Dengue

Pages: 4 (687 words) Published: April 6, 2011
Lagnat ng Dengue (Dengue Fever)

Sanhi

Ang lagnat ng dengue (dengue fever) ay isang impeksiyon na sanhi ng isang virus na
dinadala mga lamok. Ang sakit na ito ay nakikita sa mga tropikal na rehiyon sa mundo
katulad ng sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. May apat na klase ng virus na
dengue, ang bawat isa ay maaaring magdulot ng lagnat (dengue fever) at lagnat na may
pagdurugo (dengue hemorrhagic fever).

Mga Sintomas

Ang mga sintomas ng lagnat ng dengue (dengue fever) ay ang pagkakaroon ng biglaang
pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, sakit ng laman at
kasu-kasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Ang
mga bata ay maaaring kakitaan lamang ng sinat at pamamantal.

Ang pagdurugo (dengue hemorrhagic fever) ay isang malala at nakakamatay na
komplikasyon ng lagnat ng dengue (dengue fever). Sa simula, nagkakaroon ng mataas
na lagnat na tumatagal mula dalawa hanggang pitong araw at maaaring umabot
hanggang sa 40-41 sentigrado ang taas ng temperatura, pamumula ng mukha at ilan
pang mga sintomas ng dengue fever. Kapag lumaon, maaari itong masundan ng
pagdurugo katulad ng mga pasa sa balat, pagdurugo sa ilong at gilagid o kaya ay
pagdurugo sa loob ng katawan. Sa higit na malalang mga kaso, maaaring umabot ito sa
pagbagsak ng sirkulasyon ng dugo, pagkaubos ng dugo at pagkamatay.

Kapag ang isang tao ay nagkaroon na ng impeksiyon mula sa isa sa apat na klase ng
virus ng dengue, hindi na ito muli pang maiimpeksiyon nito. Ngunit, hindi pa rin siya
ligtas sa impeksiyon mula sa tatlo pang ibang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Dengue Fever Essay
  • Dengue Fever Presentation Essay
  • Dengue Fever Essay
  • Impact of Print Advertisement of Dengue Essay
  • Dengue Awareness in Capiz Essay
  • Essay on Assessment of Dengue Outbreak in Pandi
  • Dengue Case Study Essay
  • Dost Hoists Online Dengue Alert Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free