M&a Ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp

Pages: 9 (4444 words) Published: April 21, 2011
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009

M&A Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN M&A IN VIET NAM: REALITY AND FUNDAMENTAL SOLUTIONS Nguyễn Hòa Nhân

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT M&A là hoạt động kinh tế tăng trưởng mạnh từ lâu nay trên thế giới. Ở Việt Nam, hoạt động này bắt đầu chưa lâu song ngày càng sôi động và hứa hẹn một sự bùng nổ trong thời gian đến tuy rằng những hiểu biết hiện tại về nó còn rất hạn chế. Chính vì vậy, bài viết này nhằm giới thiệu hệ thống các vấn đề cơ bản liên quan quá trình M&A và phân tích thực tế ứng dụng hoạt động M&A ở Việt Nam. Một trong những vấn đề lý thuyết mấu chốt cần nắm vững khi tiến hành hoạt động M&A được đề cập đến là các yếu tố tạo nên giá trị tăng thêm sau M&A. Bài viết cũng phân tích một cách cơ bản những kết quả và hạn chế của hoạt động M&A cho đến nay cũng như những cơ hội và thách thức cho hoạt động M&A sắp đến. Cuối cùng, điều quan trọng là đề xuất một số hướng giải pháp cơ bản chuẩn bị cho sự phát triển hoạt động M&A ở Việt Nam, nhất là các nội dung cần lưu ý cho các công ty tham gia M&A. ABSTRACT Merger and Acquisition (M&A) is an economic activity which has strongly grown for a long time in the world. In Vietnam, this activity has just begun in recent years, but becomes more and more exciting to promise a boom in a near future despite our limitation in the understanding about it. Thus, this article will systematically introduce basis problems related to the M&A process and analyze the reality of M&A application in Viet Nam. One of the key theoretical issues people need to master when conducting M&A is the factors creating added value after M&A. The article also basically analyzes the results and restrictions of M&A until now, as well as opportunities and challenges of M&A in the future. Finally, the significance is to propose some fundamental solutions preparing for the development of M&A in Viet Nam, especially, the contents esential for firms taking part in M&A.

1. M&A và những lợi ích Hiện nay M&A được gọi phổ biến là “sáp nhập (Mergers) và mua lại (Acquisitions)” (có người còn gọi đó là “hợp nhất và thâu tóm”). Sáp nhập là hình thức trong đó hai hay nhiều công ty kết hợp lại thành một và cho ra đời một pháp nhân m ới, một công ty mới thay vì hoạt động và sở hữu riêng lẻ. Ví dụ Daimler-Benz và Chrysler sáp nhập thành một công ty mới mang tên DaimlerChrysler. Có 3 loại sáp nhập: ngang, dọc, tổ hợp. Sáp nhập ngang (horizontal mergers) là sự sáp nhập giữa hai công ty kinh doanh trong cùng cùng m lĩnh vực, ví dụ giữa hai ngân hàng sáp nhập với nhau; Sáp ột nhập dọc (vertical mergers) là sự sáp nhập giữa hai công ty nằm trên cùng một chuỗi giá trị, dẫn tới sự mở rộng về phía trước (forward, ví dụ công ty may mặc mua lại chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo) hoặc phía sau (backward, ví dụ công ty sản xuất sữa mua lại công ty bao bì, đóng chai hoặc công ty chăn nuôi bò sữa) của công ty sáp nhập trên chuỗi giá 145

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009

trị đó; Sáp nhập tổ hợp (conglomerate mergers) bao gồm tất cả các loại sáp nhập khác. Ngược lại, mua lại được hiểu là việc một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác và không t o ra một pháp nhân mới. Dù là giao dịch thân thiện hay không (thâu ạ tóm, triệt tiêu sự cạnh tranh lẫn nhau) thì trong mọi trường hợp, mua lại xảy ra khi công ty mua l i (bidder) giành được thành công quyền kiểm soát công ty mục tiêu (target ạ company). Đó có thể là quyền kiểm soát cổ phiếu của công ty mục tiêu, hoặc dành được việc kinh doanh hoặc tài sản của công ty mục tiêu. Có 2 cách mua lại: mua lại tài sản (Acquisition of Assets)_mua l i toàn bộ hoặc một phần tài sản và/hoặc nợ của công ty ạ mục tiêu (target company) và mua lại cổ phiếu (Acquisition of shares)_công ty mục tiêu tiếp tục tồn tại và các tài sản của nó không bị ảnh hưởng. Theo Ðiều 17 Luật Cạnh tranh ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Việt Nam: “Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Viet Nam Tourism Essay
  • Essay about Tet Holiday in Viet Nam
  • About Viet Nam Research Paper
  • Poaching in Viet Nam Essay
  • Kfc Franchiese in Viet Nam Essay
  • Viet Nam Real Estate Essay
  • Essay on Labor Export in Viet Nam
  • The Next Five Years in Viet Nam Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free