Uvod U Informacione Sisteme

Pages: 5 (497 words) Published: January 24, 2010
UVOD U INFORMACIONE SISTEME

- seminarski rad -

|Tema: |Informacioni sistem kafića | |Studenti: | | | | | | | | | | |

Beograd, maj 2008.

SADRŽAJ

1.Korisnički zahtev2
2.SSA – Strukturna Sistem Analiza2
I.Dijagram konteksta2
II.Prvi nivo dekompozicije3
III.Drugi nivo dekompozicije (Nabavka)4
IV.Drugi nivo dekompozicije (Prodaja)4
V.Drugi nivo dekompozicije (Uplata banci)5
3.PMOV – Prošireni Model Objekti-Veze6
I.Nabavka6
II.Prodaja7
III.Uplata banci7
4.Relacioni model8
I.Nabavka:8
II.Prodaja:8
III.Uplata banci:8
Relacije Access9
Tabele Access10

Korisnički zahtev

Napraviti informacioni sistem koji će pratiti rad kafića. Potrebno je da IS vodi evidenciju kataloga, narudžbenica, zaliha, otpremnica, narudžbi, računa, dobavljača, banaka, naloga za uplatu i potvrda o uplati.

Proizvodi se dobijaju od dobavljača. Funkcija uvođenja novih dobavljača treba da omogući uvođenje u evidenciju novih dobavljača sa kojima kafić posluje, radi kontakata oko nabavke novih kataloga proizvoda i eventualnih nedoumica ili problema. Preko kataloga se izdaju narudžbenice. Na osnovu narudžbenica se dobijaju otpremnice i fakture.

SSA – Strukturna Sistem Analiza

Pre nego što počnemo da projektujemo informacioni sistem za neki realni sistem potrebno je da uradimo detaljnu analizu tog sistema. U ovom slučaju kao metod za analizu koristimo Strukturnu sistemsku analizu (SSA) koja nam služi da relativno složen realni sistem prikažemo kao skup jednostavnijih podsistema čije funkcionisanje možemo lakše da shvatimo, a samim tim i implementiramo.

Dijagram konteksta

[pic]

Prvi nivo dekompozicije

[pic]

Drugi nivo dekompozicije (Nabavka)

[pic]

Drugi nivo dekompozicije (Prodaja)

[pic]

Drugi nivo dekompozicije (Uplata banci)

[pic]

PMOV – Prošireni Model Objekti-Veze

Nabavka

[pic]

Prodaja

[pic]

Uplata banci

[pic]

Relacioni model

Relacioni model pravimo na osnovu PMOV-a tako što se pridržavamo nekih pravila. Prvo prebacujemo objekte čija kardinalnost ima gornju granicu M Relacije koje im odgovaraju imaju iste atribute kao ti objekti, a identifikator objekta je ključ u relaciji. Kod objekata čija je gornja kardinalnost 1 ubacujemo još jedan atribut koji zovemo spoljnji ključ i koji nam služi da se povežemo sa primarnim ključem neke tabele. Kada slabe objekte prevodimo u relacije spuštamo ključ iz relacije koja je nastala od jakog objekta u relaciju koja je nastala od slabog objekta i dobijamo složen ključ koji se sastoji od ključa jakog objekta i još jednog atributa slabog objekta. Šeme relacija su sledeće:

Nabavka:

DOBAVLJAČ (šifradob, telefondob, adresadob, žrdob, nazivdob)
NARUDŽBENICA (šifnar, datum, potpisol, šifdob)
STAVKA NARUDŽBENICE (rednibr, šifnar, količina, cena, jedmere, šifartikla)
ZALIHE (šifrartikla, kolzaliha, nazart, vrstaart, opisart)
KATALOG (šifdob, brkat, datum)
STAVKA KATALOGA (šifdob, brkat, rednibr, jedmere, cena, šifartikla)
OTPREMNICA (šifdob, šifotp, valutaplaćanja, datum, ukupnozaplaćanje, potpisol)
STAVKA OTPREMNICE (šifdob, šifotp, rednibr, cena, količina, jedmere, šifartikla)
FAKTURA (šifdob, brfakture, rokplaćanja,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • U Are What U Wear Research Paper
  • U Essay
  • Essay about The U
  • Essay about Fck U
  • Essay about Manchester U
  • Essay about true to u
  • U-571 Management 3110 Essay
  • Wii U Analysis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free