Implikimet E Varësisë Internet

Pages: 4 (1363 words) Published: March 20, 2011
English to Albanian translation

Ese Free - Ese Teknologjisë së Informacionit
Internet varësisë.

1. Hyrje

Interneti ka qenë buzzword për njerëzit në mbarë botën në dekadën e fundit. Shumë pak njerëz do të pajtohen për faktin se të gjithë i pëlqen të bëjë më të madhe të aktiviteteve të tyre në mënyrë më e lehtë dhe fleksibile të jetë e mundur më. Lehtësi dhe fleksibilitet është ajo Interneti ka dhënë për njerëzimin pavarësisht nga profesioni apo aktiviteti në bazë të kohës së lirë. Sot interneti është përdorur gjerësisht nga bota e biznesit për të kryer punët e tyre të përditshme dhe nga individët për të bashkëvepruar, të mësojnë dhe relaksohuni. Pothuajse çdo gjë mund të bëhet online edhe nëse ajo nuk është në kuptimin e vërtetë të tij fizike. Përfitimet shumë aspekte të internetit janë në mënyrë bindëse se edhe qeveritë janë duke e marrë iniciativë për të përfshirë atë në politikëbërjen e tyre kombëtare. Nuk ka absolutisht asnjë dyshim në mendjen e autorëve që e internetit nuk japin një shumë lehtësi për të shoqërisë, por është që të gjitha? Në këtë raport autori do të përpunuar anën e errët të internetit dhe implikimeve të tij në të individit dhe shoqërisë në tërësi.

2. Internet Addiction

Kur qeveria fillon në mënyrë aktive promovimin e përdorimit të internetit në mbarë vendin, njerëzit duke filluar nga çdo grup-moshe janë të detyruar të dilte në cyberspace. Shumë përdorues të shfrytëzojë rreziqet e internetit dhe e përdorin atë për qëllim të drejtë vetëm, por të tjerët të bien pre e ana e errët e internetit. Këta njerëz të cilët janë të joshur në internet punën e errët janë kategorizuar zakonisht si të varur nga interneti. Varësisë mund të konsiderohet si gjendja e të qënit zakonisht ose dhunë zënë me ose janë të përfshirë në diçka. Në shumicën e rasteve ajo përfshin alkoolizmi, varësia nga droga, duhani, bixhozi dhe parë televizor etj hulumtim i mëhershëm i tregon se internetit mund edhe të jetë problematike [Griffiths, 1995, 1996]. Një...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • E-safety: Internet and Young People Essay
  • Research: E-mail and Internet the Internet Essay
  • Evolution of Internet Essay
  • The internet Essay
  • Internet Essay
  • e library Essay
  • The Internet Essay
  • Essay on Internet

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free