The Role of Fdi and Openness to Trade in Economic Growth

Topics: Economic growth, Economics, International trade Pages: 37 (11369 words) Published: March 6, 2010
JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
JÖNKÖPING UNIVERSITY

The Role of FDI and Openness to Trade in Economic Growth
A study of Africa and Asia

Bachelor thesis within Economics Author: Maria Beradović 851117-2986 Jeanette Hennix 801004-4827 Tutor: Ass. Prof. Scott Hacker Ph.D. Candidate James Dzansi Jönköping 01-2009

Acknowledgements
The authors would like to thank Associate Professor Scott Hacker and PhD Candidate James Dzansi for the help, guidance and support during the process of writing this thesis. January 2009, Jönköping, Sweden Maria Beradović and Jeanette Hennix

i

Kandidatuppsats inom Nationalekonomi Titel: Författare: Datum: Ämnesord: Utländska Direktinvesteringar och Frihandels Påverkan på Ekonomisk Tillväxt. Maria Beradović och Jeanette Hennix Jönköping, januari 2009 Utländska Direktinvesteringar, Internationell Handel, Frihandel, Ekonomisk Tillväxt, Endogen Tillväxtteori, Afrika, Asien

Handledare: Ekonomie Dr. Scott Hacker och Doktorand James Dzansi

JEL klassifikationer: F13, N1, N15, N17, O47, P45

Sammanfattning
Ekonomisk tillväxt påverkas ur ett globaliseringsperspektiv, av två fenomen: utländska direktinvesteringar och handel. Utländska direktinvesteringar medför många positiva tillskott, som tekniska framsteg och högre nivåer av humankapital. Handel gör länder mer effektiva, då de kan fokusera sin produktion på varor där de har komparativa fördelar. Enligt David Nellor (2008) kan delar av tillväxtnivåer i sub-Sahara jämföras med grundarna av ASEAN:s under tidigt 1980-tal: Singapore, Thailand, Filippinerna, Malaysia och Indonesien. Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera utländska direktinvestingar och frihandels roll för att gynna ekonomisk tillväxt i Afrika och Asien. Effekten av utländska direktinvesteringar och frihandel på tillväxtnivåer i dessa två regioner är något som utelämnats i tidigare studier. Resultaten kan indikera vilken eller vilka faktor(er) är viktiga för att stimulera ekonomisk tillväxt i Afrika och Asien. Uppsatsen fokuserar på 82 länder i Afrika och Asien under åren 1999-2006. Analysen är genomförd på afrikanska och asiatiska länder tillsammans, men också för kontinentalspecifika effekter. Resultaten visar i hög grad positiva samband mellan utländska direktinvesteringar, frihandel och dess kombinerade effekt på ekonomisk tillväxt. Resultaten är svagare än förväntat och en möjlig förklaring kan vara de komplexa samband av krafter som driver ekonomisk tillväxt, till exempel makroekonomisk stabilitet, humankapital, skatter och inflation som är utelämnande från den estimerade modellen.

ii

Bachelor Thesis in Economics Title: Authors: Tutors: Date: Key words: The role of FDI and Trade Openness in Economic Growth Maria Beradović and Jeanette Hennix Ass. Prof. Scott Hacker and Ph.D. Candidate James Dzansi Jönköping, January 2009 FDI, International Trade, Trade Openness, Economic Growth, Endogenous Growth Model, Africa, Asia

JEL Classifications: F13, N1, N15, N17, O47, P45

Abstract
Economic growth from a globalisation point of view is seen as being impacted to a large extent by two phenomena – foreign direct investments (FDI) and trade. FDI brings many positive spillovers such as technological progress and increases in human capital. Trade can help improve the efficiency of production allocation in which the comparative advantage lies. According to David Nellor (2008) parts of sub-Saharan Africa today experience growth rates similar to those of the first five founding members of ASEAN in the beginning of the 1980’s: Singapore, Thailand, the Philippines, Malaysia and Indonesia. The purpose of this bachelor thesis is to analyse the role of FDI and trade openness in promoting economic growth in Africa and Asia. The contrast in how FDI and openness to trade affect growth rates in these regions in particular is something that has been left out from previous studies. It may give a hint of what factor(s) are important for Africa and Asia to focus...

References: 17
Markusen, J., (1984) Multinationals, Multi-Plant Economies, and the Gains from Trade
Malawi Mauritius Namibia Rwanda Seychelles Sudan Tunisia Zambia
Source: UNCTAD Handbook of Statistics (UNCTAD homepage, 2008b) & World Development Indicators 2007 (The World Bank, 2007)
Source: UNCTAD Handbook of Statistics (UNCTAD homepage, 2008b) & World Development Indicators 2007 (The World Bank, 2007)
3
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The effect of FDI on Vietnam economic growth Essay
  • FDI and economic growth Essay
  • Impact of FDI on Economic growth Essay
  • Economic growth Essay
  • Economic Growth Essay
  • Fdi Is Conducive for Economic Growth Essay
  • “Role of Fdi & Fii in Indian Economic Growth” Essay
  • FDI Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free