The Nuer - Evans-Pritchard

Pages: 12 (3308 words) Published: December 19, 2010
E.E. Evans-Pritchard, ‘The Nuer’.

Time and Space

I Ecological time

Inleidend
- tijd en ruimte kunnen op verschillende manieren ingevuld worden ( afhankelijk van structurele principes die tot verschillende realiteiten behoren - Nuer:
o ecological time/space ( verwijst nr relatie met de natuur/omgeving o structural time/space ( verwijst nr relatie met de sociale structuur (bv. naar veranderingen in de relaties tss sociale groepen)

Time
- ecological time: is niet progressief, maar cyclisch
- ecological time ~ klimatologische jaarcyclus, ~ fysieke veranderingen, ~ sociale veranderingen o regenseizoen: ‘Tot’, midden maart – midden september droog seizoen: ‘Mai’

▪ het ervaren van ecological time gaat om een ‘aanvoelen’: begin en einde van elk ‘seizoen’ gaan gepaard met veranderingen in de sociale ativiteiten (vb. einde natte periode: men voelt dat de sedentaire periode (cieng) van visvangst en veeteelt aan z’n einde is gekomen; men begint zich voor te bereiden op het ambulante leven (wec)) ▪ OPGELET: de perceptie van tijd bij de Nuer mag dan wel samenvallen met klimatologische veranderingen; onder de mensen zelf wordt de tijd in eerste instantie geassocierd met veranderingen in de sociale structuur! De Nuer hebben dan ook vooral aandacht voor natuurlijke fenomen die invloed hebben op hun sociale activiteiten: niet zozeer voor veranderingen inz. windrichting en –snelheid, verplaatsing van hemellichamen, de trek van vogels, enz., maar wél voor veranderingen in de voedselvoorziening, in de vegetatie en in de watervoorraden, enz. o Rwil: midden maart – midden juni

Jiom: midden september – midden december
▪ zijn de overgangsfasen tussen Tot en Mai
▪ de vier seizoenen overlappen
- de kalender van de Nuer = resultaat van de relatie tss cyclus van activiteiten en een conceptuele cyclus (op basis van de maanbeweging) o maandindeling op basis van de maancyclus
o geen verdere opdeling tussen maand en dag; voor meer specifiekere tijdsaanduidingen telt men het aantal nachten of zonsopgangen die nog moeten komen of die reeds hebben plaats gevonden, of men verwijst naar de stand van de maan o voor een vorm van uuraanduiding gebruikt men de stand van de zon; stand van de zon gaat gepaard met sociale activiteiten o BELANGRIJK: elk onderdeel van de kalenderindeling wordt gekenmerkt door bepaalde sociale activiteiten; op basis van deze activiteiten beseffen de Nuer in welk kalendermoment ze zich bevinden o BELANGRIJK: bij het aanduiden van een tijdstip, verwijzen de Nuer in eerste plaats naar de sociale activiteiten (cyclus van activiteiten) die met dat tijdstip overeen stemmen en niet zozeer naar de kalendernaam (conceptuele cyclus) van het tijdstip in kwestie (vb. “Ik zal terugkomen wanneer het melken van start gaat.”) o Nachten of ‘het aantal keer slapen’ zijn weinig gedifferentieerde fases in de natuurlijke cyclus, maar ze worden veel minder gebruikt dan de zoncyclus om tijd aan te duiden, net omdat nachten in veel mindere mate geassocieerd worden met sociale activiteiten - Gevolg: tijd betekent niet het hele jaar door hetzelfde ( als tijd begrepen wordt in de vorm van relaties tussen sociale activiteiten, dan is bijvoorbeeld tijd in het regenseizoen niet hetzelfde als tijd in het droge seizoen. - De Nuer hebben geen woord voor ‘tijd’: gebeurtenissen volgen elkaar in een logische volgorde op, maar ze worden niet gecontrolleerd door een abstract systeem Gevolgen:

o De duur tussen twee gebeurtenissen kan niet gemeten worden o Het jaar is verdeeld in 12 ‘lunar units’, maar de Nuer erkennen deze units niet als ‘fractions of a unit’ - BESLUIT: (…) the Nuer system of time-reckoning within the annual cycle and parts of the cycle is a series of conceptualizations of natural changes, and (…) the selection...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Evans-Pritchard (1953) the Sacrificial Role of Cattle Among the Nuer Essay
  • The Nuer Essay
  • Friendship In Pritchard Essay
  • Essay on Walker Evans
  • Heather Evans Essay
  • Nuer Refugees from Sudan Essay
  • Essay on Evan 101-B11
  • Evans Unit9Assignment HU345 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free