Uri Ng Tayutay

Pages: 3 (950 words) Published: April 13, 2011
Mga Uri ng Tayutay

Aliterasyon-pag-uulit ng mga tunog-katinig sa inisyal na bahagi ng salita.Hal. Pag-ibig,pananampalataya at pag-asa/lungkot at ligaya/masama at mabuti.(Mababakas sa mukha ng isang mabuting mamamayan ang marubdob niyang pagtatangi sa mahal niyang bayan.. Asonans-pag-uulit naman ito ng mga tunog-patinig sa alinmang bahagi ng salita.Hal. hirap,pighati at tiisin/salamat at paalam/buhay ng pagulunggulong (Nasisiyahan ka palang manghiram ng ligayang may hated na kamandag at lason. konsonans-katulad ng aliterasyon,pag-uulit ito ng mga katinig,ngunit sa bahaging pinal naman.Hal. kahapon at ngayon/tunay na buhay/ulan sa bubungan(Ang halimuyak ng isang bulaklak ay mabuting gamut sa isang pusong wasak. Onomatopiya-sa pamamagitan ng tunog o himig ng salita ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito.Hal.langitngit ng kawayan/ungol ng aso/kulansing ng barya o pinggan. Anafora-pag-uulit sa unang bahagi ng pahayag o ng isang taludtod. Hal. Kabataan ang sinasabing pag-asa n gating inang bayan Kabataan ang sanhi ng pagsisikap ng bawat magulang.Ngunit kabataan din ba ang sisira sa kanyang sariling kinabukasan?At kabataan din ba ang wawasak sa pangarap ng kanyang kapwa? Epifora-Pag-uulit naman ito sa huling bahagi ng pahayag sa isang taludtod.

Hal. Ang konstitusyon o Saligang Batas ay para sa mamamayan,
Gawa ng mamamayan
At mula sa mamamayan
Anadipiosis-Kakaiba ito sapagkat ang pag-uulit ay sa una at huli.
“Matay ko man yatang pigili’tpigilin
Pigilin ang sintang sa puso’y tumiim;
Pawiin ko’y tantong kamatayan ko ri..”
Pagtutulad o Simili-Di-tuwirang paghahambing ng magkaibigang bagay,tao o pangyayari sapagkat gumagamit ng mga pariralang tulad ng,kawangis ng,para ng,gaya na,at marami pang iba. (Hal. Tumakbo siyang tulad ng isang mailap na usa nang makita ang papalapit na kaaway.) Pagwawangis o Metafor-ito ay tuwirang paghahambing pagkat hindi na gumagamit ng mga palatandaang parirala tulad ng mga nabanggit na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Uri Ng Pari Essay
  • uri ng pagsulat Essay
  • Mga Uri Ng Pagsulat Essay
  • Limang halimbawa ng pang- uri na lantay? Essay
  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay
  • mhmb ng Essay
  • Charles Ng Essay
  • Franz Uri Boas Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free