Tondo Man Ay May Langit Din - Buod

Pages: 4 (1131 words) Published: June 30, 2010
I. Buod

Nagsimula ang kwento sa pagtawag ni Flor kay Victor upang imbitahin itong makipagkita sa kanya sa Quiapo. Dito, nalaman ni Victor na buntis si Flor ng dalawang buwan. Sinabi rin ni Flor kay Victor ang tungkol sa isang babaeng pumunta sa kanya sa apartment na nagpapakilalang asawa ng ama ng kanyang dinadalang anak na si Tonyo. Ipinangako ni Victor kay Alma na aalamin niya ang totoo tungkol dito. Nahuli ang binata sa pagkikita nila ni Alma sa lobby ng kanilang paaralan. Pagkatapos ng klase ay dumalaw si Victor sa apartment na tinitirahan ni Flor. Sa kanyang pag-uwi galing kila Flor, nakita niya ang kanyang kapatid na si Lukas na nakikipaginuman sa kanyang mga kaibigan. Pinilit ni Victor na pigilin ang pakikipag-away ni Lukas sa mga Waray na umagaw ng kanilang serbesa. Ngunit sa kanilang daan pag-uwi ay nakainkwentro nila ang mga iyon. Kumalat sa buong looban ang pakikipag-away ng magkapatid.

Sa kanilang klase, kwinestyon ni Victor ang isang aklat na sinulat ni Agila na isang awtoridad ng Kasaysayan ng Pilipinas. Sa araw ring iyon napagpasiyahan ni Alma na bumili ng bagong talaarawan.

Isang masamang panaginip ang tumatak sa isipan ni Alma na tungkol sa kaniyang ama at dati nilang katulong na si Dolores. Ilang araw na lamang at graduation na. Nagpaalam si Alma sa kaniyang mga magulang upang gamitin ang kanilang bahay para sa isang graduation party. Inanyayahan ni Alma ang kanyang mga kaklase. Ang araw ng kanilang party ay naging malungkot dahil sa hindi sinunod ng mga magulang ni Alma ang kanyang hiling na sila-sila lamang ng mga kaklase niya ang magpaparty. Sa kabilang dako, dumaan muna si Victor sa apartment ni Flor bago magtungo sa party. Naganap ang isang argumento. Tumungo na si Victor sa bahay nila Alma.

Dumating na ang araw ng Baccalaureat nila Alma at Victor. Rinegaluhan ni Victor si Alma. Kinabukasan, araw ng graduation, si Alma naman ang nagregalo kay Victor ng isang fountain pen na may naka ukit na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tae Man Ay May Langit Din Essay
  • Tondo Man Ay May Langit Din Essay
  • Ang Tundo Man May Langit Din Essay
  • ang tundo man may langit din Essay
  • ay lmao Essay
  • idk man Essay
  • ays 2012-2013 Essay
  • The Man Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free