Waste

Topics: Academic degree, Waste, Qualifications Pages: 2 (1663 words) Published: April 28, 2014
KARNATAKA STATE

OPEN UNIVERSITY

MUKTHAGANGOTRI, MYSORE – 570006

Post Graduate Diploma, Diploma and All Certificate Courses Time Table /August –2014 NEW SCHEME=80 MARKS AND
SUBJECT

04-08-2014
MONDAY

05-08-2014
TUESDAY

OLD SCHEME=90

06-08-2014
WEDNESDAY

7-08-2014
THURSDAY

08-08-2014
FRIDAY

09-08-2014
SATURDAY

C-III /PDE-43
Fiction

C-IV /PDE-44
Prose

C-V /PDE-45
Growth of the English
Language and Literacy
Criticism

---------

DIK-03
bÀAzsÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ
¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ: ¥ÀA¥À ¨sÁgÀvÀ:12
ªÀÄvÀÄÛ 13£Éà D±Áé¸À,
ªÀqÁØgÁzsÀ£É

DIK-04
¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå
«ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå
«ªÀıÉðAiÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ

DIK-05
ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt PÉò
gÁd£À ±À§Ý ªÀÄt zÀ¥ÀðtA
ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ ÉAiÀÄ ZÀjvÉæ

---------

PDM-22
International
Marketing Internal
Assessment

TIME - 9.00 A.M. – 12.00 NOON

Post Graduate Diploma
in English (PGDE)
Post PUC Diploma
in Kannada (DIK)

CI /PDE-41
Poetry

DIK-01
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ

C-II /PDE-42
Drama
DIK-02
£ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ
¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ: ºÀj±ÀÑAzÀæ
PÁªÀå ¸ÀAUÀæºÀ,
PÀĪÉA¥ÀÄ DAiÀÄÝ
PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ UÉ°°AiÉÆÃ

Post-Graduate Diploma
in Marketing Management
(PGDMM)

PDM-17
Marketing Management

PDM-18
Services
Marketing

PDM-19
Industrial Marketing

PDM-20
Sales and Logistics
Management

PDM-21
Advertising and Sales
Management

Post-Graduate Diploma
in Financial Management
(PGDFM)

PDF-35
Financial Management

PDF-36
Security Analysis
& Port folio
Management

PDF-37
Derivatives

PDF-38
Management of
Infrastructure
Finance

PDF-39
Merchant Banking and
Financial Services

DIJ-6
Principles of Journalism &
Mass Communication

DIJ-7
Survey of Indian
Press

DIJ-8
Reporting
Methods &
Press Laws

DIJ-9
Editing Techniques
and creative writings

CK-01
¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÁPÀå gÀZÀ£É

CK-02
PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆĒÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁ ÁAvÀgÀ

---------

CTE-01...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • 7 Wastes Essay
  • Essay about waste
  • What Is Food Waste In America Essay
  • Essay about Waste Disposal
  • waste management Essay
  • Electronic Waste and the Environment Essay
  • Impact of Waste Disposal Essay
  • Food Waste Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free