Thesis

Pages: 8 (1280 words) Published: February 25, 2013
Cellphone vs. Kompyuter

Isang maikling pananaliksik na Ipinasa kay
Ginoong Clint R. Aves

Cebu Eastern College Leon Kilat St. Cebu City

Dr. Arlyn C. Okora
Dekana, Departamento ng Kolehiyo

Isang inaasahan Gawain sa Filipino 2 Pagbasa at Pagsulat tungo sa pananaliksik

Ipinasa Nina:

Pabatang, Jonalyn N.
Atillo, Jykell H.

February 2013

MISSION VISION
 
* Philosophy

The  Cebu Eastern College believes that the best education is eclectic education inscribed in a culture of excellence, freedom and relevance.  
* Vision

The Cebu Eastern College is a non-stock and non-profit private institution with quality graduates committed to serve the local, national, and global communities along business, scientific, and technological pursuits.  

* Mission

The Cebu Eastern College is a Filipino-Chinese school designed to deliver integrated and quality education interfaced with Confucian teachings and pragmatic concepts and processes to train and prepare the youth to be active and useful participants and leaders in the world of work.  

* Goal

The Cebu Eastern College aims to produce graduates who are physically, mentally, and morally prepared to assume their roles and responsibilities in the different vocational and professional fields where they aspire to achieve.

CEBU EASTERN COLLEGE HYMN
Lyrics by: Mr. Chen Li eh Fu
 
 
Rays of the eastern sun light up the Cebu shore.

Lofty seat of learning exalt the Cathay Spirit

An excellent culture we propagate

Everywhere learn probe and explore.

We gather together here follow the ancient sages.

Glory of modern ages a nation in distress.

Strengthen and cultivate ourselves in silence.

Cordiality harmony and good deeds

Promote cultural exchange

The current rushes forever,

Strongly we march forward,

Cebu Eastern College has a long way to go.
 

Pagpupugay o Pagpapasalamat
 
Una sa lahat nagpapasalamat kami ng aking ka pares sa Poong Maykapal na ginagabayan niya kami sa pagsasagawa ng aming pananaliksik. Ginagabayan niya kami sa tamang tao na dapat naming ma interbyo upang malaman ang kani-kanilang saloobin tungkol sa paksa naming ito. Tinutulungan niya rin kami na makakalap ng mga mahahalagang impormasyon para sa pananaliksik naming ito. Inilalayo niya rin kami sa mga masasamang loob at iniingatan niya kami sa paggawa ng proyekto sa Flipino 2.  

Ikalawa, nagpapasalamat kami ng marami sa aming mga magulang na sumusuporta sa amin araw-araw sa pagpasok namin sa paaralan. Sila ang naging inspirasyon namin na mas lalong mag pursige sa aming pag-aaral. Dahil umaasa kami na balang araw mai-ahon namin sila sa kahirapan. Makabawi man lang kami sa pagpapalaki nila sa amin at pagpapa-aral, kung hindi dahil sa kanila malamang naging mang-mang na kami ngayon. Utang namin sa kanila ang aming buhay at hindi kami magsasawa na tumulong sa kanila at magsilbi habang kami ay nabubuhay pa.  

Ikatlo, pinapasalamatan rin namin ang aming guro na si Ginoong Clint R. Aves na kung hindi dahil sa kanya hindi namin malalaman ang kahalagahan ng pananaliksik. Malaking tulong ito sa amin lalong-lalo na sa aming paksa na “ Cellphone vs. Kompyuter”. Tinuturuan niya kami na mas maging bukas isip sa mga saloobin at isipan ng mga tao. Marami kaming natutunan sa kanya hindi bilang guro kundi bilang isang ama. Para siyang ama sa amin na tinuturuan kami kung anong landas ang dapat naming tahakin. Maraming salamat po Ginoong Aves sa pagtuturo sa amin na maging mabuting estudyante.  

Panghuli, kami ng aking ka partner ay nagpapasalamat sa isa’t-isa dahil bawat isa sa amin ay may malaking naiambag sa proyektong ito. Nagsikap kaming pareho para matapos ang proyektong ito. Hindi rin naman namin magagawa ang pananaliksik na ito kung wala ang mga taong naging kaakibat namin sa proyektong ito. Ang mga taong na interbyu namin at nakakausap ay malaking tulong sa amin dahil sa mga opinyon na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Sample Essay
  • Thesis Abstract Research Paper
  • Essay on The Thesis Statement
  • Infosession thesis Essay
  • Thesis Guidelines Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • women's frontier thesis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free