Guanxi - Ties That Bind

Topics: Trigraph, Gh, Digraph Pages: 6 (2434 words) Published: April 25, 2011
GUANXI – Mối liên hệ ràng buộc
In 1992, McDonald’s Corporation opened its first restaurant in Beijing, China, after a decade of market research. The restaurant, then the largest McDonald’s in the world, was located on the corner of Wangfujing Street and the Avenue of Eternal Peace, just two blocks from Tiananmen Square, the very heart of China’s capital. The choice of location seemed auspicious, and within two years, sales at the restaurant were surpassing all expectations.

Năm 1992, Tập đoàn Mc.Donald đã mở nhà hàng đầu tiên của họ tại Bắc Kinh, Trung Hoa, sau 10 năm thăm dò thị trường. Nhà hàng, cái mà sau này trở thành nhà hàng McDonald lớn nhất thế giới, đã được đặt tại góc đường Vương Phủ Tĩnh (Wangfujing) và đại lộ Hòa Bình Vĩnh Cữu (Eternal Peace), cách quảng trường Thiên A Môn, trái tim của thủ đô Trung Hoa, 2 dãy nhà. Việc chọn lựa địa điểm đó dường như rất có triển vọng, và chỉ trong 2 năm, doanh số của nhà hàng đã vượt qua những mong đợi.

Then the Beijing city government dropped a bombshell; officials abruptly informed McDonald’s that it would have to vacate the location to make way for a commercial, residential, and office complex planned by Hong Kong developer Li Ka-shing. At the time, McDonald’s still had 18 years to run on its 20-year lease. A stunned McDonald’s did what any good Western company would do—it took the Beijing city government to court to try to enforce the lease. The court refused to enforce the lease, and McDonald’s had to move. Chinese observers had a simple explanation for the outcome. McDonald’s, they said, lacked the guanxi of Li Ka-shing. Given this, the company could not expect to prevail. Company executives should have accepted the decision in good grace and moved on, but instead, McDonald’s filed a lawsuit—a move that would only reduce what guanxi McDonald’s might have with the city government!

Không lâu sau đó chính quyền tại Bắc Kinh đã làm xôn xao dư luận, họ đột ngột thông báo cho McDonald rằng cửa hàng của họ sẽ bị giải tỏa để làm đường nhằm phục vụ mục đích kinh tế, cho dân cư và các tòa cao ốc phức tạp được lên kế hoạch bởi nhà phát triển người HongKong Li Kashing. Vào lúc đó, McDonald chỉ mới hoạt động có 18 năm so với hợp đồng thuê 20 năm. McDonald đã làm một việc gây ngạc nhiên mà bất cứ một công ty phương Tây nào cũng sẽ làm đó là kiện chính quyền Bắc Kinh ra tòa nhằm cố gắng kéo thời gian thuê them 2 năm nữa. Tòa án đã bác bỏ đơn kiện và McDonald buộc phải di dời. Những nhà quan sát Trung Hoa đã có một lời giải thích đơn giản cho kết quả đó: “McDonald thiếu Guanxi với Li Ka-shing”. Chính vì điều đó nên công ty không thể thắng thế. Những lãnh đạo của McDonald đáng ra phải nên vui vẻ chấp nhận quyết định đó và di dời, nhưng thay vì thế, họ đã đệ đơn kiện – 1 hành động chỉ gây giảm Guanxi của McDonald có thể có với chính quyền.

This example illustrates a basic difference between doing business in the West and doing business in China. In the advanced economies of the West, business transactions are conducted and regulated by the centuries-old framework of contract law, which specifies the rights and obligations of parties to a business contract and provides mechanisms for seeking to redress grievances should one party in the exchange fail to live up to the legal agreement.

Ví dụ này minh họa một điểm khác biệt giữa việc kinh doanh ở phương Tây và ở Trung Hoa. Trong các nền kinh tế tiên tiến của phương Tây, các giao dịch kinh doanh được tiến hành và quy định khuôn khổ từ nhiều thế kỷ của hợp đồng mang tính pháp luật, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng kinh doanh và cung cấp cơ chế để tìm cách khắc phục tình trạng bất bình một bên trong trao đổi. Vì thế họ không quen làm việc theo kiểu các thoả thuận pháp lý.

In the West, McDonald’s could have relied on the courts to enforce its legal contract with the city government. In China, this approach didn’t work. China does not have the same legal infrastructure. Personal power and relationships...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Family Ties That Bind Essay
  • The ties that bind Essay
  • School Ties Essay
  • The Triple Bind Essay
  • Family Ties Essay
  • School Ties Essay
  • Family Ties Essay
  • Family Ties Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free