Preview

Exam Rpg131 2012

Satisfactory Essays
Open Document
Open Document
1402 Words
Grammar
Grammar
Plagiarism
Plagiarism
Writing
Writing
Score
Score
Exam Rpg131 2012
t-

UNIVERSITI SA]NS MALAYSIA
Second Semester Examination Academic Session 201 1 12012
June 2O12

RPG 131 - Applied Quantitative Methods (Kaedah Kuantitatif G u naan)
Duration : 3 hours (Masa: 3 jam)

Please check that this examination paper consists of NINE pages of printed material before you begin the examination.

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Students are allowed to answer all questions either in English OR in Bahasa
Malaysia.

Pelaiar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa tnggeris ATAU
Bahasa Malaysia.

Answer FIVE questions only. Section A is COMPULSORY and answer TWO questions from Section B.
Jawab LIMA soalan sahaja. Bahagian A adalah WAJTB dan jawab DIJA soalan dari Bahagian B. ln the eveirt of any discrepancies, the English version shail be used.

. Bahasa lnggeris hendaklah diguna pakail.

[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi

...2t-

-2SECTION A : COMPULSORY BAHAGIAN A: WAJIB

IRPG

1311

1.

Think of one research topic of your interest and discuss in details according to the:

Fikirkan satu topik penyelidikan yang anda minati dan bincangkan secara terperi nci be rd asarka n ke Pad a :

(a) (b) (c)

MethodologylMetodologi Sampling Methodl Kaedah Sampling Analysis/ Analisis
(20 markslmarkah)

().", (a) \*/

.One hundred and six HBP students measured their height in a recent survey. The results indicate a normal distribution with a standard deviation of 0.3. Out of the 106 students, 40 students were males and the rest were females. The average height for the male gr.oup is 1.7 m and the average height for the female group is 1.5 m l

Serafus enam pelajar PBP mengukur ketinggian mereka di sebuah kajian. Keputusan menunjukkan taburan normal dengan sisrhan piawai sebanyak 0.3. Dari keseluruhan 106 pelajar, 40 adalah lelaki dan selebihnya perempuan. Ketinggian

You May Also Find These Documents Helpful

 • Satisfactory Essays

  Swot Pertamina

  • 316 Words
  • 2 Pages

  Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas seta berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.…

  • 316 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Good Essays

  Isu Lingkungan Analysis

  • 968 Words
  • 4 Pages

  Isu lingkungan hidup merupakan hal yang baru untuk dibahas. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian bagi penStudi Hubungan Internasional terutama pada perubahan iklim. Perubahan iklim sudah hampir menjadi kata umum dalam percakapan sehari-hari. Namun demikian, masalah ini masih belum dipahami secara tepat oleh masyarakat karena prosesnya memang cukup rumit. Sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman atau kesulitan dalam membedakan antara perubahan iklim dengan variasi iklim yang kadang-kadang terjadi dengan gejala yang agak ekstrem dan membawa dampak seketika yang cukup signifikan. Perubahan iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan…

  • 968 Words
  • 4 Pages
  Good Essays
 • Satisfactory Essays

  Jadi minat dapat di ekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula di manifestasikan melalui partisipasi dalam suatu…

  • 727 Words
  • 3 Pages
  Satisfactory Essays
 • Satisfactory Essays

  Apabila cucu meningkat dewasa, ibubapa mereka mungkin amat risau dan beremosi. Namun emosi dan perbezaan fizikal datuk dan nenek membolehkan mereka melihat perkara secara lebih objektif dan meluas. Selalunya datuk dan nenek dapat mendengar masalah/pendapat tanpa menghukum atau menilai. Ramai orang dewasa yang menyatakan fond kenangan…

  • 370 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Satisfactory Essays

  Past Year Paper

  • 2240 Words
  • 9 Pages

  Answer ALL questions from PART A, B, four (4) questions from PART C, and one (1) question from PART D. i) ii) iii) Answer PART A in the True/False Answer Sheet, Answer PART B in the Objective Answer Sheet. Answer PART C and PART D in the Answer Booklet. Start each answer on a new page.…

  • 2240 Words
  • 9 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Jurnal

  • 5747 Words
  • 23 Pages

  Norita Deraman Nizamuddin Zainuddin Oemar Hamdan Universiti Utara Malaysia ABSTRAK Kajian awal ini dijalankan bagi tujuan melihat orientasi ciri keperluan pencapaian dan ciri lokus kawalan usahawan Bumiputra Malaysia. Sampel kajian menggunakan kaedah persampelan rawak mudah, dan soal selidik berstruktur yang mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama melihat profil demografik dan sosio-ekonomi responden sementara bahagian kedua melihat ciri keperluan pencapaian yang diukur menggunakan 4 dimensi yang berbeza (etika kerja;mengejar kecermelangan; kemahiran; berpengaruh) yang mengandungi 16 item. Sementara ciri lokus kawalan pula diukur menggunakan 3 dimensi yang berbeza ( sifat semulajadi dalaman; peluang semulajadi; menguasai yang lain) yang mengandungi 12 item. Item-item ini diadaptasi daripada kajian yang sama oleh Littunen (2000). Skala Likert 5 titik digunakan bagi melihat tahap persetujuan responden terhadap 28 item tersebut bermula dari 1 sebagai sangat tidak setuju kepada 5 sebagai sangat setuju. Seramai 70 orang responden yang terdiri daripada 41 lelaki dan 29 wanita telah terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai ciri keperluan pencapaian yang tinggi (skor melebihi 3) dengan dimensi mengejar kecermelangan mempunyai min yang paling tinggi (4.15) diikuti etika kerja (4.07), berpengaruh (3.50) dan dimensi kemahiran yang paling rendah (3.24). Mereka juga didapati mempunyai ciri lokus kawalan dalaman yang tinggi.Hasil kajian juga mendapati min purata bagi usahawan lelaki adalah lebih tinggi berbanding wanita dalam kedua-dua ciri yang dikaji. Walau bagaimanapun ujian – T tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang signifikan wujud. Begitu juga ujian – T yang dijalankan ke atas setiap dimensi ciri keperluan pencapaian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi kesemua dimensi yang terlibat kecuali dimensi berpengaruh…

  • 5747 Words
  • 23 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Kepalaku sakit, kadang perutku yang sakit, atau seluruh tubuhku nyeri dan badanku terlalu panas atau terlalu dingin sampai aku menggigil. Gejalanya lebih parah di hari Jumat. Itu hari ganti…

  • 779 Words
  • 4 Pages
  Good Essays
 • Satisfactory Essays

  ambition

  • 3205 Words
  • 49 Pages

  Kelab : English Debat Club Bil. Nama Tingkatan 1. MEGAT ASHMAN KEIFLEE BIN MOHMED LATFI 5R 2. MUHAMMAD AIMAN ARSYAD 4S 3.…

  • 3205 Words
  • 49 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Diploma in Management

  • 983 Words
  • 4 Pages

  Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course.…

  • 983 Words
  • 4 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Konserto Terakhir

  • 1559 Words
  • 7 Pages

  Tema untuk novel Konserto Terakhir ialah perjuangan hidup dan kegigihan seorang anak muda yang berasal dari kampung yang berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan dan akhirnya berjaya menjadi seorang seniman besar negara.…

  • 1559 Words
  • 7 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Student

  • 3598 Words
  • 15 Pages

  DAFTAR ISI ABSTRAKSI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Metode Penelitian BAB II LANDASAN TEORI…

  • 3598 Words
  • 15 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Tamadun India Case Study

  • 1330 Words
  • 6 Pages

  Pada zaman Asoka dari Dinasti Maurya, Asoka telah memperkenalkan memperkenalkan cukai tanah dan cukai ke atas hasil seperti cukai pengeluaran pertanian, cukai pengeluaran barang-barang dagangan, cukai jalan, dan cukai pinjaman. Cukai tersebut ditetapkan dengan kadar tertentu. Cukai yang utama adalah cukai levi yang dikenakan pada para petani atas hasil pertanian mereka. Misalnya, cukai pengeluaran ditetapkan 1/6 daripada jumlah pengeluaran dan mungkin akan berubah kadarnya dikenali sebagai Bhaga. Di samping itu, petani juga perlu membayar cukai taksiran yang dikenakan pada beberapa…

  • 1330 Words
  • 6 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Pengujian Case Study

  • 1000 Words
  • 4 Pages

  Sedangkan apabila Fhit > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap besarnya variabel terikat.…

  • 1000 Words
  • 4 Pages
  Good Essays
 • Satisfactory Essays

  Kelayakan Futsal

  • 859 Words
  • 4 Pages

  Pada bagian pendahuluan ini, diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Selanjutnya, kelima hal tersebut akan dijelaskan satu per satu.…

  • 859 Words
  • 4 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.…

  • 11310 Words
  • 46 Pages
  Powerful Essays