Apple Inc. Gaining a Competitive Advanatage.

Only available on StudyMode
  • Download(s) : 108
  • Published : February 13, 2011
Open Document
Text Preview
  

Case Study I  Apple Inc.: Taking a Bite Out of the Competition  

เสนอ  อ.ดร. อรุณี ตันวิสุทธิ์

จัดทําโดย นางสาวอุบลวรรณ นางสาวณัฐพร นายพิเชษฐ นายพีรยสถ นางสาวศศิธร ทรัพยมาก ยืนยงพิสิฐ กาญจนพฤกษ องควณิช เมฆมาลัย รหัสประจําตัว 5002030301 รหัสประจําตัว 5002030525 รหัสประจําตัว 5002030681 รหัสประจําตัว 5002031044 รหัสประจําตัว 5002031226

Case Study: Apple Inc.: Taking a Bite Out of the Competition Apple Inc.: Taking a Bite Out of the Competition
1. Brief Introduction and Key Issue บริษัท Apple Computer Inc. ไดเกิดขึ้นจากการรวมกันกอตั้งของ สตีฟ จอบส (Steve Jobs) และ สตีฟ วอซเนียก (Steve Wozniak) ทําการปฏิวัติธุรกิจคอมพิวเตอรสวนบุคคลในป 1976 โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง แรกที่ประดิษฐจากโรงรถออกมาขาย ในชื่อ Apple I ในจํานวนและระยะเวลาจํากัด ภายในปถัดมาก็ไดผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่ ทํายอดจําหนายสูงสุดใหกับบริษัท ณ ขณะนั้นคือ Apple II ซึ่งเปนการเปดศักราชใหมแหงวงการไมโครคอมพิวเตอร และเปน การสรางมาตรฐานใหกับไมโครคอมพิวเตอรท่ีเกิดตามหลังทั้งหมด อยางไรก็ดี ในชวงเวลาดังกลาว ทางบริษัทจะมุงเนนการขาย ระบบปฏิบตการมากกวาที่จะขายผลิตภัณฑไมโครคอมพิวเตอร เนื่องจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากบริษัท Intel และ IBM ัิ ทํางานไดดีกวา ตอมาในป 1980 แอปเปลคอมพิวเตอรไดกลายมาเปนบริษัทมหาชน และการเปดขายหุนใหแกสาธารณชนผูสนใจ รวมลงทุน และในปเดียวกันนี้เอง แอปเปลคอมพิวเตอรไดนําเครื่อง Apple III ออกวางตลาด แตกลับประสบความสําเร็จนอย กวาเดิม

Apple I

Apple II

Apple III

ในขณะที่ธุรกิจของแอปเปลกําลังเติบโตตอไป บริษัทไดเริ่มมองหาผูมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจเพื่อมาชวยใน การขยายกิจการ ในปค.ศ. 1983 จอบสไดวาจาง จอหน สกัลลีย (John Sculley) ผูบริหารระดับสูงของบริษัทเปบซี่-โคลา ใหมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของแอปเปล ในปเดียวกัน แอปเปลยังไดเปดตัวเครื่องคอมพิวเตอรลิซา (Lisa) ที่มี เทคโนโลยีล้ําหนา แตดวยราคาสินคาที่แพงมากจึงทําใหลิซาไมประสบความสําเร็จทางการตลาดแตอยางใด ถัดมาในป 1984 แอปเปล ไดพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเปนเครื่องคอมพิวเตอรรุนแรกที่มีสวนประสานงานผูใชแบบ กราฟกส ภายใตชื่อผลิตภัณฑ Macintosh การพัฒนาเครื่องแมคริเริ่มขึ้นโดย เจฟ ราสคิน (Jef Raskin) และทีมงานที่ได แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นโดยศูนยวิจัยซีรอกซพารก ความสําเร็จของเครื่องแมคอินทอช ทําใหแอปเปลเลิกพัฒนา เครื่องApple II และสงเสริมสายการผลิตเครื่องรุนแมคแทน สงผลให Apple ยังคงมีชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑมาจนถึง ป จ จุ บั น ด ว ยมาตรฐานและเอกลั ก ษณ ท างการตลาดที่ ส อดคล อ งกั บ ปณิ ธ านองค ก รที่ ว า “คิ ด อย า งแตกต า ง (Think Different)”

Lisa 1

Macintosh Performa 5200

Case Study: Apple Inc.: Taking a Bite Out of the Competition ในปค.ศ. 1985 ภายหลังจากประสบปญหาความขัดแยงทางอํานาจภายในบริษัท จอบสถูกคณะกรรมการบริหารของ แอปเปลถอดออกจากภารกิจตางๆที่เขาเปนผูรับผิดชอบ และไดลาออกในที่สุด หลังจากออกจากแอปเปล จอบสไดกอตั้งบริษัท คอมพิวเตอรขึ้นมาใหม ชื่อวา เน็กซ (NeXT) เชนเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอรลซา เน็กซมีเทคโนโลยีล้ํายุค แตดวยราคาที่แพงมาก ิ ทําใหไมไดรับความนิยม เน็กซ จึงขายไดแคลูกคาในวงจํากัด เครื่องคอมพิวเตอรรุนเน็กซคิวบ (NeXT Cube) สรางโดยแนวความคิดของจอบสในเรื่องของ "คอมพิวเตอร ระหวางบุคคล" ซึ่งเขาเชื่อวาเปนกาวสําคัญหลังจากมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลเกิดขึ้น นั่นคือ หากคอมพิวเตอรสามารถใหมนุษย สื่อสารและประสานงานกันอยางงายดายแลว จะสามารถแกปญหามากมายที่คอมพิวเตอรสวนบุคคลเคยประสบมา ดังนั้น จอบสจึง แสดงใหเห็นวา เขาสามารถออกแบบเครื่องแมคอินทอช ที่ดีกวารุนดั้งเดิมได ในป 1996 แอปเปลไดซ้ือกิจการบริษัทเน็กซ คอมพิวเตอรดวยราคา 402 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อนําจอบสกลับมาสู บริษทที่เขากอตั้งเอาไว ในปค.ศ.1997 เขาไดกลายเปนผูบริหารระดับสูงชั่วคราวของแอปเปล หลังจากที่ผูจัดการหลายคนเสียความ ั เชื่อมั่นในตัว จิล อะเมลิโอ (Jil Amelio) ผูบริหารระดับสูงในขณะนั้นที่ถูกถอดออก ดวยการซื้อกิจการของเน็กซ เทคโนโลยี หลายตัวของบริษัทไดแจงเกิดในผลิตภัณฑของแอปเปล โดยเฉพาะอยางยิ่ง Mac OS X ที่พัฒนามาจาก NeXTSTEP ภายใตการนําของจอบส บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางมากดวยการเปดตัว ไอแมค (iMac) นับแตนั้นเปนตนมา การออกแบบ ที่ดงดูดใจ และ Brand ที่มีพลังเปนผลดีตอแอปเปลอยางยิ่ง...
tracking img