Pasta and Old Italian

Topics: Diminutive, Venetian language Pages: 21 (2209 words) Published: December 22, 2013
รายงาน
เรื่อง คำยืมจากภาษาอิตาลี เสนอ
ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์
จัดทำโดย
55020665 น.ส.ปิยนุชเขตนิมิต 55020668 น.ส.แพรวรุ่ง ธีรธรรมากร 55021265 น.ส.จินต์จุฑา พรหมจิตต์ 55021266 น.ส.จุฑาธิป วัฒทะนะ 55021279 น.ส.ทิพยา วิศิษฎ์วงศ์สกุล 55021282 น.ส.นวดี อนุเคราะห์กุล 55021297 น.ส.รสิตา จงสมัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 222284 Syntax กลุ่ม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำนำ
เนื่องจากภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนั้น เป็นศาสตร์วิชาที่ศึกาเฉพาะส่วนที่เป็นหลักไวรยากรณ์ การสนทนา การฟัง และการออกเสียง และคำศัพท์ที่เราศึกษาไม่อาจทำให้แตกฉานในวิชาภาษาอังกฤษได้ หากไม่ได้ทำการศึกษาคำภาษาต่างประเทศที่ภาษาอังกฤษได้ยืมมาใช้ คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศที่ภาษาอังกฤษได้ยืมมาใช้ จึงได้หยิบยกเอาคำจากภาษาอิตาลีมาศึกษาพอสังเขป รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นในระยะเวลาอันจำกัด หากผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับความผิดพลาดเพื่อนำไปปรับปรุงและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป คณะผู้จัดทำ

Art and Architecture

Amoretto (n.) กามเทพ (Cupid)
from amoretto, diminutive of amore, from Latin amor = "love"

Arcade (n.)  บริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่น from arcate = "arches"

Artisan (n.) ช่างฝีมือ (Craftsman)
from artigiano

Balcony (n.) ระเบียง (Terrace)
from balcone

Baluster (n.) ลูกกรง, เฉลียง (Banister) from balaustra

Balustrade (n.) ราวบันได, สะพาน (Bridge) from balaustrata

Biennale (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆสองปี from biennale

Bronze (n.) ทองสำริด (Reddish-brown)
from bronzo

Cameo (n.) หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม from cameo

Campanile (n.) หอระฆัง (Bell-tower)
from cile

Caricature (n.) ภาพล้อเลียนบุคคล (Burlesque) from caricature

Carpet (n.) พรหม (Rug)
frpoijiuygbom carpita

Cartoon (n.) ภาพล้อ, ภาพการ์ตูน (Lampoon) from cartone, ="cardboard", augmentative of carta, ="paper"

Chiaroscuro (n.) 
from chiaro, ="clear, light coloured" and scuro, "dark"

Cognoscente (n.) 
from cognoscente

Colonnade (n.) แนวเสาหิน (Pillars)
from colonnato, from colonna column

Corridor (n.) ทางเดินยาวในตึก (Hallway, Passage) from corridoio

Cupola (n.) หลังคาทรงโดม (Dome)
from cupola, ="little cask"

Facade (n.) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม (Frontage) from French façade, from Italian facciata, from faccia face, from (assumed) Vulgar Latin facia

Fascia (n.) หน้าปัดด้านหน้าของรถ (Dashboard) from fascia, ="band or strip"

Fiasco (n.) ความล่มจม (Misfortune)
from Fiasco

Fresco (n.) ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนัง ที่เขียนตอนที่ปูนยังไม่แห้ง from fresco, ="fresh, cool". The Italian word for a painting on wet plaster is affresco

Gallery (n.) ห้องแสดงผลงานศิลปะ (Museum) from galleria, ="arcade"

Graffiti (n.) การวาดภาพ หรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ from graffiti, plural of graffito

Grotesque (adj.) พิสดาร (Abnormal)
from grottesca

Indigo (n.) สีคราม (Blue)
from indaco

Intaglio (n.) การแกะสลัก (Engraving)
from intaglio, ="cutting, engraving"

Loggia (n.) ที่นั่งในโรงละคร (Theatre balcony) from loggia

Madonna (n.) คำใช้เรียกผู้หญิง (Madam) from madonna, ="my lady"

Magenta (n.) สีแดงม่วง (Maroon)
from the town of Magenta, Italy

Majolica (n.) เครื่องเคลือบดินเผา from maiolica

Mascara (n.) ที่ปัดขนตา (Eye makeup)
from maschera

Masquerade (n.) ละครสวมหน้ากาก (Mask) from maschera

Mask (n.) หน้ากาก (Cover)
from maschera

Medal (n.) เหรียญรางวัล (Award)
from medaglia

Mezzanine (n.) ระเบียงที่ยื่นออกมาจากชั้นสอง (Second floor balcony) from mezzanine

Mezzotint (n.) กระบวนการแกะแม่พิมพ์ from mezzo, ="half", and tinto, ="dyed, stained"

Miniature (adj.) เล็กมาก (diminutive, tiny, small) from miniature

Model (n.) แบบจำลอง (copy, imitation)
from modello

Mosaic (n.) ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี from mosaic

Muslin (n.) ผ้าฝ้าย (sail)
from mussolina

Niello (n.) เครื่องถม
from niello

Parapet (n.) กำแพงอิฐ (barrier)
from parapetto

Pastel (n.)...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Barilla: Integrated Italian Pasta Manufacturer
  • Italian Mafia Essay
  • Barilla Pasta: The Italian Food Company Since 1877 Essay
  • Old coins Essay
  • Barilla Spa, an Italian Pasta Manufacturer Essay
  • Pasta Essay
  • Pasta Essay
  • Essay about For And Against The Italian Government Interventing In The Pasta Market To Try To Reduce Pasta Prices

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free