5 Structure's Mintzberg

Pages: 8 (2456 words) Published: November 22, 2009
Werkgroep nummer: 7
Onderwijsinstelling: Faculteit der Managementwetenschappen Structure in 5’s: A synthesis of the research on organization design by Henry Mintzberg
§1 Inleiding
De organisatie structuur is de manier waarop een bedrijf is ingericht, de wijze waarop een organisatie haar taken verdeelt en vervolgens weer aan elkaar plakt. Ook de manier hoe doelen bereikt worden en op welke manier deze bereikt worden speelt hierbij een rol. Mintzberg beschrijft verschillende organisatiestructuren (configurations) in dit artikel. Dit doet hij aan de hand van de design parameters en de toevalsfactoren. Deze brengt hij in verband met elkaar. Om deze structuren te begrijpen begint hij met de basisonderdelen van de organisatie en de coördinatiemechanisme te beschrijven. Henry Mintzberg is geboren op 2 september 1939 in montreal te Canada. Deze wetenschapper wordt gezien als een autoriteit op het gebied van organisatiestructuren en organisatieontwerp. In 1968 promoveerde Mintzberg aan het Massachusetts Institute of Technology, beter bekend als MIT. Momenteel is hij professor in de managementstudies aan de McGill universiteit in Montreal. Op dit moment heeft Mintzberg al 13 boeken en meer dan honderd artikelen op zijn naam staan die vooral over organisatievraagstukken gaan. § 2 basisdelen en coördinatiemechanisme

In een poging om de vele en gevarieerde onderzoeksinformatie over organisatiestructuren duidelijk te maken werd in het artikel vastgehouden aan het nummer vijf. Eerst gaat het artikel in op de 5 basisonderdelen van een organisatie. Daarna worden er 5 coördinatie mechanismen genoemd. Vervolgens gaan we verder in op de design parameters en als laatste op de onvoorzienbare omstandigheden. Binnen een organisatie is er sprake van de volgende vijf basisonderdelen: The Operating Core, dit is de uitvoerende kern van een organisatie. In het dagelijks taalgebruik wordt dit ook wel de werkvloer genoemd. Hieronder vallen de werknemers die binnen het bedrijf het eigenlijke werk doen. The strategic apex, oftewel de strategische top van een organisatie. Hieronder vallen de directie en hun directe medewerkers. (zoals secretaresse) The middle line, hierin bevinden zich managers die tussen de strategic apex en de operating core zitten. Deze drie staan met elkaar in verband d.m.v. een verticale lijn (zie figuur 1). De managers bevinden zich dus onder de top en boven de werkvloer. Technostructure, hier bevinden zich de mensen die niet op deze verticale lijn zitten, deze houden zich bezig met planningen, ze schrijven de standaards voor. The Support Staff, ook hier bevinden de mensen zich niet op de verticale lijn, deze houden zich bezig met zaken die niet direct in verband staan met de daadwerkelijke productie of diensten. Ze staan er indirect mee in verband, ze ondersteunen de werknemers die zich wel in de verticale lijn bevinden (zoals conciërges en systeembeheerders). _§2.2 De 5 coördinatie mechanismen_

Het structureren van een organisatie bestaat uit het werk verdelen in verschillende taken, om daarna deze taken te combineren om het doel te bereiken. Volgens Mintzberg vindt dit volgens 5 coördinatie mechanismen plaats: Direct supervision, er is één persoon die specifieke opdrachten geeft aan anderen en hun werk coördineert. Standardization of work processes, Het werk wordt van bovenaf gecoördineerd vanuit de technostructuur aan de hand van standaards voor het werkproces. Werk wordt dus stap voor stap voorgeschreven. Standardization of outputs, Ook hierbij wordt het werk van bovenaf gecoördineerd vanuit de technostructuur. Bij standaardisatie van de outputs wordt gekeken naar de uiteindelijke resultaten. Het werkproces wordt gecoördineerd doordat werknemers steeds weer dezelfde resultaten moeten behalen. Standardization of skills, mensen met dezelfde vaardigheden en kennis coördineren het werk op dezelfde...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mintzberg Essay
  • mintzberg Essay
  • Mintzberg Essay
  • Essay about Mintzberg 5 Ps of Strategy
  • Mintzberg s concept of 5 P s Essay
  • 5 Essay
  • 5 Essay
  • Henry Mintzberg Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free