Wattup

Pages: 22 (8944 words) Published: February 27, 2013
Studieretningsprojekt 2010
Julia Dobronyi Zachariasen 3.C

Abstract
This paper discusses why some individuals are attracted by extreme, violent, racist groups in the postmodern society. It also discusses the terms and behaviors of the postmodern individual. Based on Anthony Giddens’ and Thomas Ziehe’s two sociology theories it analyses and interprets the film American History X as if it were a novel. The paper has a strong focus on cinematographic instruments, envoirment, Danny and Derek’s self-perception and their relationship to other people. Through a thorough analysis of the film the paper showed that the postmodern society, which we live in today, plays a greater role to the individual than ever before. Due to the changes which the postmodern society has brought about, the individual today must now shape its life by itself through the endless choices one can make. An individual with a weak and confused identity is therefore more exposed to joining groups or sects, in its seeking towards meaning and security in the individual’s life. The analysis shows clearly that Danny and Derek indeed have confused identities and therefore join a neo-Nazi gang. Since they lost their father, because of a murder on him, Derek has unconsciously been looking for a new father figure and which he indeed finds in the gang’s leader, Cammeron Alexander. The reason why Danny follows down the same road as Derek is due to the fact the he looks very much up to his brother and therefore to make Derek proud, Danny tries to show him that he can do the same. This paper shows that many young people around the world have confused identities and therefore have a tendency of seeking into gangs/groups like the Vinyard-brothers. The fact is never the less that there has got to be a form of preventive social surveillance of the society as well as on individual, so that their identities can be formed properly. In this way the government is one step closer in having a good influence on them taking ‘healthy’ choices that enriches their lives.

Indholdsfortegnelse:
Indledning………………………………………………………………………………...side 2

Redegørelse………………………………………………………………………………side 3-7

Analyse og fortolkning…………………………………………………………………...side 7-14

Vurdering/diskussion……..………………………………………………………………side 14-17

Konklusion…………………………………………………………….………………….side 18

Litteraturliste…………………………………………..…………………………………side 19

Indledning
Hvordan påvirker det senmoderne samfund menneskers relationer og kommunikation mellem hinanden? Hvilke faktorer og samfundstendenser er årsagen til at Danny og Derek Vinyard tiltrækkes og finder sted i en voldelig, racehadsk gruppe? Jeg vil i dette studieretningsprojekt forsøge at besvare bl.a. nogle af de overstående spørgsmål for at nå frem til svaret på min problemstilling: hvilke faktorer kan være årsagen til, at nogle individer i det senmoderne samfund tiltrækkes af ekstreme, racehadske grupper? For at opnår en besvarelse på dette, vil jeg starte med at redegøre for Thomas Ziehe og Anthony Giddens sociologiske teorier om det senmoderne samfund og det senmoderne individs vilkår og handlemåder. Med udgangspunkt i disse teorier vil jeg lave en dybdegående analyse og fortolkning af Tom Kayes film ”American History X” med hovedpersonerne Danny og Derek Vinyard. Jeg vil forsøge at analysere Danny og Derek Vinyards opfattelse af sig selv, deres forhold til folk omkring dem og ikke mindst det omgivende samfund de lever i. Jeg vil komme ind på hvilken udvikling de to brødre går i gennem og hvilken effekt og indflydelse det har på dem selv og folk omkring dem, samt hvilke konsekvenser det får. Jeg vil også snakke om hvilke filmiske virkemidler Tom Kayes bruger af for at vise hans budskab med filmen – herunder farver, kamerateknik, sprog og stil. I min diskussion og vurdering vil jeg, med udgangspunkt i Giddens og Ziehes teorier og en analyse og fortolkning af filmen, forklare Danny og Derek Vinyards reaktionsmønstre - hvorfor de tilslutter...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • wattup tho Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free