 devlet üniversitesi seçmiĢlerdir. Bu çalıĢmaya katılan tüm öğretmen öğrenciler çalıĢmanın evrenini oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerin dıĢından araĢtırmacılar her üniversiteden random olarak uygulamalarını baĢarı ile tamamlamıĢ toplam 36 öğrenci seçmiĢlerdir.. ÇalıĢma öğrenci, danıĢman ve kurumların etik görüĢlerle ilgili cevaplarının bir analizidir. Sonuçlar incelendiğinde etik olmayan davranıĢların sebepleri Ģunlar olarak bulunmuĢtur; danıĢman ve kurum yöneticilerinin etik kod eksikliği, uygulama ile ilgili sorumluluklara karĢı ilgisizlik, ilgi karĢıtlığı, öğrencilerin 1 Lecturer, Department of Education , University of Sargodha,Sargodha. E-mail: anjumnaz@hotmail.com 2 Assistant Professor, IER , University of of the Punjab, Lahore. E-mail: abidanasreen@gmail.com 3 Assistant Professor, Department of Education , University of Sargodha. E-mail: riffatawan@uos.edu.pk 4 Assistant...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Legal and Ethical Considerations Essay
  • Ethical considerations Essay
  • Ethical Behaviour Essay
  • Essay about Ethical Considerations
  • Ethical Considerations Essay
  • Ethical Considerations Essay
  • ethical considerations Essay
  • Essay about ETHICAL CONSIDERATIONS IN COUNSELING

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free