Yeşil Tedarik Zinciri

Pages: 32 (7575 words) Published: January 14, 2011
ÖNSÖZ
Yaşanabilir bir dünya için işletmelerin rehberi olmasını amaçladığım bu bitirme çalışmamda, öncelikle tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hür Bersam Bolat‟a değerli fikirlerinden ve anket çalışmamdaki yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Araştırmamın uygulama kısmında şirketlerle yapığımız görüşmelerde sorularımızı cevaplayıp yardımlarını esirgemeyen Sn. Haluk Erceber ve Sn. Tanju Çakır‟a da teşekkürü bir borç bilirim.

Ağustos 2010

Kadir Cömert DAĞINIK

i

ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa No ÖNSÖZ ĠÇĠNDEKĠLER ġEKĠL LĠSTESĠ ÇĠZELGE LĠSTESĠ KISALTMALAR ÖZET 1. GĠRĠġ 2. YEġĠL TEDARĠK ZĠNCĠRĠNE YÖNELĠK KAVRAMLARIN ĠNCELENMESĠ 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Faaliyetleri Yeşil Satınalma Yeşil Üretim Yeşil Dağıtım Yeşil Paketleme Tersine Lojistik i ii iv v vi vii 1 4 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 17 18 20

3. LĠTERATÜRDEKĠ YEġĠL TEDARĠK ZĠNCĠRĠNE YÖNELĠK TEDARĠKÇĠ SEÇĠM MODELLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.1.1. 3.2.1.1.1. 3.2.2. 3.2.2.1. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Karar Verme Yeşil Tedarikçi Seçim Modelleri Bulanık AHP Bulanık AHP Hakkında Literatür Bilgisi Bulanık AHP‟yi AHP‟ den Ayıran Özelliklere Genel Bir Bakış ANP Hakkında Literatür Bilgisi

Analitik Network Prosesi

Yeşil Tedarik Zinciri İçin Bir Tedarikçi Değerlendirme Modeli Önerilmesi 22 UYGULAMA Çalışmanın Amacı Ölçütlerin Belirlenmesi Alternatif Tedarikçilerin Belirlenmesi Uzmanlarla Görüşme Ve İkili Karşılaştırmaların Yapılması ii

24 24 25 31 32

4.5. 5. 6.

Modelin Kurulması Ve Kriterler Arası İlişkiler SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME KAYNAKLAR

32 37 39 43

EKLER

iii

ġEKĠL LĠSTESĠ Sayfa No
ġekil 1.1: Tarihsel Gelişim ġekil 1.1: Çevre Dostu Yeşil Zincir ġekil 2.3: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin Yapısı ġekil 2.4: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeşil Faaliyetler ġekil 2.5: Çevreye Duyarlı Üretim ġekil 2.6: Tersine Lojistiğin Atık Yönetimi Açısından Kapsamı ġekil 3.2: Bir Hiyerarşi ve Ağ Yapısı ġekil 4.1: Çevreci Tedarikçi Seçim Kriterleri ġekil 4.2: Ürün Maliyetine Göre Tedarikçi Değerlendirmesi ġekil 4.3: Ürün Kalitesine Göre Tedarikçi Değerlendirmesi ġekil 4.4: Servis Performansına Göre Tedarikçi Değerlendirmesi ġekil 4.5: Çevresel Performansa Göre Tedarikçi Değerlendirmesi ġekil 4.6: Sn. Haluk Erceber‟in Ana Kriterler Değerlendirmesi ġekil 4.7: Sn. Haluk Erceber'in Kriterler Arası Karşılaştırması ġekil 4.8: Sn. Hür Bersam Bolat'ın Ana Kriterler Değerlendirmesi ġekil 4.9: Sn. Hür Bersam Bolat'ın Kriterler Arası Karşılaştırması ġekil 4.10: Sn. Tanju Çakır'ın Ana Kriterler Değerlendirmesi ġekil 4.11: Sn. Tanju Çakır'ın Kriterler Arası Karşılaştırması ġekil 4.12: Uzmanların Birleştirilmiş Ana Kriterler Değerlendirmesi ġekil 4.13: Birleştirilmiş Matrise Göre Kriterler Arası Karşılaştırma ġekil 4.14: Sn. Haluk Erceber'in Tedarikçi Seçim Sonucu ġekil 4.15: Sn. Hür Bersam Bolat'ın Tedarikçi Seçim Sonucu ġekil 4.16: Sn. Tanju Çakır'ın Tedarikçi Seçim Sonucu ġekil 4.17: Grup Kararı 1 7 9 10 11 14 21 26 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36

iv

ÇĠZELGE LĠSTESĠ
Sayfa No Çizelge 2.1: Yeşillenme İçin Yönetim Yaklaşımları Çizelge 3.1: Temel Skala Değerleri ve Tanımları Çizelge 5.1: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantajları 6 22 38

v

KISALTMALAR

AHP ANP

Analitik Hiyerarşi Prosesi Analitik Network Prosesi

BAHP Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi YTZ Yeşil Tedarik Zinciri

YTZY Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

vi

ÖZET
Çevresel olumsuzlukları en aza indirmek, işletmelerin toplumsal sorumluluklarının belki de en önemlisidir. İşletmeler bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için tedarik zincirine ilişkin kararlarda çevre konularına duyarlı yaklaşımlar göstermeli ve tedarikle fonksiyonu ile çevre konularını birlikte değerlendirmelidir. Çevreye olan duyarlılık son yıllarda hızlı biçimde artmaktadır. İşletmeler hem çevreye olan duyarlılıklarını kanıtlamak hem de tüketicilerinin bu yöndeki taleplerini karşılamak amacıyla çevreye duyarlı üretim teknolojileri...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Effects of Video Games on Children Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free