Ulirang Pinuno

Pages: 3 (838 words) Published: September 29, 2010
ULIRANG PINUNO
ni Demavill A. Bravo

“Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo’y pagkaunawa at katalnuhang humatol ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng katalinuhang walang kapantay maign sa mga nauna, maging sa susunod pa sa iyo. At bibigyan kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi; kayamanan at karangalan na hindi mapapantayan ng sinumang hari satana ng buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng iyong ama si David, pagkakalooaban pa kita ng mahabang buhay. (HARI 3:4-15) Mahaba ba? Naintindihan mo ba? Kabilang ka ba sa mga taong tulad ni Haring Solomon? Paano mo gagampanan iyon? Paano mo ito uumpisahan at kailan ito magtatapos? Madaming katanungan ang dapat sagutin. Ikaw? Kaya mo bang maging isang pinuno?

Ang pagiging isang pinuno o lider ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating buhay. Lahat ng tao ay maaring isa sa mga ito. May mga kakayahan tayo ngunit ito ay sadyang hindi pa nauungkat sa loob ng ating pagkatao. Kung ito’y madiskubre mo, masasabi mo bang sapat na ito? Bukod sa katotohanan na ikaw ang napiling pinuno sa isang organisasyon o eskwelahan, ikaw ang pinakasubheto ng mas higit na ekspektasyon sa grupo. Walang isang bagay na maaring magamit na formula upang makatulong sa mga pagdedesisyong ito. Kahit noong bata pa tayo ay nagsimula na ang paghubog sa ating kakayahan at sarili. Isa na dito ang pagkakaroon ng kakayahang mamuno. Masasabi nating ang isang ulirang lider ay mayroong lakas ng loob at isipan habang gumagawa ng desisyon ngunit sensitibo din para makita ang kailangan ng kanyang mga tagasunod.

Sakripisyo marahil ang isang bahagi ng responsibilidad bilang pinuno. Naaalala ko noong nasa hayskul pa lamang ako, may isang kaibigan akong nakausap. Presidente siya ng aming paaralan na nagngangalang Janin. Tinanong ko siya, “Mahirap bang maging isang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free