Deposit Insurance of Vietnam

Pages: 65 (32003 words) Published: February 26, 2011
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
NĂM 2010
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Tên công trình:
-------------------------------------------------
Hoàn thiện hoạt động của tổ chức Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính -------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Thuộc nhóm ngành: Khoa học Xã hội
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
HÀ NỘI, 2010
-------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
NĂM 2010
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Tên công trình: Hoàn thiện hoạt động của tổ chức Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính -------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Thuộc nhóm ngành: Khoa học Xã hội
-------------------------------------------------
Họ và tên sinh viên:
-------------------------------------------------
1. Nguyễn Thị Phương Loan(Nữ)
-------------------------------------------------
Lớp: Ngân Hàng 49BNăm thứ 3
-------------------------------------------------
2. Trần Quốc Trung(Nam)
-------------------------------------------------
Lớp: Ngân Hàng 49BNăm thứ 3
-------------------------------------------------
3. Ngô Thị Minh Hằng(Nữ)
-------------------------------------------------
Lớp: Tài Chính Doanh Nghiệp 49ANăm thứ 3
-------------------------------------------------
Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-------------------------------------------------
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
HÀ NỘI, 2010

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦUv
Phần 1: Các hoạt động cơ bản của Tổ chức bảo hiểm tiền gửi1 1.1Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi: Tổ chức và chính sách1 1.1.1Sự ra đời của tổ chức bảo hiểm tiền gửi1 1.1.2Mục tiêu hoạt động bảo hiểm tiền gửi2 1.1.3Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi4

1.1.4Chính sách bảo hiểm tiền gửi4
1.2Hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi6 1.2.1Giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi6 1.2.2Xây dựng chính sách phí bảo hiểm tiền gửi8 1.2.3Xây dựng chính sách hạn mức chi trả17

1.3.2Xử lý khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng19
KẾT LUẬN PHẦN 125
Phần 2: Hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam26 2.1Tổng quan về Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV)26 2.1.1Sự ra đời DIV26
2.1.2Cơ cấu tổ chức DIV26
2.1.3Mục tiêu hoạt động và địa vị pháp lý28 2.1.4Quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam29
2.2Thực trạng hoạt động của DIV33
2.2.1Mô hình hoạt động của DIV33
2.2.2Hoạt động giám sát từ xa34
2.2.3Quản lý phí bảo hiểm40
2.2.4Hoạt động xây dựng hạn mức chi trả46
2.2.5Hoạt động xử lý khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng48 2.3Nguyên nhân của những hạn chế53
KẾT LUẬN PHẦN 255
Phần 3: Hoàn hiện hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • vietnam Essay
  • insurance Essay
  • Philippine Deposit Insurance Corporation: Overview Essay
  • Saving: Insurance and Deposit Account Essay
  • Essay about Insurance
  • Essay on vietnam
  • Insurance Essay
  • Vietnam Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free