English Irregular Verbs with Phonetic Transcription

Topics: Irregular verb Pages: 5 (982 words) Published: October 1, 2012
English Irregular Verbs with Phonetic Transcription
beat| /bi:t/| beat| /bi:t/| beaten| /'bi:tn/|
become| /bɪ 'kʌm/| became| /bɪ 'keɪm/| become| /bɪ 'kʌm/| begin| /bɪ 'gɪn/| began| /bɪ 'gæn/| begun| /bɪ 'gʌn/| bend| /bend/| bent| /bent/| bent| /bent/|
bind| /baɪnd/| bound| /baʊnd/| bound| /baʊnd/|
bite| /baɪt/| bit| /bɪt/| bitten| /'bɪtn/|
bleed| /bli:d/| bled| /bled/| bled| /bled/|
blow| /blou/| blew| /blu:/| blown| /bloun/|
break| /breɪk/| broke| /brouk/| broken| /'broukən/| bring| /brɪŋ/| brought| /brɔ:t/| brought| /brɔ:t/| build| /bɪld/| built| /bɪlt/| built| /bɪlt/|
burn| /bɜ:rn/| burnt| /bɜ:rnt/| burnt| /bɜ:rnt/|
burn| /bɜ:rn/| burned| /bɜ:rnd/| burned| /bɜ:rnd/| buy| /baɪ/| bought| /bɔ:t/| bought| /bɔ:t/|
catch| /kætʃ/| caught| /kɔ:t/| caught| /kɔ:t/|
choose| /tʃu:z/| chose| /tʃouz/| chosen| /'tʃouzən/| come| /kʌm/| came| /keɪm/| come| /kʌm/|
cost| /kɒst/| cost| /kɒst/| cost| /kɒst/|
cut| /kʌt/| cut| /kʌt/| cut| /kʌt/|
dig| /dɪg/| dug| /dʌg/| dug| /dʌg/|
do| /du:/| did| /dɪd/| done| /dʌn/|
draw| /drɔ:/| drew| /dru:/| drawn| /drɔ:n/|
dream| /dri:m/| dreamt| /dremt/| dreamt| /dremt/|
dream| /dri:m/| dreamed| /dri:md/| dreamed| /dri:md/| drink| /drɪŋk/| drank| /dræŋk/| drunk| /drʌŋk/| drive| /draɪv/| drove| /drouv/| driven| /'drɪvən/| eat| /i:t/| ate| /eɪt, et/| eaten| /'i:tn/|

fall| /fɔ:l/| fell| /fel/| fallen| /'fɔ:lən/|
feed| /fi:d/| fed| /fed/| fed| /fed/|
feel| /fi:l/| felt| /felt/| felt| /felt/|
fight| /faɪt/| fought| /fɔ:t/| fought| /fɔ:t/|
find| /faɪnd/| found| /faʊnd/| found| /faʊnd/|
fly| /flaɪ/| flew| /flu:/| flown| /floun/|
forget| /fər 'get/| forgot| /fər 'gɒt/| forgotten| /fər 'gɒtn/| forgive| /fər 'gɪv/| forgave| /fər 'geɪv/| forgiven| /fər 'gɪvən/| freeze| /fri:z/| froze| /frouz/| frozen| /'frouzən/| get| /get/| got| /gɒt/| got| /gɒt/|

get| /get/| got| /gɒt/| gotten| /'gɒtn/|
give| /gɪv/| gave| /geɪv/| given| /'gɪvən/|
go| /gou/| went| /went/| gone| /gɒn/|
grow| /grou/| grew| /gru:/| grown| /groun/|
hang| /hæŋ/| hung| /hʌŋ/| hung| /hʌŋ/|
have| /hæv/| had| /hæd/| had| /hæd/|
hear| /hɪər/| heard| /hɜ:rd/| heard| /hɜ:rd/|
hide| /haɪd/| hid| /hɪd/| hidden| /'hɪdn/|
hit| /hɪt/| hit| /hɪt/| hit| /hɪt/|
hold| /hould/| held| /held/| held| /held/|
hurt| /hɜ:rt/| hurt| /hɜ:rt/| hurt| /hɜ:rt/|
keep| /ki:p/| kept| /kept/| kept| /kept/|
know| /nou/| knew| /nu:/| known| /noun/|
lay| /leɪ/| laid| /leɪd/| laid| /leɪd/|
lead| /li:d/| led| /led/| led| /led/|
learn| /lɜ:rn/| learnt| /lɜ:rnt/| learnt| /lɜ:rnt/| learn| /lɜ:rn/| learned| /lɜ:rnd/| learned| /lɜ:rnd/| leave| /li:v/| left| /left/| left| /left/|
lend| /lend/| lent| /lent/| lent| /lent/|
let| /let/| let| /let/| let| /let/|
lie| /laɪ/| lay| /leɪ/| lain| /leɪn/|
lose| /lu:z/| lost| /lɒst/| lost| /lɒst/|
make| /meɪk/| made| /meɪd/| made| /meɪd/|
mean| /mi:n/| meant| /ment/| meant| /ment/|
meet| /mi:t/| met| /met/| met| /met/|
pay| /peɪ/| paid| /peɪd/| paid| /peɪd/|
put| /pʊt/| put| /pʊt/| put| /pʊt/|
read| /ri:d/| read| /red/| read| /red/|
ride| /raɪd/| rode| /roud/| ridden| /'rɪdn/|
ring| /rɪŋ/| rang| /ræŋ/| rung| /rʌŋ/|
rise| /raɪz/| rose| /rouz/| risen| /'rɪzən/|
run| /rʌn/| ran| /ræn/| run| /rʌn/|
say| /seɪ/| said| /sed/| said| /sed/|
see| /si:/| saw| /sɔ:/| seen| /si:n/|
sell| /sel/| sold| /sould/| sold| /sould/|
send| /send/| sent| /sent/| sent| /sent/|
set| /set/| set| /set/| set| /set/|
shake| /ʃeɪk/| shook| /ʃʊk/| shaken| /'ʃeɪkən/| shine| /ʃaɪn/| shone| /ʃoun, ʃɒn/| shone|...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • irregular verbs Essay
  • Irregular Verbs Essay
  • One Sound, One Symbol: Phonetic Transcription in English Essay
  • English verbs
  • Essay about Irregular Verbs List
  • Irregular Verbs Essay
  • Irregular Verbs Essay
  • Important Irregular Verbs Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free