Trakasti Transporteri

Pages: 15 (4079 words) Published: February 3, 2013
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

SEMINARSKI RAD IZ TRANSPORTNIH SISTEMA
TEMA: TRANSPORTERI SA TRAKOM OPŠTE NAMENE

Contents

UVOD: .......................................................................................................................................... 2 NAMENA: .................................................................................................................................... 3 FUNKCIONALNI ELEMENTI TRANSPORTERA ................................................................... 4 ELEMETNTI TRAKASTIH TRANSPORTERA: ....................................................................... 4 TRAKA......................................................................................................................................4 UZAJAMNO DEJSTVO NASIPNOG MATERIJALA I TRAKE .............................................. 9 DOBOŠ TRAKASTIH TRANSPORTERA ............................................................................... 10 NOSIVA KONSTRUKCIJA ...................................................................................................... 14 ELEMENTI ZA OSLANJANJE I CENTRIRANJE TRAKE .................................................... 16 POGONSKI MEHANIZAM....................................................................................................... 16 OTPORI U TRAKASTOM TRANSPORTERU ........................................................................ 20 ISTOVAR MATERIJALA ......................................................................................................... 22 BACAĈI...................................................................................................................................... 23 STANJE TRANSPORTERA U FAZI STARTOVANJA.......................................................24 PRORAĈUN TRAKASTIH TRANSPORTERA ....................................................................... 24 ZAKLJUĈAK: ............................................................................................................................ 25 LITERATURA: .......................................................................................................................... 26

1

UVOD:
Transporteri sa trakom opšte namene su mehaniĉka prenosila s vuĉnim elementom za prekrcaj robe sa jednog na drugo ( krajnje ili privremeno ) mesto. U ovom seminarskom radu ćemo govoriti o: njihovoj nameni njihovim karakteristikama delovima transportera eventualnim nedostatcima isplativosti brzinama prenosa materijala novijim pogonskim sklopovima koja je traka pogodna za koju vrstu materijala s obzirom na oblik, temperaturu, težinu i stanju u kojem dolazi na traku

2

NAMENA:
Transporteri sa trakom opšte namene prenose materijal ili komadnu robu na horizontalnim ili malo nagnutim trakama koje su ujedno nosivi i vuĉni delovi transportera. Izvode se kao stacionarni, prenosivi ili prevozni. Trakasti transporteri imaju široku i raznovrsnu primenu u rudnicima, metalurškoj i hemijskoj industriji, na graĊevnim i zemljanim gradilištima, u prehrambenoj industriji, poljoprivredi, skladištima i prometu gde dolazi u obzir i prenošenje komadne robe kao što su vreće, sanduci, paketi i sliĉno. U industriji se upotrebljavaju i kao radna podloga – Trakasti transporteri služe za male protoke masa i kratke udaljenosti, te za velike protoke ( 40000 t/h ) i velike daljine prenosa ( 100 km ). Dugi su do 500 m, reĊe do 5 000 m i više. Osnovna šema trakastog transportera prikazana je na slici 1.

Slika 1. Osnovni elementi tranportera sa trakom 1.gornja (radna, noseća) strana trake, 2. Donja (povratna), strana trake, 3. slog valjka koji nose traku, 4. Slog valjka na mestu nasipanja (utovara) materijala, 5. pogonski doboš, 6. zatezni doboš, 7.zatezni teg, 8. utovarni koš, 9. istovar materijala (preko ĉela transportera)

Osnovni i najvažniji deo transporttera sa trakom je beskrajna gumirana traka koja služi kao nosaĉ tereta i vuĉno sredstvo. Traka se vodi...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free