Mr Long

Pages: 6 (2318 words) Published: January 11, 2011
CHỨNG KHOÁN HÓA - CÔNG CỤ TÀI TRỢ CẤU TRÚC

ThS. Huỳnh Đức Trường

NCS ĐH Kinh tế TP.HCM

  Trong hoạt động kinh doanh, về lĩnh vực tài chính, các doanh nghiệp quan tâm đến 2 vấn đề cơ bản là tối đa giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp trên thị trường cho cổ đông và quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp thông qua cấu trúc vốn (Capital structure). Trong những năm cuối 1970, nhất là từ 1985 tại Mỹ cùng với sự phát triển bùng nỗ của ngân hàng, tài trợ cấu trúc (Structured Finance) - một khu vực tài chính được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn hoạt động tài chính của ngân hàng, doanh nghiệp rất phát triển và mang lại hiệu quả to lớn.

Tài trợ cấu trúc là gì?

Tài trợ cấu trúc là thuật ngữ bao gồm một phạm vi rất rộng và có nhiều cách tiếp cận, định nghĩa khác nhau, nó được sử dụng để chỉ một khu vực tài chính được tạo lập để giúp chuyển giao rủi ro bằng các sử dụng các tổ chức công ty hoặc tổ chức pháp lý phức tạp như SPV/SPE (Special Purpose Vehicles/Entities, tạm dịch là tổ chức tài chính chuyên biệt) và SIV (Structure Investment Vehicles, tạm dịch là tổ chức đầu tư cấu trúc).

Theo nghĩa rộng, tài trợ cấu trúc bao gồm: chứng khoán hóa (Securitization); các sản phẩm phái sinh lãi suất (Interest rate derivatives như là options, caps và floors); các sản phẩm phái sinh tín dụng (Credit derivatives như là hoán đổi tài sản: asset swaps và hoán đổi tổng lợi nhuận: total return swaps); các cấu trúc huy động vốn được chứng khoán và lai tạp ( Securitized and synthetic funding structures); các nghĩa vụ nợ thế chấp tiền mặt và lai tạp (Cash and synthetic collateralized debt obligations: CDOs); kỳ phiếu cấu trúc và kỳ phiếu liên kết tín dụng (Credit-linked notes and structured notes); các giao dịch thuê tài chính phức hợp (Complex leasing transactions); tài trợ các dự án lớn (Project financing).1

Trong phạm vi bài này sẽ trình bày một số vấn đề chung về chứng khoán hóa, qui trình cơ bản chứng khoán hóa, chứng khoán đảm bảo bằng cho vay thế chấp bất động sản (Mortgage-backed securities, viết tắt là MBS), một số ưu nhược điểm chứng khoán hóa và khả năng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam .

Chứng khoán hóa là gì?

Hoạt động kinh doanh ngân hàng thường là một hoạt động kinh doanh đơn giản2. Ngân hàng đi vay tiền và cho các người khác vay lại với một mức giá phí cao hơn khi đi vay. Hoạt động đi vay (huy động vốn) và cho vay được phản ảnh trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Nhưng ngày nay các ngân hàng thực hiện hoạt động kinh doanh đi vay và cho vay “ngoài bảng cân đối kế toán” gần bằng như hoạt động kinh doanh “trên bảng cân đối kế toán”. Các hoạt động kinh doanh ngoài bảng cân đối kế toán có thể kể đến như các hợp đồng kỳ hạn, các hợp đồng tương lai, các hợp đồng hoán đổi lãi suất, các hợp đồng hoán đổi tiền tệ, mở L/C standby, hợp đồng hạn mức tín dụng …

Chẳng hạn, khi một ngân hàng cấp (bán) một khoản cam kết cho vay, ngân hàng cần dành riêng khoản tài trợ để cung cấp, nếu khách hàng thực hiện khoản cam kết. Nếu khách hàng rút tiền, khoản cho vay xuất hiện trên bảng cân đối kế toán. Tại giai đoạn này, ngân hàng có thể tránh việc tài trợ bằng việc bán khoản cho vay cho một ngân hàng khác (bán một khoản cho vay) hoặc bằng việc chứng khoán khoản cho vay.

Như vậy, chứng khoán hóa bao gồm sự kết hợp khoản cho vay với các khoản cho vay khác có các tính chất tương tự (về kỳ hạn lãi, kỳ hạn thanh toán, chênh lệch lãi suất theo khu vực ), tạo ra các quyền đòi nợ tín dụng nâng cao dựa vào các dòng tiền của danh mục đầu tư này, và rồi bán các quyền đòi nợ này cho các nhà đầu tư.3

Nói cách khác, chứng khoán hóa là sự chuyển đổi các khoản cho vay của ngân hàng, các khoản phải thu hoặc các giao dịch tài chính phi thương mại thành các chứng khoán có thể bán (thường là các trái phiếu)4.

Qui trình cơ bản chứng khoán hóa

Để dễ hình dung hãy quan sát qui trình tạo chứng khoán hóa được thực hiện một cách cơ bản như mô tả ở hình 1 dưới đây.

 Hình 1 : Quy trình cơ bản của chứng khoán hóa

[pic]

Theo hình...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mr Bleaney Essay
  • Mrs. Dalloway Essay
  • Mrs. Dalloway Essay
  • Feminism in 'Mrs. Dalloway' Essay
  • Symbolism in Mrs Dalloway Essay
  • Essay on the theme of madness in mrs dalloway
  • Essay on mrs. dalloway passage anaylis
  • Mrs. Dalloway Themes Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free