International Finance Corporation

Pages: 5 (1214 words) Published: May 15, 2010
ULUSLARARASI MALİ İŞBİRLİĞİ
(International Finance Corporation)
-IFC Nedir, amacı nedir? Dünya Bankası ile IFC arasındaki fark nedir? IFC, Dünya Bankasının üye ülkelere ait 5 yakın kurumdan oluşan grubun bir üyesidir. Her bir kurum yoksullukla mücadeleye yardım ve insanların yaşamlarını iyileştirmede ayrı bir rol oynar. Gelismekte ve kalkinmakta olan ucuncu dunya ulkelerinde, devletin gerceklestirmekte zorluk cektigi veya devletin ilgi alaninda olmayan ama kamu yarari olan projelerde ozel sektore destek kredisi vermek veya projelere ortak olarak finans saglamak amaci dunya bankasi catisi altinda faaliyet gosteren kurumdur. Amacı:

-Gelişmekte olan ülkelerde rekabet gücü yüksek pazarların kurulmasına teşvik etmek -Gelişmekte olan veya geçiş dönemini yaşayan ülkelerde, yoksulluk oranını düşürmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yaparak, sürdürülebilir özel sektörü desteklemek -Verimli mesleklerin oluşmasını sağlamak ve yetersiz hizmet alanlara bunu ulaştırmak -Özel sektörün gelişimi için diğer finans kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak Bu amaca ulaşmak için IFC, IFC firma düzeyinde müdahaleler (doğrudan yatırımlar yapar, danışmanlık hizmetleri sunar ) ve iş geliştirmede etkili çözümler sunmaktadır. IFC özel sektör aracılığı ile ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Ortaklarıyla çalışırken IFC, devlet garantisine gerek kalmadan gelişmekte olan ülkelerde özel işletmelere yatırım yapar. İşletmelere doğrudan borç verme yetkisi, Dünya Bankası ile IFC arasındaki temel karşıtlığı oluşturur. ( sadece üye ülkelerin hükümetlerine borç verilir) IFC özellikle, Dünya Bankasının kredilerindeki sınırlamalar sonucu kuruldu. IFC ile Dünya Bankası ve IDA arasındaki bir diğer fark, IFC’nin kalkınma çabalarına özel kesim aracılığıyla, Dünya Bankası ve IDA’nın ise kamu kesimi aracılığıyla katkıda bulunmaya çalışmalarıdır. IFC ayrıca özel sektörün gelişimini desteklemek için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu faaliyetlerin çoğu ortaklaşa bağışçı ülke ile finanse edilmektedir. Organizasyon:

IFC faaliyetlerini Dünya Bankasının diğer kurumları ile koordine eder ancak yasal ve mali olarak bağımsızdır. IFC’nin 182 üye ülkesi 2.4 milyar dolarlık sermayesini toplu politikaları belirlemek ve yatırımları onaylamak için birlikte karar alır. Başkan Yardımcısı ve CEO : Lars Thunell: IFC’nin genel stratejilerine yol gösterir. Dünya Bankası Grubu Başkanı aynı zamanda IFC'nin başkanı olarak hizmet vermektedir. IFC'nin proje ve programları Bağımsız Değerlendirme Grubu tarafından değerlendirilir. Mali Sorumluluk Uyum Danışmanı / Ombudsman bağımsız Ofisi tarafından sağlanmaktadır. 3400 üzerinde çalışana sahiptir.

-IFC hangi hizmetleri sunar?
IFC, firmalara ve girişimcilere pazarda karşılaşmış oldukları zorlukları aşmak için geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yatırım hizmetleri ile, IFC, gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör projelerine yenilikçi finansal ürünler sunmaktadır. Bunların içine, IFC’nin kendi hesabına ait krediler (ayrıca A-kredi denir), sermaye finansmanı, yarı-sermaye finansmanı, sendikasyon kredilerinin (veya B-kredi), risk yönetim ürünleri ve kısmi kredi garantiler dahildir. IFC genellikle finansal aracıların, KOBİ’lerin finansmanını sağlar. IFC, gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör yatırımlarına genellikle sermaye ortaklığına girerek ve/veya doğrudan kredi desteği (A-Loan) ve sendikasyon kredisi (B-Loan) sağlamak yoluyla kaynak aktarmaktadır. IFC ayrıca şirketlerin kurulması için yardım ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetlerinin çoğu IFC tarafından yönetilir ancak ortaklıklar yoluyla bağışçı hükümetler ve diğer çok taraflı kuruluşlar ile finanse edilmektedir. Diğer finansman kaynakları ise bağışçı ülkelerin vakıf fonları ve IFC’nin kendi kaynaklarıdır. IFC her projenin ihtiyacını karşılamak için finansman ve danışmanlık hizmeti tasarlar. Ama toplu fonun verilmesinin yanı sıra liderlik ve yönetim sorumluluğu, özel sektör sahipleri ve yatırımcılar aittir. -IFC’nin kaç üye...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Article Analysis: On the Contradictions of the New International Financial Architecture: Another Procrustean Bed for Emerging Markets? Essay
  • International Marketing Modes Of Entry1 Essay
  • International Marketing Tutorial Answer Essay
  • housing finance Essay
  • Service Corporation Internation Essay
  • Service Corp International Essay
  • International Finance Essay
  • Essay about international finance

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free