My Essay

Topics: Digraph, Education, Trigraph Pages: 10 (3407 words) Published: April 2, 2013
Many people believe that one can be successful if he /she is committed, honest, faithful or intelligence. But, the foundation of each of these qualities lies in believing the power the person has, and working accordingly to achieve the goal. There are many people, who are honest, beautiful, good and soft spoken, intelligent and even faithful, but only some are successful in achieving their goal. While all of these characteristics are equally important and act as the medium for success, the most important is the power to cope with circumstances and keep our spirit go on in the most difficult situations.

As it is well said that we cannot direct the wind but we can adjust the sail, similarly, in the way to our destination, we will come across lot of obstacles, but we need to find the way to come across that situation. This is where the success lies. No matter how low we fall, but what matters is how high we bounce back Success can be measured by what we have and how much of the power we are using to achieve our goal. For, example while in playing games, it is sure that one team will win and other will lose, but the spirit is not just in winning but in learning new techniques and improving the team sprit and cooperation. Winner team cannot always be successful, but the successful team is the one which has improved a lot with respect to its earlier performance.

Though the person is honest, intelligent, faithful and committed, it is not sure that he will be successful. The most important rather than these is to know the environment and the need, and implementing best of the best ideas and actions. No matter how smaller step it can be, but it can bring great changes. As Shiva Khera has said, “Winners don’t do different things but they do things differently”, better explains the meaning of being successful. Success is not just winning, but more than that is how much we are satisfied with whatever we are doing. So, all qualities like honesty, intelligence, and faithfulness are directly proportional to the success.

The definition of success for each of us may vary. Some may think root cause for success is honesty while others may think it is the commitment. But, in my opinion, where there is will there is power, so each of us should know our strength, and work accordingly to be successful. And we should measure our success not with others but with what we have and what we have achieved. Nhiều người tin rằng một người có thể thành công nếu anh ta / cô ấy là cam kết, trung thực, trung thành hay sự thông minh. Tuy nhiên, nền tảng của mỗi người trong số những phẩm chất này nằm trong tin sức mạnh người đó có, và làm việc cho phù hợp để đạt được các mục tiêu. Có rất nhiều người, những người trung thực, đẹp, tốt và mềm nói, thông minh và thậm chí trung thành, nhưng chỉ có một số thành công trong việc đạt được mục tiêu của họ. Trong khi tất cả những đặc điểm quan trọng ngang nhau và hành động như là phương tiện cho sự thành công, quan trọng nhất là sức mạnh để đối phó với hoàn cảnh và giữ cho tinh thần của chúng ta đi vào trong những tình huống khó khăn nhất.

Vì nó là cũng nói rằng chúng ta không thể trực tiếp gió nhưng chúng ta có thể điều chỉnh những cánh buồm, tương tự như vậy, trong cách đến đích của chúng tôi, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều trở ngại, nhưng chúng ta cần phải tìm ra cách để đi qua tình huống đó. Đây là nơi mà sự thành công nằm. Không có vấn đề làm thế nào chúng ta rơi thấp, nhưng điều quan trọng là cao, chúng tôi như thế nào phục hồi trở lại thành công có thể được đo bằng những gì chúng ta có và bao nhiêu sức mạnh mà chúng ta đang sử dụng để đạt được mục tiêu của chúng tôi. Đối với, ví dụ trong khi chơi trò chơi, chắc chắn là một trong những đội sẽ giành chiến thắng và khác sẽ không còn, nhưng tinh thần không chỉ trong chiến thắng nhưng trong việc học kỹ thuật mới và cải thiện sự bất tử của nhóm và hợp tác. Người chiến thắng trong nhóm có thể không phải lúc nào cũng thành công, nhưng đội bóng thành công là một...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • A Letter From My Bedroom Essay
  • A Teacher Who Influenced in My Life Essay
  • Final Reflective Essay
  • Narrative Essay Skills
  • Argument Essay Anthony Sexion
  • Writing an Essay at Tertiary Level Is an Extremely Complex
  • Essay on english literature
  • essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free