Analysis: Dogville

Only available on StudyMode
  • Pages : 90 (30938 words )
  • Download(s) : 75
  • Published : February 27, 2013
Open Document
Text Preview
Resumé
I denne projektrapport foretages en analyse af filmen Dogville, 2003, instrueret af Lars von Trier. Ved premieren og i den debat, filmen vakte, blev den karakteriseret som anti-amerikansk, moralsk, religiøs m.m. Projektet er udarbejdet ud fra den tese, at Dogville er en film med en meget kompleks form, hvilket gør det svært at tage den til indtægt for bestemte holdninger. I analysen undersøges denne tese, og i diskussionen holdes filmens form op imod dens indhold. Rapporten konkluderer, at filmen er udpræget formbevidst, og at de temaer, den præsenterer, er underlagt dette. Filmen er en æstetisk provokation. Analysen er eksemplificeret, men ikke gennemført dokumenteret, hvorfor rapportens forfattere tillader sig at anbefale eventuelle læsere, at de ser filmen, inden de læser rapporten.

Abstract
In this report an analysis of the film Dogville, 2003, directed by Lars von Trier, is carried out. At its premiere and in the debate, the film instigated, it was characterised as anti-American, moral, religious and so on. The starting point, from which the project has been produced, is the thesis that Dogville is a film that has a very complex form, which makes it hard to attribute certain attitudes to it. In the analysis, this thesis is investigated, and in the discussion, the film’s form is compared to its content. This report concludes that the film is expressly conscious of form and that the themes, it presents, are subordinate to the form. The film is an aesthetical provocation. The analysis is exemplified but not documented throughout. The authors suggest any readers that they watch the film before they read the report.

2

Resumé Kapitel 1 – I hvilket projektet indledes
1.1 Motivation 1.2 Emnevalg og problemfelt 1.3 Problemformulering

2 5
5 5 7

Kapitel 2 – I hvilket metode og opbygning, teori og tradition skitseres 2.1 Metode og opbygning 2.2 Tradition og teori
2.2.1 De narratologiske filmteorier 2.2.2 Den fortællende film 2.2.2.1 De tre planer 2.2.2.2 Det styrende princip

8
8 10
11 15 17 18

Kapitel 3 – I hvilket Dogville analyseres
3.1 Grænser, genrer og guder
3.1.1 Tidlige tendenser 3.1.1 Bølgebrydere 3.1.3 Leg og ironi 3.1.4 Religiøse og mytiske temaer i Dogville 3.1.4 Opsummering

19
19
19 20 21 22 23

3.2 Planerne i Dogville
3.2.1 Fortælleplanet 3.2.1.1 Titel og kapitelskilte 3.2.1.2 Visuelle effekter 3.2.1.3 Lydsiden 3.2.1.4 Voice-over 3.2.3 Handlingsplan 3.2.4 Virkelighedplan 3.2.4.1 Realistisk forankring 3.2.4.2 Illusion og brud 3.2.5 Motiveringer 3.2.6 Opsummering

23
24 24 26 28 30 32 32 32 32 36 38

3.3 Dictum ac factum
3.3.1 Som sagt, ej så gjort – Brug af ironi i Dogville 3.3.2 Ironi på flere planer 3.3.3 Episk teater og Verfremdung 3.3.4 ”Lad mig illustrere”

39
39 41 42 44

3.4 Illustration
3.4.1 Konkurrerende illustrationer 3.4.2 Syn for sagn 3.4.3 Sandt at sige

44
45 45 46

3.5 Filmfortællingen Dogville

49

Kapitel 4 – I hvilket Dogvilles form og indhold diskuteres 4.1 Dogvilles fortæller – det styrende princip 4.2 Flertydig fortælling 4.3 Dog vs. God 4.4 Pædagogisk lærestykke eller kunstnerisk eksperiment?

50
50 50 51 52

3

4.5 A Portrait of the Artist… 4.6 USA-kritik

53 55

Kapitel 5 – I hvilket der konkluderes, og rapporten slutter Litteraturliste Bilagsfortegnelse Zentropa Entertainments8 og Nordisk Film Biografdistribution præsenterer Information om filmens soundtrack Sørøver-Jenny

57 58 61 62 69 70

4

Kapitel 1 – I hvilket projektet indledes
”… overhovedet er der jo en lang tradition for at arbejde med komplicerede spilleregler i litteraturen, f.eks. via metriske former […] Den samme sans for at arbejde med kuriøse principper og spilleregler, selvvalgte begrænsninger og forbud, ligesom i børnelege og spil, er helt central i Triers kunstneriske metode (med Dogme 95 som en slags formaliserende kodeks). Det er kunst, hvor man ikke må træde på stregerne.” (Schepelern, 2000: 102, vores fremhævelse med fed)

Filmen...
tracking img