Wikang Filipino

Pages: 2 (737 words) Published: July 7, 2010
Ang Papel ng Wikang Pambansang Filipino sa gitna ng iba’t-ibang dyalekto sa bansang Pilipinas

Sa Asya o maging sa ibang kontinente tulad ng Amerika, Australia, Aprika, Europa, bawat bansa ay may isang natatanging wikang ginagamit lamang. Kung may pagkakaiba man sa kanilang pagsasalita, yun ay ang aksento o paraan lamang ng pagsabi ng mga salita. Samantala sa bansang Pilipinas, hindi lang iisa ang ginagamit na wika ng mga tao. Hindi lamang ang pambansang wika na Tagalog o Filipino ang ginagamit nila. Maraming magkakaibang dayalekto sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, isa o dalawang dyalekto para sa bawat pangkat ng Pilipino sa iba’t-ibang sulok ng bansa. Ang dayalekto ng mga tao sa Pilipinas ay batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Kahit na may isang pambansang wika ang Pilipinas, iba-iba parin ang ginagamit ng mga mamamayan dito. Ilan sa mga dayalekto ay ang Ilokano, Kapampangan, Bisaya at marami pang iba. Ang ibang dayalekto din naman ay may iba’tibang klaseng dayalekto(subdialect) pa tulad ng . Halos lahat naman ay marunong magsalita ng wikang Filipino pero may mga Pilipino paring hindi gaanong marunong magsalita ng Filipino, ang iba nga’y ni hindi man lang marunong magsalita ng pambansang wika. Ang alam lang ng iba ay ang kanilang dayalektong kinalakihan. At dahil dito, maraming Pilipino mula sa iba’t-ibang lahi ang hindi nagkakaintindihan kapag sila na ay naguusapusap. Halos lahat din ng Pilipino ngayon ay hindi alam ang mga ibig sabihin ng mga tagalong na salitang medyo malalim na ang ibig sabihin, mga salitang ginagamit pa ng mga naunang Pilipino. Ang pagkakaroon ng iba’tibang dayalekto ang dahilan kung bakit nahihirapan umunlad ang bansa. Hindi magkaisa ang mga Pilipino sa pagalam ng kanilang wikang Filipino. Kailangang matutunan ng lahat, maging ng mga nasa kasuluksulukan ng Pilipinas o sa mga pinakaprobinsya ang wikang pambansa upang hindi maliitin ng mga nakakaunlad na bansa ang mga Pilipino. Kailangan malaman ng bawat Pilipino ang kanilang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Filipino Essay
  • The Filipino Values Essay
  • Filipino Philosophy Essay
  • Filipino Immigration Essay
  • Youth on Filipino Patriotism Research Paper
  • Filipino People and Hardworking Filipinos Essay
  • Filipinos Then, Filipinos Now Essay
  • Filipino Artist Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free