Wiki

Pages: 3 (677 words) Published: January 30, 2011
Kabanata II
Mga Kaugnay Na Pag Aaral At Literatura Ukol sa

I. Wikipedia

Ang Wikipedia ayon sa Wikipedia ay isang wiki-based na ensiklopedya na may malayang nilalaman. Ito ay tinatawag na malaya sa dahilan na ito ay malayang magagamit at mapapalitan ng kung sino man. Ang Wikipedia ay nakasulat sa maraming wika at pinamamahalaan ng Wikimedia Foundation. Ang Wikipedia ay sinimulan bilang isang proyekto na nasa wikang Ingles noong Enero 15, 2001 at sumunod na lamang ang mga proyektong Wikipedia sa iba't ibang wika.

Pangunahing karakter

Ang proyektong Wikipedia ay mayroong tatlong pangunahing karakter, na nagbibigay ng katangian ito sa World Wide Web: Ito ikaw, o may pangunahing layunin na maging, isang ensiklopedya. Ito ay isang wiki na maaring palitan ng kung sino man, maliban sa ilang natatanging pahina. Ito ay may malayang nilalaman, at gumagamit ng tinatawag na copyleft GNU Lisensya para sa Malayang Dokyumentasyon. Lahat ng software para sa Wikipedia ay malayang software.

Patakaran

Ang mga kalahok sa Wikipedia ay sumusunod, at pinagtitibay, ang ilang patakaran. Una, dahil sa iba't ibang ideolohiya ng mga lumalahok sa Wikipedia gagawin ng Wikipedia ang lahat ng makakaya upang manatili na walang pinapanigan ang nilalalman nito. Ang layunin ay para ipakita ang lahat ng pananaw sa mga isyu ng artikulo. Ikalawa, maraming pamantayan sa pag ngangalan ng mga artikulo; halimbawa, kung maraming ngalan ang maaring ibigay sa isang artikulo, ang pinakakaraniwang ngalan na ginagamit sa wika ang gagamitin. Ikatlo, gumagamit ng pahinang "talk o magsalita" ang mga lumalahok sa Wikipedia upang mapagusapan ang pagbabago ng mga artiukulo, at upang maiwasan na mismo sa artikulo isulat ang paguusap. Kung patungkol sa maraming artikulo ang gustong pagusapan, mas-nararapat itong ilagay sa Meta-Wikipedia o sa mailing list. Ikaapat, mga artikulong hindi nababagay sa isang ensiklopedya ay hindi dapat gawing artikulo. Ilang halimbawa, mga pang-diksyonaryo na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Case Blogs & Wikis at Drkw Research Paper
  • The Challenges of Company Wikis Research Paper
  • Wiki Technology Essay
  • wiki Essay
  • Blogs, Wikis and Podcast Essay
  • wiki Essay
  • Essay about wiki
  • amul wiki Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free