Theo Hồ CHí Minh

Pages: 3 (1190 words) Published: September 19, 2015
Theo Hồ CHí Minh, để Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả phải: Lựa chọn được những người có đức, có tài vào cơ quan Nhà nước; bộ máy phải gọn nhẹ và rõ ràng. Phương thức hoạt động phải sâu sát, gần dân, kính dân, yêu dân và phải có quy định cụ thể để dân giám sát, giúp đỡ các hoạt động của chính quyền. Phải để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra “Nước lấy dân làm gốc thì Chính quyền nhà nước cũng phải lấy làm gốc”. Chỉ sau một tháng khi thành lập nước, Hồ Chí Minh đã gửi thư đến Ủy ban nhân dân các cấp chỉ rõ: Chính quyền của ta là của dân, do dân và vì dân. Làm cán bồ làm đầy tớ của dân, viên chức là công bộc của dân chứ không phải làm quan cách mạng. Hồ Chí Minh đã chỉ ra sáu căn bệnh cần phải đề phòng là: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Người nhắc nhở: “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải kiên quyết sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa ; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phục của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào long”. Theo Hồ Chí Minh, để Nhà nước trong sạch vũng mạnh phải kiên quyết chống đặc quyền đặc lợi; chống tham ô, lãng phí, quan liêu và chống tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo; nếu không thực hiện tốt những việc này Nhà nước sẽ biến chất. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mọi người đề phòng và khắc phục những căn bệnh: Một là, đặc quyền đặc lợi

Xây dụng Nhà nước trong sạch vững mạnh phải tẩy trừ những thói cậy mình là người trong cơ quan chính quyền để cửa quyền, lạm quyền, hách dịch với dân, vơ vét tiền của dân. Xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh phải tẩy trừ những thói cậy mình là người trong cơ quan chính quyền, lợi dụng chức quyền, làm lợi cho gia đình, dòng họ, người thân của mình, như...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Ho Chi Minh
  • Ho Chi Minh and Ngo Dinh Diem Essay
  • Ho Chi Minh Essay
  • Leadership Styles of Ho Chi Minh and Ngo Dinh Diem Essay
  • Following Ho Chi Minh: Bui Tin Essay
  • Ho Chi Minh, 1890-1965: Family Background and Education Essay
  • The Leadership Styles of Ho Chi Minh and Ngo Dinh Diem Essay
  • Essay about Gandhi and Ho Chi Minh Comparison

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free