Vermish 01

Pages: 3 (747 words) Published: April 11, 2010
Kabanata I
Suliranin at Kapaligiran
Panimula o Introduksyon Kame po ang mag-aaral ng Quezon City Polytechnic University na mangangalap ng sarbey tungkol sa paksang Pass or Failed: Porsyento ng mga pumapasang mag-aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Information Technology. Lumalaki ang porsyento ng mga bumabagsak na mga estudyante sa kursong BSIT sa kadahilanan halos karamihan ay nahihirapan at hindi nila napagtutuunan ng pansin ang pag-aaral. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa lumalaking bilang ng mga mag-aaral na bumabagsak sa asignaturang Information Technology at naglalayong masagot ang mga sumusunod na tanong: Ilang porsyento ng mga mag-aaral sa Quezon City Polytehnic University ang bagsak sa kanilang asignaturang Information Technology? Anu-ano ang mga kadahilanan ng kanilang pagbagsak sa asignaturang I.T? Sapat ba ang mga pasilidad sa paaralan para sa mga mag-aaral ngI.T? Sapat din ba ang mga itinuturo ng mga instruktor ng I.T sa mga mag-aaral? Kahalagahan ng Pag-aaral Naniniwala ang mga mananliksik na napakahalaga ng pag-aaral na ito. Maari itong maging eye opener sa mga myembro ng faculty ng I.T hingil sa paglaki ng bilang ng mga mag-aaral na bumabagsak sa asignaturang I.T. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, maari ring malaman kung may kakulangan sa pasilidad ng paaralan para sa pag-aaral ng I.T. Bukod dito, maeebalweyt ng mga mag-aaral ang kanilang mag sarili ukol sa limitadong kaalaman nila sa asignaturng I.T. ang limitasyon na ito ay nararapat lamang na pagtuunan ng pansin. Saklaw at Limitasyon Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng damdamin, pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa issue ng pagbagsak sa asignaturang I.T, saklaw nito ang mga mag-aaral na nasa unang taon ng Quezon City Polytechnic University SB Campus at sa ikalawang semistre ng akademikong taon...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • 01 Essay
  • 01 Essay
  • 01 Essay
  • 01 Essay
  • Essay about 01
  • 01 Essay
  • 01 Essay
  • Fst 01 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free