Tima Management

Pages: 35 (9067 words) Published: July 17, 2010
I. Ang Suliranin at Kaligiran ng Pag-aaral

A. Kaligiran ng Pag-aaral

Ang pahambing na pag-aaral na ito ay sumukat sa paraan ng pamamahala ng oras ng mga mag-aaral ng mga kursong pansining at mga kursong pang-agham. Inalam ang pagkakaiba at pagkakatulad ng pamamahala ng oras ng mga mag-aaral mula sa mga kursong pansining na kinatawanan ng mga mag-aaral mula sa Kolehiyo ng Fine Arts at Konserbatoryo ng Musika at mga mag-aaral mula sa mga kursong pang-agham na kinatawanan ng mga mag-aaral mula sa Kolehiyo ng Narsing at Parmasya ng Unibersidad ng Santo Tomas. Maraming pagkakatulad sa pananaw ng epektibong pamamahala ng oras ang dalawang pangkat ngunit sila nagkakaiba sa ilang aspeto tulad ng oras na inilalaan sa paglilibang at paraan ng paggawa ng mga gawain. Ang mga mag-aaral ng mga kursong pansining ang mas naglalaan ng oras sa paglilibang ngunit walang maayos na paghahati ng oras sa gawain habang ang mga mag-aaral mula sa mga kursong pag-agham ay maayos ang paghahati ng oras sa gawain pero na kaligtaan ang paglilibang. Parehong dapat matuto balansehin ang oras sa mga gawain maging sa paglilibang nang sa gayon ay maging masaya at epektibo ang pamamahala ng oras.

B. Layunin ng Pag-aaral

Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa Time Management at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na tanong:

1. Saang aspeto nagkakapareho ang mga estudyante na nasa Kolehiyo ng Musika at Kolehiyo ng Arkitektura sa mga estudyante na nasa Kolehiyo ng Narsing at Kolehiyo ng Parmasya hinggil sa kani-kanilang Time Management? 2. Saang aspeto nagkakaiba ang mga estudyante na nasa Kolehiyo ng Musika at Kolehiyo ng Architektura sa mga estudyante na nasa Kolehiyo ng Narsing at Kolehiyo ng Pharmacy hinggil sa kani-kanilang Time Management? 3. Anu-ano ang kanilang mga damdamin, pananaw at saloobin ukol sa kani-kanilang Time Management? 4. Paano ba inilalaan ng mga mag-aaral ang kanilang oras sa iba’t ibang mga gawain sa loob ng isang araw? 5. May oras ba maglibang ang mga mag-aaral?

Kung mayroon man:

· Anu-ano ang mga libangang ito?

· Gaano kadalas nila ito nagagawa?

· Sa palagay ng mga mag-aaral, sapat naba ito?

6. Anu-ano ang problema at kahinaan ng kani-kanilang Time Management? 7. Anu-ano ang mga paraang maaaring gamitin ng mga estudyante upang masolusyonan ang mga problema at kahinaan ng kani-kanilang Time Managemet?

II. Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

A. Depinisyon ng time management

Mahalaga ang oras sa bawat nilalang sa mundo. Dahil sa kahalagahan ng oras ay marami na rin ang mga pag-aaral ang naisagawa upang matulungan ang mga tao sa wastong pangangasiwa ng kayamanang ito. Ang time management ay pinagsamang mga panuntunan, mga pagsasanay, mga abilidad, mga instrumento at mga pamamaraan na tumutulong sa tao upang epektibong magamit ang oras sa layuning mapaunlad ang kalidad ng pamumuhay nito.( mula sa time thoughts.com)

Ayon rin kay Ward (2008), ang time management ay paglilinang ng mga proseso at instrumento na magpapataas sa pagka-episyente at pagkaproduktibo.

Ayon naman kay Allen (2001), hindi pinamamahalaan ang oras, ganoon lamang iyon. Kung kaya’t hindi ang time management ang problemang dapat paglapatan ng solusyon. Sa katunayan, ang pinamamahalaan ng tao ay ang mga gawain niya sa oras na iyon; ang inaasahang kalalabasan at ang pisikal na aksyon kasama ang kaibuturan ng prosesong kinakailangan upang mapamahalaan ang mga gawain ng tao.

B. Karaniwang mga Problemang Kinakaharap ng Mga Mag-aaral sa Pamamahala ng Oras

Sa pagdami ng mga gawain, mga proyekto, mga pagsusulit at ng iba pang mga pangangailangang dapat isumite, tumataas din ang antas ng kapaguran o stress ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Karamihan sa kanila ay nakakaranas ng iba’t-ibang sakit, pisikal at sikolohikal, tulad ng stress, depresyon at insomnia. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng National Mental Health...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • operations management Essay
  • Management Essay
  • Management System Essay
  • Management Essay
  • Management Essay
  • Management Essay
  • Management Report Essay
  • design management Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free