Dansk Metode Opgave

Pages: 8 (3403 words) Published: December 8, 2010
På grundlag af teksterne 1-19 ønskes en diskussion af Mor Sigbrits rolle i Christian II’s regering. Desuden ønskes en vurdering af teksterne 20-24.

Ifølge teksterne 1-5 spiller Sigbrit Willoms en rolle i Christian II’s regering. Tekst 1 er et brev fra Sigbrit Willmos til Henrik Krummedige, der er Høvedsmand på Varberg. Hun skriver altså til en mand af betydning. Hun skriver til ham på vegne af Christian II og beder ham om at konfiskere gods fra en pavelig udsending ved navn Arcimboldus, da Christian II mener, at han vil hemmeligt vil flygte ud af landet. Christian II har sendt ét brev før dette, med denne befaling, men Sigbrit Willoms vil sikre sig, at det bliver gjort og sender derfor et til. Det viser, at hun har en aktiv funktion, og at hun er kongen loyal. Sammenligner man brevet med tekst 3. må vi også gå ud fra, at hendes funktion også er effektiv, idet Arcimboldus klager over, at hans gods nu er blevet beslaglagt. Tekst 2 er et brev fra Karl Knudsen (general) til Sigbrit Willoms. Han skriver til Sigbrit Willoms og fortæller at svenskerne vil bygge en grænseby, der vil være til skade for Christian II, Danmark og Norge. Han beder derfor Sigbrit Willoms, da Christian II ikke selv er tilstede, om at sende 3-4 krigsskibe. Vi kan heraf udlede, at når Christian II ikke selv er tilstede, er det Sigbrit Willoms, man henvender sig til. Hun besidder altså en funktion som en slags stedfortræder for Christian II. Tekst 3. er et brev fra Arcimboldus, den pavelige legat, til Christian II. I brevet beklager han, at hans gods er blevet beslaglagt, hans mænd arresteret, og at han er blevet forbudt at rejse videre. Han giver Sigbrit Willoms skylden for hans flugt og begrunder det med, at han skulle have frygt for hende, og for at hun skulle have for meget magt. Ifølge rygter skulle hun også selv have sagt:” at hun var konge, hun skulle lade sænke den legat og alle hans følge og lade dem drunkne dem en og hver i stranden..”, og af den grund vil han ud af landet. Brevet er skrevet den 23. Juli 1521, dvs. efter det stockholmske blodbad, og vi kan heraf udlede, at Sigbrit Willoms har et rygte på dette tidspunkt. Tekst 4. er et brev fra Antohonius van Metz (Christian II’s udsending) til Sigbrit Willoms. Anthonius van Metz skriver til Sigbrit Willoms, at han deltager i rigsdagen i Worms og rider derhen med Ærkebiskop Christoffer af Bremen og pga. af tiden, kan han ikke nå at informere Christian II om dette, da Christian II ikke er i riget. Derfor beder han Sigbrit Willoms om at undskylde til Christian II på hans vegne. Sigbrit Willoms fungerer altså her som et mellemled mellem Christian II’s udsending og kongen selv. Hendes ”Opgave” er at videreføre beskeden, hvilket igen viser hendes aktive funktion, og at hun har en rolle inden for hoffet og tæt på kongen. Det skal også tages i betragtning at Christian II’s udsending ikke sender brevet til Elisabeth men til Sigbrit Willoms, og han omtaler hende også som nådigste frue, hvilket vil sige, at han ser hende som en kvinde af betydning. Han skriver: ” har jeg alligevel ikke villet indlade mig på sådant foretagende uden min nådigste frues og jeres fuldbyrd og medvirken”. Tekst 5 er et brev fra Christian II til dronning Elisabeth. Han skriver til Elisabeth, at nogle ryttere er forsamlet tæt på, og at han sender hende nogle lægemidler. Han beder derefter hende om, at vise brevet til Sigbrit Willoms. Christian II skriver altså til sin hustru men beder hende efterfølgende om at vise brevet til Sigbrit Willoms. Det understøtter, at han har tillid til Sigbrit Willoms, og at hun er sat ind i tingene og må være tæt på familien. Tekst 6 er en indberetning fra rådssekretær Ambrosius Storm til rådet i Danzig. Rigsrådet i Danzig er utilfredse med Christian II’s nye told og sender Ambrosius Storm til Danmark for at forhandle på deres vegne. Han har hørt fra andre hollændere, at Christian II ikke er hjemme, derfor beder han hans vært, Thomas Meyenris, om at henvende sig til Dronning Elisabeth for at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Metode Essay
  • Dansk Designs, Ltd. Essay
  • Essay on Engelsk UVM Opgave
  • Where The Gods Fly Opgave 8 Essay
  • Stor opgave 1 Essay
  • Dansk Designs, Ltd Essay
  • Essay about Videnskabsteori Og Metode
  • Dansk Minox Case Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free