Uum Business Com

Pages: 11 (1760 words) Published: January 29, 2011
Soalan 1
a)Senaraikan sekurang-kurangnya 5 (LIMA) halangan utama dalam Komunikasi Perniagaan.

Jawapan

1. Non-verbal signal (isyarat bukan lisan)

Isyarat bukan lisan ialah penggunaan “body language” yang boleh memberikan maklum balas yang berharga dalam komunikasi antaranya menggerakkan tubuh, ekspresi wajah, gerakan mata dan mengangguk kepala.

2. Language (bahasa)

Pemilihan bahasa sangat penting kadangkala tidak difahami atau diterima oleh pendengar disebabkan perbezaan bahasa terutama dalam sebuah organisasi yang melibatkan pekerja asing.

3. Listening (pendengaran)

Akibat dari sesuatu isu yang disampaikan tidak menimbulkan minat boleh melenyapkan fokus kepada pendengar seterusnya pendengar mengabaikan maklumat yang hendak disampaikan.

4. Pre-judgement (pra-penilaian)

Pra-penilaian boleh meninggalkan kesan yang negetif dan membuat seseorang itu tertanya-tanya tentang perkara yang hendak disampaikan tanpa menilai dan memberi peluang untuk seseorang itu menyelesaikan apa yang hendak disampaikan.

5. Relationships (perhubungan)

Dalam sesebuah komunikasi perhubungan dua pihak adalah penting sekiranya seseorang itu mempunyai rasa tidak puas hati dengan sebelah pihak yang lain ini boleh menyebabkan sesuatu mesej yang hendak disampaikan tidak dapat diterima dengan sepenuhnya.

Soalan 1

b)Gunakan sebarang model dalam proses komunikasi untuk menerangkan bagaimana pertukaran maklumat berlaku. Sokong hujahan anda dengan mengillustrasikan model tersebut.

Jawapan

Proses kitaran komunikasi

Dalam proses komunikasi ia memerlukan dua pihak iaitu penyampai maklumat dan penerima maklumat. Sebelum sesuatu maklumat yang hendak disampaikan penyampai haruslah melalui beberapa proses iaitu membayangkan apa yang hendak disampaikan (consive the message), merekod maklumat yang hendak disampaikan (encoding the message) dan memilih saluran untuk meyampaikan maklumat (select appropriate channel) manakala individu yang menerima maklumat akan membaca atau mendengar maklumat dan kata laluan yang disampaikan (decode the message) seterusnya memahami maklumat yang diterima (interpret the message) dan langkah terakhir penerima akan membuat maklumbalas pada setiap maklumat yang diterima (feedback).

Untuk mewujudkan satu komunikasi yang berkesan kedua-dua pihak haruslah melalui beberapa fasa seperti yang dipaparkan dalam gambarajah diatas, penyampai maklumat harus peka dan menyusun setiap maklumat dalam fikirannya sebelum merekod atau mula menaip pada “keyboard” komputer. Pemilihan saluran untuk menyampaikan maklumat juga memainkan peranan yang penting supaya setiap maklumat yang hendak disampaikan dapat diterima sepenuhnya oleh penerima contohnya membuat panggilan telefon kepada pelanggan, membuat ucapan dan seminar dan memberi arahan penting kepada pekerja, sekiranya proses diatas gagal berfungsi maka komunikasi tadi boleh dikatakan gagal dan boleh memberi kesan negatif pada sesebuah perniagaan.

Sebagai individu yang menerima maklumat pula langkah yang penting adalah menerima dan mendengar setiap maklumat yang disampaikan tanpa memahami apa yang hendak disampaikan terlebih dahulu selepas proses penyampaian selesai penerima akan cuba meleraikan maksud setiap maklumat disampaikan seterusnya memahami intipati maklumat tersebut, sekiranya maklumat yang disampaikan oleh penyampai jelas maka penerima akan memberi maklumbalas yang tepat.

Soalan 2

a)Mesej lisan dan bukan lisan adalah saling berkaitan. Nyatakan 5 (LIMA) komponan mesej lisan dan 5 (LIMA) komponan mesej bukan lisan.

Jawapan

Lima komponan mesej lisan adalah;

1. Volume (kelantangan)

Dalam komunikasi setiap maklumat yang disampaikan secara lisan kelantangan suara adalah amat penting contohnya dalam satu ucapan yang membabitkan jumlah pendengar yang ramai sekiranya penyampai ucapan tersebut hanya menggunakan kelantangan suara yang rata boleh menyebabkan pendengar cepat merasa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Business Com Essay
  • Business Com Essay
  • Essay about Business
  • Business Essay
  • Business Essay
  • Business Essay
  • business Essay
  • Business Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free