Trb Syllabus

Topics: Quantum mechanics, Mathematical theorems, Partial differential equation Pages: 43 (11551 words) Published: August 27, 2013
Syllabus for written Recruitment Examination for the post of Post Graduate Assistant in Tamil Nadu Higher Secondary Educational Service. ghl¤Â£l« : jäœ - (Subject Code P01) ÃçÎ 1 - bkhê MuhŒ¢Áæ‹ njh‰w« - bkhê Ïd§fŸ - Âuhél bkhêfŸ - tlbkhê Âuhél bkhêfS¡»ilna cŸs ntWghLfŸ. jäê‹bjh‹ik - ca® jå¢ br«bkhê - fhyªnjhW« jäœ - bjhšfh¥Ãa® fhy¤ jäœ gšyt®, gh©oa®, nrhH® fhy¤ jäœ. ÃçÎÃçÎ-2 brh‰bwhl® mik¥ò - brh‰bghUŸ kh‰w« - ng¢R¤ jäG«, vG¤J¤ jäG« - fl‹ th§fš fiy¢ brhšyh¡f«.. ÃçÎ 3 - vG¤J - brhš Ïy¡fz« - ah¥ò, mâ Ïy¡fz«. ÃçÎ 4 - mf« -òw« - Kjš fU,. cç¥bghUŸfŸ, bjhšfh¥Ãa« - òw¥bghUŸ bt©gh khiy e«Ãaf¥ bghUŸ ÃçÎ 5 - bkŒ¥ghL - v© tif- és¡f« - bghUŸnfhŸ és¡f« - Ïiw¢Á - cŸSiw és¡f« ÃçÎ 6 - r§f Ïy¡»a« - r§f« g‰¿a F¿¥òfŸ gh£L« - bjhifÍ« bjhF¥ò Kiw - r§f Ïy¡»a¢ Áw¥òfŸ - xsitah® - guz®, fÃy®, e¡Ñu® - brŒÍŸ ah¤j mur®fŸ - bg©gh‰ òyt®fŸ. ÃçÎ 7 - I«bgU§ fh¥Ãa§fŸ - IŠÁW fh¥Ãa§fŸ gÂbd©Ñœ¡ fz¡F EhšfŸ - Ú Ehšfë‹ Áw¥ò ÃçÎ 8 - g¡Â Ïy¡»a« - njthu« - ›éa¥ Ãugªj« - ÂUkªÂu« - ÂU¥òfœ - g£od¤jh® jhÍkhdt® - mUz»çehj®. f«guhkhaz« - kfhghuj« - bgça òuhz« - ÂUéisahl‰ òuhz« - jy òuhz§fŸ. Á‰¿y¡»a§fŸ - 96 tif Ãugªj§fŸ - fy«gf« - JhJ - cyh - ßis¤jäœ - gŸS FwtŠÁ Kjèad rka§fŸ ts®¤j jäœ - ÏRyh« - »U¤Jt« - Á¤j®fŸ - rka¢ Ó®ÂU¤j«. ÃçÎ 9 - jäêš ciueil - jäœ EhšfŸ gÂ¥ò Ka‰Á,, Ïy¡»a MuhŒ¢Á - òid fijfŸ ehtš - ÁWfijfŸ.. ÃçÎ 10 - ehlf Ïy¡»a« - K¤jäœ - ehlf Ïy¡»a§fë‹ njh‰w« - ehlf tiffŸ- kndh‹ kÙa« - r§fujh° RthäfŸ - xsit r©Kf« - g«kš r«gªj Kjèah® - kndhf® - nrh. Ïy¡»a ¤ ÂwdhŒÎ - njitah? e‹ik - ÔikfŸ - ÂwdhŒÎ tiffŸ cz®¢Á f‰gid - fU¤J - tot«. ÃçÎ ÃçÎ-11 gil¥gh‰wš - féij, fij, f£Liu, ehlf« vGJ« M‰wiy¢ nrh¤jš.

Also available in www.kalvisolai.com - 1 of 41.

For the post of Written Recruitment Test for the post of Postgraduate Assistants in Tamil Nadu Higher Secondary Educational Service.

Syllabus: English (Subject Code: P02)
Unit-I – MODERN LITERATURE (1400-1600)
Poetry For Detailed Study Chaucer : Spenser : For Non-detailed Study Spenser : Wyatt, Surrey: Ballads : Prose For Detailed Study Bacon - Essays Sidney : Of Truth, Of Adversity, Of Studies, Of Revenge, Of Ambition, Of Friendship Apologie For Poetrie

Prologue to the Canterbury Tales Faerie Queene - Book-I

Prothalamion and Epithalamion Selections in Peacock's English verse, Vol-I Peacock - Vol-II

For Non-detailed Study The Bible : Drama For Detailed Study Marlowe :

The Book of Job.

Dr. Faustus

For Non-Detailed Study Kyd : The Spanish Tragedy Ben Jonson : The Alchemist

Unit-II - MODERN LITERATURE (1600-1798)
Poetry For Detailed Donne Milton Pope study : : :

Canonisation, The Ecstasie Paradise Lost, Book-IX The Rape of the Lock.

For Non-detailed Study Milton : Gray, Collins & Blake: Herbert : Marvell : Prose For Detailed Study Johnson :

Samson Agonistes Peacock's English Verse - Vol-III 1. Affliction 2. The Pulley To His Coy Mistress

Life of Milton

Also available in www.kalvisolai.com - 2 of 41.

2

For Non-Detailed Study Bunyan : Fielding : Drama For Detailed Study Dryden : Sheridan :

The Pilgrim's Progress Tom Jones

All for Love The School for Scandal

For Non-detailed Study : Congreve : The way of the World Goldsmith : She stoops to conquer

Unit-III - MODERN LITERATURE (1798 - 1832)
Poetry For Detailed Wordsworth Coleridge Keats Shelley Study : : : :

Immortality Ode, Tintern Abbey Ode to Dejection, Kubla Khan Ode on a Grecian Urn, Ode to Autumn. Ode to the West Wind

For Non-Detailed Study Wordsworth : Shelley : Prose For Detailed Study Lamb :

Prelude - Book-I Adonais

Hazlitt

:

Essays of Elia Christ's Hospital, The South Sea House, Dream children, New Year's Eve My First Acquaintance with Poets.

For Non-Detailed Study Shelley : Wordsworth : Jane Austen : Emily Bronte:

A Defence of Poetry Preface to the Lyrical Ballads (1850) Emma Wuthering Heights

Unit-IV - MODERN LITERATURE (1832 to the present day)
Poetry For Detailed Arnold Browning Tennyson W.B.Yeats Eliot

Study: : : : : :

Dover Beach, The Scholar Gypsy Andrea Del Sarto...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • general studies syllabus Essay
  • syllabus Essay
  • Syllabus Essay
  • Syllabus Essay
  • Syllabus Essay
  • Essay on Syllabus
  • Syllabus Essay
  • Syllabus Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free