H&M Internal Analyse

Pages: 10 (3216 words) Published: May 11, 2010
4. Internanalyse - analyse av H&M’ interne konkurranseforutsetninger

I eksternanalysen så vi på hvordan de eksterne omgivelsene der Hennes&Mauritz opererer kan skape strategiske muligheter og trusler. Vellykkede strategier er også avhengige av at bedriften har den interne strategiske kapasiteten som kreves for overlevelse og suksess. I denne delen av oppgaven vil vi vurdere om H&M innehar egenskaper som kan gi konkurransefortrinn i bransjen. Dette fordi en bedrift bør kjenne til bakgrunnen for sine konkurransefortrinn for å kunne utnytte disse på best mulig måte. Årsaken til en bedrifts konkurransefortrinn bunner som oftest ut i bedriftens ressurser og bruken av disse. Vi vil først presentere ulike ressurser en bedrift kan inneha som gir grunnlag for varig konkurranse fortrinn, for så å analysere dette ved hjelp av SVIMA modellen. Denne modellen klassifiserer de strategiske ressursene.

4.1 Ressurser
En ressurs defineres som: beholdningen av innsatsfaktorer som påvirker evnen til å iverksette produktmarkedsstrategier . Bedrifter konkurrerer med ulike ressurser, og en god bedrift har gjerne spesielt verdifulle ressurser som ikke lett lar seg kopiere av konkurrenter. Dette vil således skape konkurransefortrinn. En organisasjons ressurser kan betraktes under følgende fem hovedkategorier: De finansielle ressursene er bedriftens tilgang på likviditet. De fysiske ressursene tar for seg anleggsmidler som bedriften innehar, som blant annet bygninger og maskiner. Menneskelige ressurser omhandler verdien av kunnskapen hos de ansatte i forhold til erfaring og kompetanse. Innenfor de organisatoriske ressursene finner vi blant annet verdien av patenter og merkevarer, samt organisasjonskultur, ledelsessystem og mye mer. Til sist finner vi nettverksressurser som omhandler posisjon og rykte i samfunnet i forhold til kunder og leverandører.

De nevnte ressursene er viktig for enhver organisasjon, men det viktigste er hva organisasjonen får ut av disse ressursene, dvs hvordan de utnytter, oppstiller og anvender ressursene.

4.2 SVIMA
For å vurdere hvordan ressursene kan generere varig lønnsomhet vil vi bruke analyseverktøyet SVIMA. Fem betingelser må oppfylles for at vi kan hevde at en ressurs gir varig, beholdt konkurransefortrinn: den skal være sjelden, viktig, ikke imiterbar, mobiliserbar og approprierbar. SVIMA rammeverket kan derfor brukes til å kartlegge de eksisterende strategiske ressursene, samt de med potensial.

Sjeldenhet: Det første kriteriet som må være oppfylt for at ressursen kan sees på som et varig konkurransefortrinn er at ressursen er sjelden. En ressurs klassifiseres som sjelden hvis den er utilgjengelig for andre bedrifter. Hvis dette ikke er tilfellet vil mengden og kvaliteten være avgjørende for sjeldenheten. Eventuelle konkurrenter vil da verken ha den aktuelle ressursen i tilsvarende mengde eller kvalitet.

Viktighet: Det andre kravet som må være oppfylt er at bedriften må besitte en ressurs som påvirker bedriftens kostnader og/eller betalingsvilje, altså være viktig. Ressursen må ha en direkte innvirkning på profitten for å kunne kategoriseres som viktig.

Imiterbarhet: At en ressurs er ikke imiterbar vil si at det vil være vanskelig for konkurrentene å gå til anskaffelse av den. Imitering kan skje på to ulike måter; ved substitusjon kan konkurrenten erstatte den aktuelle ressursen eller de kan duplisere den.

Mobilisert: For å sikre utnyttelse av ressursen må den organiseres og mobiliseres. Bedriften må ha strategier som utnytter ressursene. I dét ressursen omdannes til å ha en økonomisk effekt for bedriften blir den mobiliserbar. Det er viktig at bedriften er klar over potensialet i ressursen og tilrettelegger for bruk av dette potensialet.

Appropierbarhet: Det siste kravet i SVIMA modellen er at ressursen er appropierbar. Med dette menes at de fremtidige inntektene som følge av ressursen, overstiger anskaffelseskostnaden til den gitte ressursen.

4.3 Anvendelse av internanalysen...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • TUI internal analyse Essay
  • Essay on Marketing Plan of H&M
  • Essay about H&M Performance
  • Essay about Management Control of H&M
  • H&M marketing Essay
  • Entry Strategy of H&M Essay
  • h&m human resource Essay
  • h&M Distribution Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free