Victimologia Si Criminologia in Raport Cu Victima Si Societate

Pages: 88 (29849 words) Published: November 2, 2008
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative
Specializarea: Drept

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Temă: Victimologia şi consecinţele criminalităţii în raport de victimă şi societate

Absolvent Coordonator ştiinţific
MINTILIE BIANCA Conf. Univ. Proc. LIVIU VISEA

Sibiu 1999

Victimologia şi consecinţele criminalitaţii în raport de victimă şi societate Cuprins:

Titlul I
Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu
Cap.II – Victima si victimologia
2.1 – Conceptul de victima si victimologie
2.2 – Caracteristici privind victima si victimologia
2.3 – Clasificarea victimelor

Titlul II
Cap.I – Relaţia agresor-victimă
1.1 – Psihologia cuplului agresor-victimă
1.2 – Declanşarea atacului
Cap.II – Factorii care determină apariţia victimelor
Cap.III – Particularităti specifice diferitelor categorii de victime
3.1 – Victimizarea femeii
3.2 – Victimizarea copilului
3.3 – Victimizarea persoanelor în vârstă
3.4 – Autovictimizarea
Cap.IV – Cadrul social şi victimele

Titlul III
Protecţia socială a victimelor:
modalităţi de prevenire
propuneri de lege ferenda

Reglementări în convenţii internaţionale privind vicimele

Concluzie

Bibliografie
Victimologia si consecinţele criminalităţii în raport de victimă si societate

Titlul I
Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu

1.1 Originea criminologiei
Criminalitatea, ca fenomen social, a apărut odată cu structurarea primelor comunităţi umane arhaice. Anterior acestui fapt istoric esenţial, nu se poate afirma existenţa criminalităţii, deoarece “acolo unde nu există morală si norme, nu exista crime”.

Deşi criminalitatea nu a fost studiată in mod ştiinţific decât in mod relativ recent (în ultimele două secole) o largă paletă de izvoare situate pe întregul arc temporal al evoluţiei umanităţii relevă interesul pentru acest fenomen.

Este foarte probabil că primele preocupări pentru pedepsirea unor comportamente individuale considerate periculoase au fost determinate de necesitatea autoprotejării comunităţilor umane constituite în condiţii naturale vitrege care le ameninţau permanent supravieţuirea. În mod firesc, reacţia grupului aflat în pericol a fost severă la adresa celor care, prin acţiunile lor, amplificau starea de risc. Faptul că “legea talionului" răzbate prin negura timpului până în civilizatul Babilon al regelui Hamurabi (1728-1686 î.e.n.) şi chiar mult după aceea reprezintă o dovadă în acest sens. Odată cu trecerea timpului atât fapta prohibită cât si pedeapsa ce trebuia aplicată au dobândit conotaţii noi, mai ales religioase, dar într-o anumită măsură şi social-economice. În scopul valorizării superioare a sentimentului religios, crima a fost considerată fie ca o manifestare diabolică, fie ca o expresie a păcatului, iar justiţia a primit aspectul unui dar divin. De altfel pe stela de diorit negru de la muzeul Louvre, pe care sunt gravate articolele “Codului” său, Hammurabi, este înfăţisat închinându-se zeului Samaş, de la care primeşte textul legii. Conferind esenţă divină activităţii legislative, regele transmitea normele juridice oamenilor, care trebuiau să le respecte întocmai, sub imperiul unor sancţiuni extrem de severe.

Pedepsele erau considerate ca o veritabilă retribuţie pentru răul provocat, ori ca o ispăşire a păcatului săvârşit. Deşi modelate după “legea talionului” ele se diferenţiază şi în funcţie de poziţia socială a inculpatului sau a părţii lezate. Preoţii şi demnitarii se bucurau de privilegii în cazul delictelor minore, dar erau asoru pedepsiţi în cazul comiterii unor delicte grave. Interesant este că nu se pedepseau decât delictele premeditate.

“Codul” lui Hammurabi a influenţat, într-o măsură importantă, reglementările penale ale popoarelor din zona de confluenţă. Astfel, în Egipt, în timpul Regatului Nou (1650 – 1085 î.e.n) se aplica pedeapsa cu moartea pentru rebeliune şi conspiraţie contra statului, pentru omucidere,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • “Hiv (Si Heidi, Si Ivy at Si V…)” Essay
  • Hiv
  • “Hiv (Si Heidi, Si Ivy at Si V)” Essay
  • Si Rizal Essay
  • Si Rules Essay
  • AKO SI LAJ Essay
  • GRG SI Review Essay
  • Si Ayang Maganda Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free