Vitsen Og Dens Forhold Til Det Ubevidste

Pages: 9 (3301 words) Published: May 17, 2005
Indledning
I denne opgave vil jeg beskrive vitsen og dens forhold til det ubevidste ud fra bogen "Vitsen og dens forhold til det ubevidste" af Sigmund Freud. Jeg har valgt Sigmund Freud, fordi jeg synes han teorier er spændende og interessante, især når man ser på dem i forhold til nutiden. Freud bliver anset for at være grundlæggeren for psykologien som vi kender den i dag, men hans teorier bliver stadig sat på prøver. Jeg vil først og fremmest beskrive forfatteren, Sigmund Freud, hvor jeg hovedsagligt koncentrere mig om hans karriere som psykologisk forsker. Derefter vil jeg beskrive Freuds teori om det ubevidste, da det er en nødvendighed i forklaringen på vitsens forhold til det. Til sidst vil jeg prøve at perspektivere teksten/teorien.

Sigmund Freud
Sigismund Schlomo Freud, bedre kendt som Sigmund Freud , blev født 6. maj 1856 til forældrene Amalie og Jacob Freud i byen Freiberg, som nu hedder Príbor og ligger i Tjekkiet. Begge forældre var jøder, men de opdragede deres børn uden den store religiøse tilhørelse. I 1859 flyttede familien til Leipzig og senere i 1860 flyttede de endnu en gang, men denne gang til Wien. Freud havde 8 søskende både ældre og yngre, men Freud var altid ynglings barnet. I sin barndom blev han undervist derhjemme hovedsagligt af sin mor. Han kom dog på gymnasiet senere. Freud begyndte at studere medicin ved Wiens Universitet i 1873, da han var sytten år gammel. Og han påbegyndte sit første selvstændige forskningsarbejde i 1876. Han ville være videnskabsmand og ikke praktiserende læge. Han tog sin embedseksamen i 1881. Og i de følgende femten år beskæftigede han sig med undersøgelser af nervesystemet. Han var ikke helt i stand til at hellige sig dette arbejde, fordi det økonomiske udbytte ikke var nok. Han havde kone og seks børn foruden diverse slægtninge. Derudover var antisemitismen fremherskende i Wien i denne periode og hindrede ham i at gøre karriere ved universitetet. Mod sin vilje, men efter råd fra Ernst Brücke, fysiologen ved Wiens Universitet, begyndte han derfor at praktisere som læge og dyrke neurologisk forskning ved siden af. Han fik efterhånden et vist ry som en lovende ung videnskabsmand. På en måde var det heldigt, at Freud blev nødsaget til at praktisere som læge. Kontakten med patienterne stimulerede ham til at tænke i psykologiske baner. Det var måske ikke sket, hvis han udelukkende havde været videnskabsmand inden for medicinen, og så ville den dynamiske psykologi ikke være skabt. Han begyndte altså at praktisere, og specialiserede sig i behandlingen af nervøse lidelser, som var naturligt for ham med den videnskabelige baggrund han havde. Denne del af lægekunsten stod på den tid meget tilbage. Der kunne ikke gøres ret meget for mennesker, der led af psykiske forstyrrelser. I 1885-1886 tilbragte Freud et år i Paris for at lære en ny behandlingsmetode, nemlig hypnose. Da han ikke var tilfreds med disse metoder, lærte han andre metoder, som byggede på en form for terapi. Metoden bygger på princippet om at tale ud om sine problemer. Freud anvendte denne terapi i kombination med hypnosen. Ifølge teorien er en menneskelig sindsbevægelse knyttet til en bagvedliggende traumatisk hændelse. Helbredelsen sker ved, at sindsbevægelsen frigøres gennem afreagering, som ofte giver sig meget stærkt udtryk i form af for eksempel dybe sorgreaktioner og voldsomme vredesudbrud. Freud udviklede senere nye og forbedrede behandlingsmetoder. Han erstattede hypnosen med den frie associationsteknik, der går ud på at tale ud, snakke ud, at give løs for den frie tankeudveksling.. Det gav Freud en betydelig viden om de årsager, der ligger til grund for en unormal adfærd. Med sand videnskabelig nysgerrighed og gå-på-mod begyndte han at forske dybere i patienternes sind. Det blev klart for ham, gennem hans forskning, at der var nogle større kræfter på spil og det var det der var skyld i de unormale symptomer han skulle behandle. Efterhånden begyndte den tanke sig at tage form for Freud, at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Den Danske Udvandring Til Amerika 1840-1914
  • DET Observation Essay
  • Essay on mr den
  • Hold It 'Til It Hurts Essay
  • Det Smukke Ved Danmark Essay
  • Faith Og Humanity Essay
  • Essay on Waiting 'Til the Midnight Hour
  • In my fathers den Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free