Invloed Van Media Op Jongeren

Pages: 23 (6285 words) Published: May 18, 2010
Koninklijk Atheneum 1|
Invloed van de media op jongeren|
[Geef de ondertitel van het document op]|
|
Yuri Vanpaeschen en Dimitri Vanhengel|
[Kies de datum]|

|
Schooljaar 2009-2010

Koninklijk Atheneum 1|
Invloed van de media op jongeren|
[Geef de ondertitel van het document op]|
|
Yuri Vanpaeschen en Dimitri Vanhengel|
[Kies de datum]|

Woord vooraf

We hebben dit onderwerp gekozen door onze grote interesse omtrent de invloed van media op het gedrag van jongeren. Ondanks dit een veel besproken onderwerp is en er veel informatie te vinden is, was het toch niet zo evident al deze info te verwerken,dit mede te wijten aan de grote hoeveelheid van onnuttige info die er te vinden valt. We hebben ook bewust daarom alleen de dingen in het werk gezet die ons interesseerden. Als we alles er in wilden over het onderwerp hadden we met wijze van spreken een heel boek geschreven, wat niet de bedoeling was van de opdracht. De taakverdeling onder ons was erop gebaseerd dat we evenveel deden. We verwerkten ieder een deel van de informatie die we gevonden hadden,één van ons deed de lay-out en de ander de structuur. Zo verdeelden we al het werk gelijk onder ons 2. Bij het begin van ons onderzoek enkele maanden geleden hadden we al heel wat kennis over dit onderwerp zowel uit eigen ervaring,als uit leerstof die we meegekregen hebben in lessen van diverse vakken. Doorheen de maanden dat we hier aan gewerkt hebben zijn we heel wat wijze geworden over de grote invloed die de media wel heeft op onze maatschappij.

Inhoudsopgave

Inleiding6
1Invloed door TV7
1.1Invloed door TV inleiding7
1.2Hoeveel TV kijkt de jeugd7
1.3Televisie bezit van jongeren7
1.4bezorgdheid8
1.5Identificatieproces8
1.6Fictief en Rëeel geweld9
1.7Welke kinderen zijn extra gevoelig voor de invloed van tv-geweld10
1.8Oplossingen10
2Invloed van Games11
2.1Inleiding11
2.2Classificaties11
2.3PEGI12
2.4Invloeden op de spelers13
2.5Positieve invloeden13
2.6Negatieve invloeden15
2.7Jack Thompson16
3Enkele voorbeelden van gevolgen van games en tv17
4Eigen onderzoek18
5De resultaten22
6Besluit37
7Bibliografie38
8Bijlagen39

Inleiding

Geweld op de televisie en in games is sinds het begin van hun tijdperken al een discussiepunt geweest. De standpunten die hier over ingenomen worden zijn heel verschillend. Is geweld op de televisie en geweld in games nou schadelijk, of niet? Leidt veelvuldige blootstelling aan geweld tot agressief gedrag van de ontvangers, of niet? Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen geweld op de televisie en in games en agressief gedrag. We hebben ons eigen onderzoek verdeeld in 2 delen,het ene deel behandelt de negatieve invloed van TV (over positieve invloed van TV is weinig info te vinden) en het andere deel de invloed van games. Dit hebben we gedaan voor een betere structuur te creëren. We hebben zorgvuldig de informatie eruit gefilterd die het meer had over theorieën die handelden over de reacties die uitgelokt “zouden kunnen worden”. We wilden een werk met feiten en geen onbevestigde theorieën . We hebben het werk voldoende voorzien van bijlagen om een beter beeld te kunnen geven van de dingen die we bespreken. Als er een sterretje* bij een woord staat betekend dat, dat er een bijlage is die je vanachter vindt in de bundel. 1 Invloed Door TV

1.1) Inleiding
Jongeren die rond hun veertiende meer dan één uur per dag televisie kijken, gedragen zich een paar jaar later agressiever dan leeftijdgenoten die minder kijken. Van degenen die op 14-jarige leeftijd minder dan een uur tv per dag keken, pleegde bijna zes procent gewelddaden tussen hun zestiende en 22ste. Maar van de veertien jarigen die meer dan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about media
  • media Essay
  • Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld Essay
  • OPS 571 Essay
  • Essay about Vans
  • Essay on Media Convergence
  • Essay about Media and politics
  • Media Studies Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free