Fort Zeelandia December Murders

Pages: 10 (3045 words) Published: February 18, 2013
The murders took place at Fort Zeelandia, this is not just a coincidence. Back in the eighteenth century, a lot of torturing and murdering of slaves took place here as well. Those incidents still had a great impact on the Surinamese society even after slavery was officially forbidden. People always thought of Fort Zeelandia as a place of pain and misery. When the december murders took place here, it was also a reminder of the previous events that happened there. So the effect that the December murders had on the Surinamese society was even bigger because it took place at Fort Zeelandia.

Here is a report, about the events in Paramaribo from the eight until the thirteenth of December, 1982, of the Dutch legal experts committee for human rights. It was written on the fourteenth of February, 1983. This document was retyped by decembermoorden.com.
Introduction
This report is a reflection of the events in Paramaribo, Surinam, from the eight of December 1982 02:00 A.M. until the thirteenth of December 1982 17:oo P.M. It describes the arrests, violent deaths and burials of fourteen Surinamese and one Dutch person. It shows that they have been tortured and then deliberately been put to death.

Het rapport is een synthese van verklaringen van ooggetuigen, zoals familieleden en personen die beroepshalve bij de gebeurtenissen betrokken zijn geweest, zoals artsen, en anderen. Zoals het rapport meldt, hebben honderden personen de stoffelijke overschotten van de omgekomenen gezien. Een enkele maal is gebruik gemaakt van informatie uit betrouwbare tweede hand die ooggetuigeverslagen nader versterkt of die door ooggetuigeverslagen wordt bevestigd.

Om begrijpelijke redenen moeten de namen van e getuigen worden achtergehouden. Bovendien moest tot een synthese van de verklaringen worden overgegaan, aangezien een aantal van de verklaringen, zelfs indien anoniem gehouden, te herleiden zouden zijn tot één bepaalde persoon of personen. Het zij hier nog aan toegevoegd, dat ter verdere garantie van de anonimiteit niet alle beschikbare getuigen zijn gehoord. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Fort Carson Murder Spree Essay
  • Murder Essay
  • Essay on murder
  • Fort Essay
  • december Essay
  • Murder Essay
  • Essay on Murder
  • Essay on Fort Clatsop

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free